ޓްރަމްޕްގެ ސޯޝަލް މީޑިޔާ ޑައިރެކްޓަރަށް ފޭސްބުކްގައި ޕޯސްޓް ނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

- 7 months ago 0 - މުހައްމަދު ޝާން

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ސޯޝަލް މީޑިޔާ ޑައިރެކްޓަރަށް ފޭސްބުކްގައި ޕޯސްޓް ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

ވައިޓް ހައުސްގެ ސޯޝަލް މީޑިޔާ ޑައިރެކްޓަރ ޑެން ސްކަވީނޯ ވަގުތީ ގޮތުން ފޭސްބުކްގައި ކޮމެންޓް ނުކުރެވޭ ގޮތް ހެދީ އޭނާގެ އެކައުންޓަކީ ބޮޓް އެކައުންޓެއް ކަމަށް ޝައްކުކުރެވިގެންނެވެ.

ބޮޓް އެކައުންޓަކީ އިންސާނެއްގެ އެހީޔަކާ ނުލައި މަަސައްކަތް ކުރާ ކޮމްޕިއުޓަަރުން ހިންގާ އެކައުންޓްތަކަށް ކިޔާ ނަމެކެވެ. އާއްމުގޮތެއްގައި އެފަދަ އެކައުންޓްތައް ބޭނުންކުރަނީ ވައިރަސް ފެތުރުމަށާއި ޓެރަރިޒަމާއި އެހެނިހެން ބޮޑެތި ކުށްތައް ކުރާ މީހުން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވެއެވެ.

އެހެންވެ ފޭސްބުކްގައި މިހާރުވެސް ފޭކް އެކައުންޓް ތަކުންނާއި ބޮޓް އެކައުންޓް ތަކުން ރައްކާތެރި ވުމަށް އެތަކެއް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވެ އެވެ.

ވައިޓް ހައުސްގެ ސޯޝަލް މީޑިޔާ ޑައިރެކްޓަރުގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓަށް ވަގުތީ ގޮތުން ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށްފަހު އެއީ އޮޅުމަކުން ހިނގި ކަމެއް ކަމަށް ބުނެ ފޭސްބުކުން ވަނީ އެކަމަށް މައާފަށް އެދިފައެވެ. 

100%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު