ADS BY VOICE

ލަންކާގެ ރެޒިޑެންޓް ވިސާއަށް އެދޭއިރު މެޑިކަލް ރިޕޯޓެއް މިހާރު ބޭނުންވާނެ

- 11 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ ރެޒިޑެންޓް ވިސާއަށް އެދޭ އިރުގައި މެޑިކަލް ރިޕޯޓެއް ހުށައަޅަންޖެހޭ ގޮތަށް އެގައުމުގެ އިމިގްރޭޝަނުން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ލަންކާގެ އިމިގްރޭޝަނުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިމަހުގެ 3ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ރެޒިޑެންޓް ވިސާއަށް އެދޭއިރު ލަންކާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން އެކުލަވާލާފައިވާ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން ޕްލޭނަށް އެންމެހައި ފަރާތްތަކުންވެސް ތަބާވާންޖެހޭނެކަމަށެވެ.

ވިސާއަށް ހުށައަޅާ އިރު، މެޑިކަލް ރިޕޯޓެއް ހެއްދުންވެސް ހިމެނެނީ މިޕްލޭންގެ ދަށުންނެވެ. މިޕްލޭންގެ ދަށުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ސިއްހީ ޚިދުމަތްތަކެެއް ލަންކާގެ ސަރުކާރުގެ ބައެއް ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ހިލޭވެސް ލިބޭނެއެވެ.

މިއާ އުސޫލުގެ ދަށުން މެޑިކަލް ރިޕޯޓުތައް ހުށައަޅަން ނުޖެހޭ ފަރާތްތަކެއްވެއެވެ. އެއީ ޑިޕްލޮމެޓިކް ވިސާ އޮންނަ ފަރާތްތަކާއި، ސްރީ ލަންކާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންގ އެފެއާޒްގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރާ އދ.ގެ އެކި މަންދޫބުންނާއި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ބައެއް ޖަމާޢަތްތައް ކަމަށްވާ އުސައިޑާއި، ޖައިކާއާއި، ކޮއިކާގެ އިތުރުން ޔޫއެސް ޕީސް ކޮރޕްސްގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އެޖަމާޢަތްތަކުގެ މީހުންނާއި ސްރީ ލަންކާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި އޭޖެންސީތަކާއި ސަރުކާރުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި ސަރުކާރަށް ކޮންސަލްޓެންސީގެ ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާ މީހުންނެވެ.

މެޑިކަލް ރިޕޯޓެއް ހެއްދުމަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެއްދުމަށް ޚާއްސަ އޮންލައިން ޕޯޓަލެެއް އެގައުމުގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ތަޢާރަފްކޮށްފައެވެ. މި އުސޫލު އަލަށް ވިސާ ހައްދާ ފަރާތްތަކަށާއި، ވިސާގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށްވެސް ހިނގާނެއެވެ.

މި އުސޫލު ތަންފީޒުކުރާނެކަން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މެދު ތެރޭގައި ހާމަކޮށްފައެެވެ. ވިސާއަށް އެދޭ ވަގުތުގައި މެޑިކަލް ރިޕޯޓެއް އޮތުމަކީ ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ކުރާ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން މިއީ ރާއްޖޭގައިވެސް ކުރާ ކަމެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. 

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު