ADS BY VOICE

ރަޝިއަން ޑޯލް: ހެއްވާ މަޖާ، އަދި ހަމަ އެހާމެ އަނދިރި!

- 1 year ago 0 - ހަނާން ހުސައިން

ފެބްރުއަރީ 1 ވަނަ ދުވަހު ނެޓްފްލިކްސް އިން ވަނީ އެކުންފުނީގެ ޙިދުމަތް ބޭނުންކުރާާ ފަރާތްތަކާ އަނެއްކާވެސް ތަފާތު، މޮޅު އުފެއްދުމެއް ޙިއްސާކޮށްފައެވެ.

ADS BY GOPRIME

"ރަޝިއަން ޑޯލް" ނަމަކަށް ކިޔާ މި ސީރީޒް ގެ ފުރަތަމަ ސީޒަން ގެ 8 އެޕިސޯޑް ނެޓްފްލިކްސްގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައިވާއިރު، ގިނަ ބަޔަކަށް "ރަޝިއަން ޑޯލް" މިހާރުވެސް ވަނީ ކަމުގޮސްފައެވެ. އަދި މީސް މީޑިއާގައި މިފަދަ އުފެއްދުންތަކަށް ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކުން ދަނީ "ރަޝިއަން ޑޯލް" ގެ އުފެއްދުންތެރިންގެ މަސައްކަތަށް ތަޢުރީފުގެ ބަސްތަށް ރައްދުކުރަމުންނެވެ.

ނެޓްފްލިކްސް އިން މޮޅެތި އެތައް އަމިއްލަ އުފެއްދުންތަކެއް ބެލުންތެރިންނާ ޙިއްސާކުރަމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، އެހެން ނެޓްފްލިކްސް އޮރިޖިނަލްސް އާއި "ރަޝިއަން ޑޯލް" ތަފާތު ވާ ގޮތްވެސް ބަލާލަން މުހިންމެވެ. އެގޮތުން "ރަޝިއަން ޑޯލް" އަކީ، އެމެރިކާގެ ނިޔު ޔޯކް ސިޓީގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ތަނަވަސް ގޭމް ޑިވެލޮޕާރ އެއް ކަމަށްވާ ނާދިޔާ ވުލްވޯކޮވް ނަމަކަށް ކިޔޭ އަންހެނަަކަށް ދިމާވާ އާދަޔާ ޚިލާފް ކަންތައްތަކަކަށް ބިނާވެފައިވާ ސީރީޒްއެކެވެ.

ކާމިޔާބީ އާއި ނާކާމިޔާބީ، ދިރިހުރުމާއި މަރުވުން ފަދަ ބޮޑެތޮ ޚިޔާލުތަކުގެ މައްޗަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މި އުފެއްފުމަކީ ތަންކޮޅެއް އުމުރުން ދުވަސްވީ ބެލުންތެރިންނަށް ޙާއްސަ މަޖާ ވާހަކަތަކެއްވެސް އެކުލެވޭ ސީރީޒެއްކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

"ރަޝިއަން ޑޯލް" ގެ ވާހަކައަކީ ކިޔަިދިނުމަށްވުރެ ބޮޑަށް، ބަލާލުމަށްފަހު އަމިއްލައަށް ދެނެގަންނަން ރަނގަޅު، މޮޅު ވާހަކައެކެވެ. އަދި މި ސީރީޒް ގެ އުފެއްދުންތެރިންގެ މެދުގައި މަޝްހޫރު އަންހެން ކޮމީޑިއަން އޭމީ ޕޯހްލާރ ގެ ނަން ފާހަގަކޮށްލެވޭއިރު، ފިލްމް ޑައިރެކްޓް ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވަނީ ނަތާޝާ ލިޔޯން ("އޮރެންޖް އިސް ދަ ނިއު ބްލެކް") އަދި ލެސްލީ ހެޑްލަންޑެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު