ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

ނާމާން ސީޒަން ތިނެއް މިފަހަރު ތިންގުނަ ބިރުވެރިވާނެ!

- 4 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ރަމަޟާން މަހަކީ އަޅުކަމުގެ މައްސަރެއްކަމުގައިވީނަމަވެސް، ދިވެހިންނަކީ އެމަހުގައި ކުޑަމިންވަރަކަށް ނަމަވެސް މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ކަންކަން ޒަމާނުއްސުރެ ކުރާ ބަޔެކެވެ. އެގޮތުން ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އައި ކުރިއެރުންތަކާއި އެކު، ޓީވީ ޑްރާމާތަކަކީ ދިވެހިން ރޯދަަމަހުގައި މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ބޭނުންކުރާ އެންމެ މުހިންމު އެއް ވަސީލަތެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

ބިރުވެރި ޑްރާމާތަކަކީ ރޯދަމަހުގައި ގިނަބަޔަކު ހާރުކެއްކުމުގެ މަސައްކަތްތައް ފެއްޓުމުގެ ކުރިން ބަލާލާހިތްވާ ޑްރާމާތަކެކެވެ. އެގޮތުން "ނާމާން"ގެ ނަމުގައި މީގެކުރިން ޗެނަލް13 އިން ދައްކާފައިވާ ޑްރާމާ ސީރީޒްއަކީ ގިނަބަޔެއްގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ސީރީޒްއެކެވެ.

އެގޮތުން މިއަހަރުގެ ރޯދަމަހުގައިވެސް ވަނީ ބަދަލުތަކަކާއި އެކު އެ ސީރީޒް ދެއްކުމަށް ތައްޔާރުވެފައެވެ.

”ނާމާން“ ސީރީޒްގެ ތިންވަނަ ސީޒަން ގެނެސްދެނީ ’ބިޓްމެޕް‘ އާއި އިމޭޖިނޭޝަން ރިއަލިޓީ އަދި ބައިސްކޯފް ގުޅިގެންނެވެ. ”ނާމާން“ ސީޒަން ތިނެއްގެ ޓްރެއިލާ މިހާރު އާންމުކޮށްފައިވާއިރު، މިފަހަރު އެ ސީރީޒް ފެނިގެންދާނީ ބައިސްކޯފް އެޕާއި ޗެނަލް 13 އިންނެވެ.

ޅ.ހިންނަވަރުގައި ޝޫޓްކުރި މި ސީރީޒް ލިޔެދީފައިވަނީ ހޫދު އިބްރާހިމްއެވެ. މި ފަހަރުގެ ސީޒަންގައި ވެސް ފެނިގެންދާނީ މުޅިން އާ މޫނު ތަކަކެވެ. އެގޮތުން އަހްމަދު ނާފިއު މުހައްމަދު، އައިޝަތު ސުމާ، އިސްމާއިލް މިސާހު، މަރިޔަމް ޝިޒްނާ، މުހައްމަދު އީސާފުޅު އަދި ހަދީޖާ ހުސައިން މީގައި ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު