ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

ވެލާނާ އެއާރޕޯޓްގެ ޕްލޭންތައް ޖީއެމްއާރާއި ހިއްސާކޮށްފި!

- 3 months ago 10 - ފާތިމަތް ޝިމްނާ

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭންތައް މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން ޖީއެމްއާރާއި ހިއްސާކޮށްފި ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

ގޮތުން އެއާޕޯޓް ތަރައްޤީ ޕްލޭން ގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ޖީއެމްއާރުގެ އެއަރޕޯޓްތައް ބަލަހައްޓާ އިސްވެރިޔާ ބީ ސިރިޕަތީއާކަމަށް ބުނެއެވެ.

މީޑިއާ މިރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން އެއާޕޯޓްގެ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ކަންކަން ކޮށްފައިވަނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ނެވެ. އެބައްދަލުވުމުގައި އެއާރޕޯޓްގައި ހިނގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ކުރެހުންތަށް ވެސް ދައްކާފައިވާކަމަށް ބުނެއެވެ.

އެކަމަކު މިމައްސަލައިގެ ހަގީގަތް އޮޅުންފިލުވުމަށް ވޮއިސްއިން ކުރި މަސއްކަތުގައި އެމްސީއެލް އަދި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލަކާ ގުޅަންއުޅެ ފޯނަށް ޖަވާބު ނުދެއްވާތީ ސާފެއް ނުވިއެވެެ.

ބައެއް މީޑިއާ ތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެމްއޭސީއެލްގެ އިސްބޭފުޅަކު ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެއާރޕޯޓްގެ އެއްވެސް އޮފީހަކަށް ސިރިޕަތީ ވަދެފައިނުވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއާރޕޯޓްގެ ވީއައިޕީ ލައުންޖުގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަހަރު ފުރަން އައިސް އިންނަ އިރު އޭނާ ފެންނަ ކަމަށްވެސް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. 

40%

40%

20%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
10 ކޮމެންޓް

ދިވެހީންގެ އެއާާޕޯޓް އެއްވެސްް ބޭރުބަޔަކަށް ދޫކުރުަމަކީ ޤަބޫލު ކުރެވިގެން ވާނެކަމެއްނޫއް އެއީ ދިވެހީންގެ ދިވެހި މައިދޮރާށި އެއީއަހަރެމެންގެ އަތުން އަދިކޮޑުުުންންާާ އަމިއްލަ އޮޑިދޯނިފަހަފުގައި ވަަރަށްދުރު ދަތުރުކޮޮޮޮށްް ކުރެވިފައިވާ ސަގާފީ މަސަތްކަތެއް .............

ހުޅުލޭ އެއާޕޯޓަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ނިކުމެ ހެދިތަނެއް އެއާޕޯޓް ފުރަތަމަ ހެދިއިރު ހުރިހާ ރަށަކުން މީހުން އައިސް ހަދާފައޮއި ދިވެހިންގެ މިލްކެއްމީ އެވެސް ރައިސަކަށް ނޫނީ ސިޔާސީ ފަރާތަކައް މިއެއާޕޯޓް ރާއްޖެ ނޫން އެހެން ބަޔަކަށް ދިނުމުގެ ހައްގެއް ނޯނާނެ. އެހެން ނޫނަސް ކޮންގައުމަކުންތަ އެގައުމުގެ މައި އެޔާޕޯޓް ބޭރު ބައެއްހިންގަން ދެނީ

ދޮވެހި ރައްޔިތުންނޭ ކިތަންމެ ޕާޓިވެގެން އުޅުނަސް ޕާޓީން ކުރާ ގޯސްކަންތައްތަކައް އެއްބާރުލުން ނުދެމާހިނގާ ނަމަނަމަ އެއާޕޯޓުގަނޑު ބޭރުބަޔަކައް ދިނުމާ ދެކޮޅުހައްދަވާ އަޅުގަނޑުމެން އުޅުނުވަރައްވުރެން މިނިވަން ކަންމަތީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރީން އުޅެން މިގައުމު ބާއްވާފަ އަބަދުގެ އަބަދައް މިދުނީޔެއާ ވަކިވަމާ

ވާޓް؟ ރައީސް ވިދާޅުވީ އެއަރޕޯރޓް ތަރައްގީ ކުރަން ފަށާފައި އޮތީ އެއްވެސް ޕްލޭނެއް ނެތިއޭ. ތީދެން ކޮންތާކުން އައި ޕްލޭނެއް؟ މިހާ އަވަހަށް ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކޮށްލީތަ؟ ވާއު!

ތި ޕްލޭނަށް ރަނގަޅު ޕްރޮޕޯސަލް އެއް ހުށައަޅާނެ ޖީއެމްއާރ އިން ބަލަން ތިބޭތި

މިދެން ހަތަރެސްކަން ހަމަވަނީ ކައިރިވާންވެސް ނުވާވަރު ބައެއްގެ ދަށުވެގެން ވެރިކަމަށް އައީމަ ވާނެގޮތް މިވަނީ އުނުގައޮތް ފޮށައިވެސް ގެއްލޭނެ؟؟؟

ތިދެން ކަމާޖެހުނީ އަނެއްކާ ވެލާނާ އެއަރ ޕޯޓް ތިވިއްކާލީ ސައްކެއްވެސްނެއް ދިވެހިންތިބޭ ދެން އަތް ޖަހަން

ހަބަރު