ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

ރާއްޖެ ސުނާމީގެ ބިޔަރާޅަކަށް ބަނޑުދަމާލައިފި

- 7 months ago 10 - ހުސައިން ސަކީބް

އެޕްރީލް ހަތްވަނަ ދުވަހު، އަޅުގަނޑަށް ހުރެވުނީ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި މާލޭގައިހުރި އެންމެ އުސް ބިލްޑިންގގެ އެންމެ މަތީގައެވެ. ވަށައިގެން ނަޒަރު ހިންގައިލީމާ ނުފެންނަ އެއްވެސް ފަރާތެއް ނެތެވެ. އަޅުގަނޑުގެ އަތުގައި އޮތް ދުރުމިއަކީ އާދަޔާއި ޚިލާފް މޮޅު އެއްޗެކެވެ. އެމެރިކާގެ ނާސާގައި ބޭނުންކުރާ ފެންވަރުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ އެކުލެވޭ އެއްޗެކެވެ. އެއިން ގޭގެ ފާރުތައް ފޫއަޅުވާލާފައި ގޭތެރެއަށް ދާންދެން ދައްކައިދެއެވެ. އެކަމަކު މީހެއްގެ އޮރިޔާމެއް ނުފެނެއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

ދުވެފައިގޮސް އެ ހޮހަޅައެއްފަދަ އުސް އިމާރާތުގެ އެންމެ މައްޗަށް އަޅުގަނޑު އެރީ މާލެއަށް ސުނާމީއެއް އެބައަރާކަމަށް އިންޒާރުދެވެންފެށުމުނެނެވެ. މާލެވަށައިގެން ބަލައިލީމެވެ. ދުރުމި އަޅައިލީމެވެ. ސުބުހާނަﷲ އެވެ. އިރުމަތީފަރާތުން ލޮނުގަނޑު ފަރުމަތިން އެއޮތް ދަމައިގަންނަނީއެވެ. ހުޅަނގުފަރާތަށް އެބުރިލިއިރު ވިލިގިއްޔާ މާލެއާ ދެމެދު ހިކިގެންގޮސް ފަރުމަހާއި ލައްޓި ރާގޮނޑިއާއި މިޔަރުތައް ލޮނުގަނޑު ތެރޭގައި ބަކަތަޅައެވެ. ގަސްތަކެއްހެން ހެދިފައިވާ މުރަކަތަކާއި ބިޔަބޮޑެތި ގާތަކުން އެފެންނަ ނާމާންފާޑެއްގެ ކުލައެކެވެ. އުތުރުކޮޅުންނާ ދެކުނުކޮޅުންވެސް މެއެވެ. ރައީސް މައުމޫންގެ މަތިން ހަނދާންވިއެވެ. 2004 ގެސުނާމީގައި މާލެއާއި ގުއިފުނަދުއާއި ދެމެދު ހިކިގެންގޮސް ގާތަށް ފެންނަވަރުވިކަމަށް މައުމޫން ވިދާޅުވެފައިވާ ހަނދާނެއްވެގެންނެވެ. ދެރަށް ދެމެދުގައި ޖަހާފައިވާ ގާފުނިފުނިތަކެއް މިހާރު އެހެރީ ފެންނާށެވެ. ބުނެވޭގޮތުން އެއީ މާލެއާއި ފުނަދުއާއިދެމެދު ހިއްކަން ރައީސް އިބްރާހިމް ނާސިރު އެޅުއްވިހާ ގާތަކެވެ.

ފެންނަ މަންޒަރުތަކުން ހިތަށް ބިރުވެރިކަމާ ނުތަނަވަސްކަން ވަދެ ތުރުތުރުއަޅައެވެ. އަނބިދަރީންގެ މަތިން ކުއްލިއަކަށް ހަނދާންވިއެވެ. ދުރުމިން ޒޫމްކޮށް މާލެތެރެއަށް އަޅުވައިލީމެވެ. މީހުންކޮޅުކޮޅަށް ދުވެއެވެ. ބަލައިލެވުނު ދިމާއަކުން، އިރުމަތީ ފަރާތަށް ދަމާ އޮއިވަރެއްހެން މީހުންދާތަން ފެންނާތީ ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބަލައިލުމުން އެންމެ އިރުމަތީ ފަރާތު މޫދާއި ދާދިކައިރީގައިހުރި ވަރަށް އުސްގެއަކަށް މީހުން އަރަނީއެވެ. ގޭދޮށް ހީވަނީ ހައްޖުމަހުގެ ބާރުބޮޑުދުވަހެއްގައި ގެފުޅުކައިރީގެ މަންޒަރެއްހެންނެވެ. އެންމެ މަދުވެގެންވެސް 15 ބުރި އެގޭގައި ހުންނާނެއެވެ. ރަނގަޅަށް ވިސްނައިލީމާ އެންމެ އުސްގެއަކަށް އެތާ ހުންނާނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ގެކަން އެގުނެވެ. އެހެންވެ ދުރުމީގެ ޒޫމް ކައިރިކުރަމުންގޮސް ގޭތެރެއަށް ބަލައިލެވުނެވެ. މުޅިގެ އެއޮތީ މީހުންނާއިގެން ފުރިބާރުވެފައެވެ. ބޭރުފާރުގައާއި ބިއްލޫރި ކުޑަދޮރުތަކުގައި އެލިގަނެގެންވެސް ތިއްބެވެ. ރާޅުއަންނާތީއެވެ. ވަރަށް ހައިރާންވާކަހަލަ މަންޒަރެއްވެސް ފެނުނެވެ. އަބްދުރަހީމް ޓެރަސްމަތީގައި ފަލަކަންވާރުގެ ދޮށްޓެ ހިފައިގެން ބޮޑެތި ގޮދާ ބާނާހެން މީހުން ބާނަނީއެވެ. ގޭތެރެބަލައިލިއިރު އެންމެ މަތީބުރީގެ ސިޓިންރޫމްގައި ހުރި އުނދޯއްޔެއްގައި ހެއްލާލަހެއްލާލާ ޔާމީން އިންނަވައިގެން ވާހަކަތަކެއް ދައްކަވައެވެ.

ސުނާމީގެ ބިޔަރާޅު އެއޮތް ބިންދާލަނީއެވެ. ހުޅަނގުފަރާތަށް އެބުރިލެވުނެވެ. މާގިނަ މީހުންއެއްވެފައިތިބި ތަނެއް ބަލާލިއިރު މާފަންނު މާފަންނުވިލާއެވެ. ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ގެކޮޅެވެ. ސަލާމަތްކޮށްދޭން އެދި ގާސިމަށް މީހުން ގޮވަނީއެވެ. އެގެހިމެނޭ ކޮށި ވަށާލައިގެން ފިލާތަކެއް ވިއްދައިގެން އެގެއަށް ރާޅު ވަނަނުދޭންވެގެން ގަދަފަދަ ޒުވާނުންތަކެއް އަރުވާޖަހާލައިގެން ތިއްބައި ރާޅާއެކު ފިލާތައް އެއޮތް ފުނޑުފުނޑުވަނީއެވެ. ގޭތެރޭގައި ގާސިމް ވަރަށް ކޯފާވެ، ކަންބޮޑުވެފައި ދެކޮޅު ދެކޮޅަށް ހިންގަވަހިންގަވާ ހުންނެވިއެވެ. ބޮޑުލާރި އަޅާ ދަޅެއް ކިހިލި ޖައްސަވައިގެންނެވެ. ދެން ވިދާޅުވެއެވެ. " ކަލޭމޮޔަފުޅު ނުވާށެވެ. މަގޭ އަނބިދަރިންނާ މުދާތަކަށްދާންދެން ގެންދާށެވެ. މިގާސިމް އިބްރާހިމް ތިހެން އަދި ގުޑުވައެއްނުލެވޭނެއެވެ." އަރިހުގައި ހުރެގެން ގޮވާމީހަކު ހުރެގެން ގޮވައެވެ. ގާސިމްގެ ރިސޯޓްތަކަށްވެސް ރާޅުއަރައިފިއެވެ. ގެއްލުންވީ ބާއަށާއި އޫރުމަހުގެ ސްޓޮކް ހުރިގުދަނަށެވެ. ރިސޯޓްތަކުން މީހުން ފައިބައިފިއެވެ.

އަޅުގަނޑުހިތަށް އެރިއެވެ. މައުމޫން ކޮބާހެއްޔެވެ. ދުރުމީ ހިންގައިލީމެވެ. އެންދެރިމާގޭ އުސްއިމާރާތެއްގެ ތެރޭގައި އާއިލާގެބޭފުޅުންނާއެކު ހަމަޖެހިވަޑައިގެން އުޅުއްވައެވެ. ކަމެއްވެގެން އުޅުއްވާހެން ހަމަ ހީވެސް ނުވެއެވެ. މުޅިގެކޮޅުގެ ހުރިހައި ފްލޯތަކެއް ތަޅުލާފައި ހުރުމުން އެގެކޮޅުން ސަލާމަތްކަން ހޯދަންދިޔަމީހުން ނުވަދެވިގެން ބޭރު ދޮރާށީގައި ތަޅައެވެ. ވަރަށް މަތިން ނާދިރާ ބޯނެރެގެން އޮވެ ހަޅެއްލަވައެވެ. " އޭއި ...އޭއި... ރައީސް މައުމޫން އެއުޅުއްވަނީ އާލާސްކަންފުޅާއޭ. ކަލޭމެން ގޮސް ޝައިޚް އިލްޔާސް ހޯދައިގެން ދުއާކުރިއްޔާ މާރަނގަޅުނޫންހޭ"

އެންމެ ކާރޫބާރޫބޮޑީ މާލޭގެ މެދުތެރޭގައެވެ. ރަނގަޅަށްވިސްނާފިކުރުކޮށްލިއިރު އެއީ ކެނެރީގެކައިރިއެވެ. އެހިސާބުގައި ލޮނުގަނޑު ކުޑައެވެ. ހާދަހާވާ ބައިވަރު މީހުންނެކެވެ. ކެނެރީގޭގެ ދޮރުތައް ހުރީ ހުޅުވައިލެވިފައެވެ. ދޮރާށިދޮށުގައި ނަޝީދު ހުންނަވައިގެން ތިބޭކަލުން ހަމަޖެހޭށޭ މިދަނީ އެކަން ނިންމަމުންނޭ ވިދާޅުވެ ވަރަށް އަޑުފުޅު ހަރުކޮށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައެވެ. ބޮނޑިބަތް ބަހާ މީހުން ބޮނޑިބަތް ބަހަނީއެވެ. ވަރަށް ބޮޑު އިސްޕީކަރެއް އުފުލާ ބަޔަކުވެސް އުޅެއެވެ. އެއިން އިވޭ ލަވަޔަކީ ދޮހޮއްކޮބޭގެ " ދިޔަވަތް ރަނގަޅު އޮޑި ރިޔަލަށް ކެރެންޏާ" ދުރުމިއަށް ދެން އެރީ ސުނާމީގެ ބޮޑު ރާޅުތަކުގެތެރޭގައި އިންޑިޔާގެ މަނަވަރެއް ކަނޑުފޭރޭ މީހުންއަރުވއިގެން ރިޔާ ނަގައި ހޭރިޔާކުރަމުން އަންނާތީއެވެ. އިންޑިޔާކަނޑުގައި ރާޅުގަދަކަމުންނާ ވައިނުބައިކަމުން ކުރިނޭރިގެން އުޅެއެވެ. ނަޝީދު އަރިހުގައިތިބީ ކޮންބައެއްތޯ ބަލައިލިއިރު ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ހުންނެވިއެވެ. އެކްޓިން ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ އެމްސީ ހަމީދުވެސް ހުނެނެވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. ރައީސް ސާލިހް ކޮބާހެއްޔެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ ރައީސް ކޮޓަރިކޮޅަށް ދުރުމީ އަޅުވާލިއިރު އަސްތާ! ރައީސް ގިނިކަންޏާ ، މޭޒުކޮޅުގައި ދެ އުޅަނބޮށި ވިއްދަވާލައްވައި ދެއަތްޕުޅުން އިސްތަށިފުޅުގައި ހިފަހައްޓަވައިގެން ގޮތް ހުސްވެފައިވާ ކަހަލަ ހާލަތެއްގައި އިންނެވިއެވެ. އެތާކު މާގިނަ ބަޔަކު ނެތެވެ. އެކަމަކު ޗީފްއޮފް ޑިފެންސްފޯސް ހުންނެވިއެވެ. މި ނުރައްކާތެރި ހާލަތުގައި ރައީސް އެއްޗެއް ވިދާޅުވޭތޯއެވެ.

ދެން އަނެއްކާވެސް ކެނެރީގެއަށް ޒޫމްކޮށްލިއިރު ފެންޑާގައި ހުރި އުނދޯއްޔެއްގައި ނަޝީދު އިންނަވައިގެން އަރިހުގައި ތިބި މީހުންނަށް އެބަވިދާޅުވެއެވެ. " މިރާއްޖެ ދެން ސަލާމަތްކުރެވެންއޮތީ ކާލާއި މަންނަ ސަލާމަތުން އޮވެގެންނެވެ." އަރިހުގައި ތިބި މީހުންގެތެރެއިން މީހަކު ދެންނެވިއެވެ. ކާލާމަންނަ ވީދިގެން ޔާންޓޭ އަތުގައި އެއްބޯ އެބައޮތެވެ. އޭނާ ފޮރުވައިގެންއުޅެނީ ގޭގެ ބިންގަރާހެއްގެތެރޭގައެވެ. ކޮމާންޑޯއިންނަށް ބިންގަރާހުގެ ސިއްރުތައް ގިނަކަމުން ނުވިއެވެ. އަންނި ކޯފާވެގެން ވިދާޅުވެއެވެ. މާފަންނުން ނޫކަށިފުރައިގެ މީހުންކޮޅެއް ފޮނުވާށެވެ. ބަޑިހަރުކުރި ޓޭންކްތަކާއި ބުލްޑޯޒަރުތައް ނެރޭށެވެ. އަނެކަކު ބުންޏެވެ. އެއްކަލަ ގާސިމް އަނެއްކާ އައިސީޔޫއަށް ގެންދެޔޯ މީހުން އެބަކިޔައެވެ. ފަރުވާލެއްނެތި ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓްތެރެއަށް ރާޅުނާރާހެއްޔެވެ.

ކުއްލިއަކަށް މޫނަށް އެރި ބާރުއެތިފަހަރަކުން ނޭވާ ހާސްވެ ފުންމައިގެން ތެދުވެވުނުއިރު އަހަރެން އޮތީ ތެމިފޯވެފައެވެ. ލޯ ހުޅުވައިލެވުނުއިރު އަނބިމީހާ ކައިރީގައި ހުއްޓެވެ. އަހަރެންނަށް ބުނެވުނެވެ. މަގޭ ދަރިންކޮޅު ސަލާމަތްވިހެއްޔެވެ. އަނބިމީހާ ރުޅިއައިސް ރަތްވެ، ފަހަތަށް ޖެހިލާފައި ދެލޯބޮޑުކޮށް ބޮލިރަވައެއްހެން އަގަތަޅައިގަތެވެ. ކަލޭ ތިގޮވާ ހާސަރަކުން ބޮލަށް ނުކުޅަދާނެވެގެން އެހެންގޮތެއް ނެތެވެ. ހޫނނ އަދި އެބަކިޔައެވެ. މަގޭ ހިތް އޮތީ އެހެންމީހަކާ ގުޅިފައޭ، ކަލޭ އެހެންމީހަކާ ހިތާވެގެން އުޅޭކަން މިއެނގުނީ އަދި ކިރިޔާއެވެ. އިރުކޮޅަކުން އަހެރެންނަވެސް ކުޑަކޮށް ހޭވެރިކަންވެ މިފެނުނުކަންތަކާއިމެދު ފިކުރުކުރަންފެށުނެވެ. 

90%

6%

2%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
10 ކޮމެންޓް

އަސްލު ވަރައްފުރިހަމަ ސިޔާސީ ހުވަފެނެއް!

މޮހޮރާބޭ މިނަށްވުރެ ގަޅިވީމާ ލިޔުންތެރިޔާ އެކިޔަދިން ވާހަކައެއް ގެޓްނުވީތާ. ޓިގޮތޮތަށް ސިކުނޑި އަޅުވެތިކޮށްގެން އުޅެންޏާ ނުވިސްނޭނެ.

މިހައި ވައި ލިޔުމެެއް ނުކިޔަން ސުނާމީގެ ބޮޑެތި ރާޅުތައްވެސް އަންނި ކޮންޓްރޯލް ކުރެޔޯ ސުބްހާނައްﷲ

ތިގޮލާ ﷲ ސުބަހާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ކޯފާއަށް ޖޯކު ނުޖާހާ ތިކަހަލަ ލިއުމެއް ލިޔަން ނޭގުނު ދޯ. ވާނީއެހެންތާ މިއުޅެ ގުރޫޕް މީހެއްވިޔާ. މަށަށް އެގޭ މި ކޮމެންޓް ނުޖަހާނެކަންވެސް. ޢެކަމަކު ލިޔުނު މީހާއަށް ފެންނާނެނުން.

ރާއްޖެއައް އެރި ދެވަނަ ސުނާމީ 6 އޭޕްރިލް 2014 ރާއްޖެ ދުން ދެވަނަ ބޮޑު ކާރިސާ މި ކާރިސާގައި ކިތައް މީހުން މަރުވިބާ! ކިތައް ރަށުގެ ރައްޔެތުން ހާލުގަ ޖެހުނުބާ! އަދި ކިތައް މީހުން ގެއްލުނުބާ!!!!!!!!

ވަރައް މޮޅު ލިއުމެއް

ވަރަށް ސަޅި ލިޔުމެއް

މިހާތަނަށް ނޫހަކުން ކިޔުނު އެންމެ ސަޅި މަޒުމޫނު. ސިފަކުރުން ވަރަށް މޮޅި

ހަހަހަހަ ވަރަށް ވާހަކަ

ތަފާތު މޮޅު ލިޔުމެއް

ހަބަރު