ADS BY VOICE

ކޯލިޝަން ޕާޓީތަކުން އެއްބާރުލުން ނުދޭނަމަ ފިޔަވަޅުއަޅަނީ

- 1 year ago 3 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ސަރުކާރު ހިންގުމުގައި ކޯލިޝަން ޕާޓީތަކުން އެއްބާރުލުން ނުދޭނަމަ ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

އެމްޑީޕީން މިހެން ބުނެފައިވަނީ އެޕާޓީގެ މަޖިލިސް ކެމްޕެއިން، އެޖެންޑާ19ގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ޗެއަރޕާސަން އަދި މަޖިލިސް ކެމްޕެއިންގެ ތަރުޖަމާނު އަފްޝަން ލަތީފެވެ.

އަފްޝަން ވިދާޅުވީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަވާފައިވާ ދެ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް ގާނޫނީ ބާރުދޭ ބިލު ފާސްކުރުމަށް ދަތިވެފައިވަނީ ވެރިކަން ހިންގާ ކޯލީޝަންގައި ހިމެނޭ ބައެއް ޕާޓީތަކުން އެއްބާރުލުުން ނުދިނުމުންކަމަށެވެ.

އެކަމަނާ ވިދާޅުވީ  ސަރުކާާރުގެ މެނިފެސްޓޯއާއި ސިޔާސަތު ތަކަކީ، ކޯލީޝަންގެ ހުރިހާ ޕާޓީތަކަކުން އެއްބަސްވެ ވަޑައިގެން އެ ޕްރޮމޯޓް ކުރައްވައި، ކެމްޕެއިން ކުރައްވައި ކާމިޔާބުވި އިންތިހާބެއްކަމަށެވެ.  އެހެންކަމުން ސަރުކާރުގެ ވައުދުތައް ފުއްދުމަށް ކޯލީޝަން މެންބަރުން އެ ދެއްވަންޖެހޭ އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަކީ ކޮންމެހެން ލާޒިމްކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަފްޝަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

"އެބޭފުޅުން އެކަން ނުކުރައްވާކަމީ ހިތާމަކުރާކަމެއް، އަދި ސަރުކާރުން އެކަމަށް އަޅުއްވަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އަޅުއްވައި އެކަން ބައްލަވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލު ކުރަނީ"، އަފްޝަން ވިދާޅުވިއެވެ.

50%

33%

16%

3 ކޮމެންޓް

ޅަދު ހަޔާތުގެ ކަންފުޅެއްވެސް ހުންނަ ބަޔެއް ނޫނޭ މިރީދޫ ބައިގަނޑަކީ ތިޔަހުރިހާ ކަމެއް އޮއްވާ ނޫންތަ ރޫހާނީލީޑަރ ހުރިހާ ދާއިރާއކަށް ކުރި މަތިލައިގެން އެއުޅެނީވެސް އޭރު އެއް ބަސް ވުން އޮތީ މަތާރަންފިލާ މަތީގަ ފޮރުވާފަތޯ އިންސާފެއް ހަމަޔެއް ލަމަޔެއް ހުންނަ ބަޔެއް ނޫން ތިމާމެނަށް ކަމެއް ނުކުރެވުނީމަ އެއްބަސް ވުން ފެންނަނީ

އާނ ތިޔަހެން ވާންވީތާ ކޮން ޒަމާނެއް؟

ސުރުޚީ ލިޔާއިރު ޚަބަރުގެ މުޅި އަސްލާ ޚިލާފަށް ލިޔުމަކީ ނޫސްވެރިކަމެއް ނޫނެވެ. އެއީ ފިތުނަ އުފެއްދުމެވެ.

ADS BY VOICE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު