ADS BY VOICE

އިންޑިޔާގައި ގެރިތަކަށް އިތުރު ހައްްޤެއް: ޝައްކުވާ މަރުތަކަށް ގެރީގެ އޯޓޮޕްސީ ހަދަނީ

- 1 year ago 0 - ހަނާން ހުސައިން

އިންޑިޔާގެ އުއްތަރް ޕްރަދޭޝް (ޔޫ.ޕީ)ގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަށް ވަނީ އެ އަވަށުގެ ޔޯގީ ސަރުކާރުން ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތެއް ހަވާލުކޮށްފައެވެ. ފުލުހެއްގެ އާންމު ޒިންމާ އަދާކުރުމުގެ އިތުރުނުް މިހާރު އުއްތަރް ޕްރަދޭޝްގެ ފުލުހުން އެ ސްޓޭޓްގައި ދިރިއުޅޭ ގެރިތަކަށްވެސް ޙާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭން ޖެހެއެވެ. އަދ ިޔޯގީ ސަރުކާރުން ފުލުހުންނަށް މިފަދަ ބޮޑު ޒިންމާއެއް ޙަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، އުއްތަރް ޕްރަދޭޝްގައި ހިންގަމުންދާ ގެރި ހިމާޔަތްކުރާ ހިޔާތަކުގެ ހިންގުމަށްވެސް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ADS BY GOPRIME

ޔޫ.ޕީ ސަރުކާރުގެ މި ނިންމުމުގެ ދަށުން ގެރިއެއް މަރުވުމުން އޭގެ ހަށިގަނޑާމެދު ކަންތައްކުރަންވީ ވަކި ގޮތްތަކެއްވެސް ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ އިސްނެގުމުގައި ދުރު ހިސާބުތަކުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް މަގުމމަތިވެފައިވާ ގެރި އޮޅުކޮށް ގެންގުޅުމަށް ހިތްވަރުދޭ ޙަރަކާތެއް ބޭއްވުން ރަނގަޅު ކަމަށްވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ގެރި ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން އުއްތަރް ޕްރަދޭޝްގެ އާންމު މަގުތަށް ހަލަބޮލިވާ ހިސާބަށްގޮސްފައިވާ މި މައްސަލަ ޙައްލު ކުރުމަށް، އިންޑިޔާގެ ބީ.ޖޭ.ޕީ ޕާރޓީއިން ދަނީ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދަމުންނެވެ. އަދި މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ބީ.ޖޭ.ޕީ އިން ހިންގާ އުއްތަރް ޕްރަދޭޝްގެ ސަރުކާރުގެ އެކި ގުނަވަންތަކުންދަނީ ގެރިތަށް މަގުމަތިން ބާލާ، އެ ޖަނަވާރުންނަށް ޙާއްސަކޮށްފައިވާ ހިޔާތަކަށް ގެންދިޔުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

ގެރިތަކަށް ޙާއްސަކުރެވޭ ހިޔާތަކުގެ މައްޗަށްވެސް ޔޫ.ޕީ ސަރުކާރުން ދަނީ ބާރުފޯރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެ ތަންތަން ހިންގާނެ އުސޫލުތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަދލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ގެރި އަކީ އިންޑިޔާގައި "މާތް" ކަމަށް ބެލެވޭ ޖަނަވާރެއް ކަމަށްވާއިރު، އޭގެ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތީގެ އިތުރުން ބޮޑު ކަމުދާ ތަކެތިން ގަސްކާނާ ހަދާނެ ގޮތެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ވަނީ ގެރި ހިޔާތަކަށް ސަރުކާރުން ދިން ލަފާގައި ހިމަނާފައެވެ. އަދި ގެރީގެ އެކި ބޭނުންތަކަށް ސަމާލުވުމުގެ ގޮތުން ޙާއްސަ ކޮމިޓީއަކުން އެ ޖަނަވާރުންގެ ޚިދުމަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނެ އާންމުންގެ މީހުން ކަނޑައެޅުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ގެރިތަކުގެ ސަަލާމަތާއި ރަށްކާތެރިކަމަށް އިތުރަށް މުސާރަދީގެންނަމަވެސް ކޮންމެ ގެރި ހިޔާއަކަށް ފުލުހެއް ކަނޑައަޅަންވެސް ޔޫ.ޕީ ސަރުކާރުންވަނީ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލަފާއަރުވާފަައެވެ.

0%

0%

100%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު