ADS BY VOICE

ބާގަރއެއް ކާލަން ޕާޕާ ސޭމް ވަރެއް ނެތް!

- 1 year ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިންގެ ގިނަބަޔެއްގެ މެދުގައި އެންމެ މަގުބޫލު ކާނާގެ އެއް ބާވަތަކަށް ވެފައި މިވަނީ ހުޅަނގުގެ ކެއުންތަކެވެ. އޭގެ ތެރެއިންވެސް ފަސޭހައިން ތައްޔާރުކޮށްލެވި އަދި އަވަހަށް ކާލެވޭ ފާސްޓް ފުޑްގެ ބާވަތްތަކަކީ ގިނަ ބަޔަކަށް މަގުބޫލު ކެއުމުގެ ބާވަތެކެވެ.

ADS BY ORCHID

މާލޭގެ ތޮއްޖެހިފައިވާ މާހައުލުގައި ކިތަންމެ ގިނަ ފާސްޓްފުޑް ރެސްޓޯރެންޓްތަކެއް ހުއްޓަސް، އެތަންތަނަށްދާ ގިނަ ކަސްޓަމަރުންގެ ޝަކުވާއަކަށް ވެފައިވަނީ ހިތްހަމަޖެހިގެން ކާލެވޭނެފަަދަ މާހައުލެއް ނެތުމާއި އެފަރާތްތަކުން ހިތްރުހޭފަދަ ހަގީގީ ފެންވަރުގެ ކާއެއްޗެހި އެތަންތަނުން ނުލިބުމެވެ. ހާސްނުވާށެވެ. އެފަދަ ޝަކުވާ ކުރާ ފަރާތްތައް ހެއްވާލާ، އުފާކޮށްލަން އާ ރެސްޓޯރެންޓެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

ނަމަވެސް މާލޭގެ ތޮއްޖެހިފައިވާ ކޮންކްރީޓް ޖަންގައްޔަކުއެއް ނޫނެވެ. އަރަމުން އަންނަ ޒުވާނުންގެ ޝަހަރު، ހުޅުމާލޭގައި ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ރަސްމީގޮތުން ހުޅުވި ޕާޕާ ސޭމްއަކީ ގިނަބަޔެއްގެ މެދުގައި ހަލުވި މިނެއްގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދަމުން އަންނަ ތަނެކެވެ.


ވޮއިސްއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ޕާޕާ ސޭމްގެ މެނޭޖްމަންޓުން ބުނީ އެތަނުގެ އެންމެ ޚާއްސަ ކާއެއްޗަކީ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ބާގަރތައް ކަމަށެވެ. ޕާޕާ ސޭމްއިން ތަފާތު ބާގަރ ޓޮޕިންގްސްތައް ޚިޔާރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބިގެންދާއިރު، ބާގަރގެ އިތުރުން ތަފާތު އެހެނިހެން ފާސްޓްފުޑްތަކާއި ހުޅަނގުގެ ކެއުންތައް އެތަނުން ލިބޭކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ޕާޕާ ސޭމްގެ ކާއެއްޗެހީގެ ވާހަކަތަކުން ހަމައެކަނި ފުއްދާލެވޭކަށް ނެތެވެ. އެތަނުގެ ބުއިންތަކަކީވެސް ތަފާތު އަދި އެހާމެ ކަމުދާނެފަދަ ގޮތަކަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ބުއިންތަކެކެވެ. އެގޮތުން ބަލާލާއިރު، ޕާޕާ ސޭމްގެ ޑްރިންކްސް މެނޫގައި މޮކްޓެއިލުން ފަށައިގެން މިލްކްޝޭކަށް ދާންދެން ފަންސާހަށް ވުރެ ގިނަ ބުއިންތައް ހިމެނިފައިވާނެކަމަށް މެނޭޖްމަންޓުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ހިތްގައިމު އިންޓީރިއާއަކާއި ފަސޭހަ މާހައުލެއްގެ އިހުސާސު ގެނެސްދޭ މި ރެސްޓޯރެންޓަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާށެެވެ. ޕާޕާ ސޭމް ވަރެއް ހަމަ ނެތެވެ. އަޖުމަ ބައްލަވާލެއްވުމުން ތިޔަބޭފުޅުންނަށްވެސް ޔަގީންވާނެއެވެ.


100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު