ADS BY VOICE

އިންޑިއާ ސިފައިން ކަޝްމީރު މުސްލިމުންނަށް ހަމަލާދީ ޒުވާނަކު ޝަހީދުކޮށް 90 މީހުން ޒަހަމް ކޮށްލައިފި

- 1 year ago 2 - އިނާޒް މޫސާ

އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮންނަ ކަޝްމީރުގެ ގައި އިންޑިއާ ސިފައިން އެންމެ ފަހުން ދިން ހަމަލާ ތަކުގައި ޒުވާނަކު ޝަހީދުވެ 98 ވުރެ ގިނަ ކަޝްމީރީ މުސްލިމުން ޒަހަމް ކޮށްލައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އިންޑިއާއިން މިހަމަލާ ދިފައިވަނީ އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭނުން ވަގުތެއްގައި ގެތަކަށް ވަދެ ފާސް ކޮށް ގޭތެރޭގައި ތިބޭ މީހުންނަށް (އަންހެނުންނާއި ކުޑަ ކުދިން) ޖެއްސުން ކުރާކަމަށް ބުނެ އެކަމާއި ދެކޮޅަށް ކުލްގަމް އަދި ޝޯފިޔާ ގައި މުސްލިމް ފިރިހެނުން ނިކުމެ އަޑު އުފުލަން ފެށުމުންނެވެ.

އިންޑިއާ ސިފައިން ވަނީ އެއްވެސް އިންޒާރެއް ދިނުމަކާއި ނުލައި އެމީހުންނާއި ދިމާލާ ލައިވް ވަޒަނުގައި ބަޑި ޖަހައި ކަރުނަ ގޭސް އުކާފައިއެވެ. ކުޑަ ހިނދުކޮޅެއް ތެރޭގައި އެކަކު ޝަހީދުވެ ބާރަ ވަަކަށް މީހުން ގަޔަށް ވަޒަން އަރައި ބޮޑެތި ޒަހަމްތައް ވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިންޑިއާ ސިފައިން ވަނީ އެ އެއްވުން ރޭވި ކަމަށް އެމީހުން ތުހުމަތު ކުރާ މީހާގެ ގޭގައި ރޯކޮށް އެގެ އަންދާލާފައިއެވެ.

ކަޝްމީރުގައި އިންޑިއާ ސިފައިން މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކާއި މާރާމޭރީތައް ދެނެގަތުމަށް އ.ދ މިދިޔަ މަހު އެކަމާއި ބެހޭ މައުލޫމާތައް އެދި އިންޑިއާ އަށް ވަނީ ހުށައަޅާފައިއެވެ. އެހެން ނަަވެސް އެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އިންޑިއާއިން ވަނީ ދެކޮޅު ހަދައި ފައިއެވެ. އަދި އ.ދ މަންދޫބުން ކަޝްމީރަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށްވެސް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ވަނީ ދެކޮޅު ހަދާފައިއެވެ.

އިންޑިއާގެ ހަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން 2018 ވަނަ އަހަރު ކަޝްމީރުގައި އެކަނިވެސް އިންޑއާއިން ވަނީ 355 މުސްލިމުން ޝަހީދު ކޮށްފައި އެވެ. މިއީ 2018 ވަނަ އަހަރު ފަލަސްތީނުގައި އިސްރާއީލުން ޝަހީދު ކޮށްލި މުސްލިމުންނަށް ވުރެ ވެސް ގިނަ އަދަދެކެވެ.

0%

100%

0%

2 ކޮމެންޓް

ޢީދަށް މާލޭގައި ގެރި ކަތިލަން ފެނޭ! މޯދީ އަންނަ ދުވަހާ ދިމާކޮށް

ފެން ނުދިރިގެން އެމްޑީޕީން މޯދީ ނުގެނެވިގެން އުޅޭ އިރު މިހިރީ އަސްލު ސޫރަ!! މޯދީ މުސްލިމުން މަރާ ހުސްކުރަނީ!!!

ހަބަރު