ލަންކާއަށް ބޮމުގެ ހަމަލާތަކެއް ދޭނެކަމުގެ މައުލޫމާތު ކުރިން ލިބުނު: ރަނިލް

- 6 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ސްރީލަންކާއަށް މިއަދު ދިން ނުރައްކާތެެރި ބޮމުގެ ހަމަލާތައް ދޭނެކަމުގެ މައުލޫމާތު މުއައްސަސާތަކަށް މާކުރިންވެސް އެނގިފައިވާކަމަށް ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ އިއުތިރާފް ވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

ރަނިލް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި ގައުމާއި މުޚާތަބުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ ލަންކާގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް އެ ހަމަލާ ދޭނެކަމުގެ މައުލޫމާތު މާ ކުރިންވެސް އެނގިފައިވާކަން ހާމަވެފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެބޭފުޅާއާއި ކެބިނެޓާއި ހަމަައަށްވެސް ތަފްސީލެއް އައިސްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އެ މައްސަލަ ބައްލަވާނެކަމަށް ރަނިލް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރަނިލް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ލަންކާއިން ޓެރަރިޒަމްގެ އުނދަގޫ ނައްތާލައްވާނެކަަމަށާއި، އެކަމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ހޯއްދަވާނެކަމަށެވެ. އަދި އާންމުންގެ ކިބައިން މަޝްރަހު ހޫނު ނުކުރުމަށްވެސް ވަނީ އެދިފައެވެ.

މަސްދަރު: ރިޕަބްލިކްނެކްސްޓް. ކޮމް

0%

100%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު