ADS BY VOICE

"ރާއްޖެއަށް ސީދާ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުންހުރި ތަރައްގީއެއް ގެނައީ ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމުގައި"

- 1 year ago 9 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް19 ޕަރައިމެރީގައި ވިލިގިލި ދާއިރާއަށް ވާދަކުރެއްވި މެޒޯ މުހައްމަދު މާޖިދު، މަޖާޒީ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީނަށް ސަނާކިޔައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

މެޒޯ މިމޭރުމުން ވާހަކަދެއްކީ އޭނާ ކުރި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

މެޒޯ ބުނީ އޭނާ ދުށްތަނުގައި ފަސް އަހަރަކުން މި ރާއްޖެއަށް ސީދާ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުންހުރި އެންމެ ބޮޑު ތަރައްގީއެއް ގެނައީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި 2013 އިން 2018 ކަމަށެވެ.

"ދެން މަށަށް ބަވަން ފަށާ" މެޒޯގެ ޓްވީޓްގައި ބުންޏެވެ.


މެޒޯ މޯޑް މިފަހުން ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހްގެ ވެރިކަމުގައި ހިނގާ ކަންކަމަށް ފާޅުގޮތެއްގައި ފާޑުކިޔަމުންއަން ފަރާތެއްގޮތުގައެވެ.

އޭނާ އިތުރަށްބުނީ ބެދޭ މަޅިއެއް ނެތްކަމުގައިވާނަމަ ވެރިކަން ބަދަލުކުރުވީ ދޮގާއި މަކަރާއި އެކުލެވިގެންް ކަމަށެވެ.

ބެލެވޭ ގޮތުގައި މެޒޯ އިޝާރާތްކުރަނީ ކުރީގެ ސަރުކާާރުން ހިންގި ކަމަށް އިދިކޮޅުން ބުނާ އެކި ކަހަލަ ޖަރީމާތައް ތަހުގީގުނުކުރެވި، ދިގު ދެމިގެންދާ ދިޔުމަށެވެ. މިކަމާއި މެދު އެމްޑީީޕީގެ ގިނަބަޔަކު ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

88%

3%

7%

9 ކޮމެންޓް

ތިއީހަމަތެދުއަދިވެސްއަދިވެސްހަކިހިއްޕާފާތިބީހަމައެމީހުން

ރައީސް ޔާމީން ފޮ ޕްރެސިޑެންޓް

މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި އެއާރޕޯރޓަށް ބޭނުން ވާވަރުގެ ބިޔަބޮޑް އިންޖީނުގެއެއް ހަދާފި . ބިޔަބޮޑު ބްރިޖެއް އަޅާފި . 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް އަޅާދީފި މިތަންތަނަކީ ރަށްޔިތުންގެ ބޭނުމަށް އަޅާދީފަ ހުރި ރަންތަން.

މެޒޯވެސް މާމޮޅުވާހަކަ ނުދައްކާ. އިންސާނިއްޔައް ތެރިކަމާ އިންސާފަކަށްވުރެ ވަކިން ތިބޮޑުކުރަނީ ކޮންކްރިޓް. މަހީކުރީ މެޒޯތީ ލޯހުޅުވިގެން ލަވަކީޔަން އުޅުނު މީހެއްކަމަށް. އެކަަކު ހަމަ ބުލްސިޓް. ކޮމޯޑަލިޒަމް ސޮސައިޓީގެ މީހެއް

ވޮއިސް ފެންނަނީ އަތަކަށް ވަރަށް ބަރުބޮޑު ވެފައިވާތަން. ބޮއިކަޓް ނުކުރަނީސް ތިކަން ހުއްޓާލުމަށް އިލްތިމާސް ކުރަން

ބަޔަކަ ގަބޫލު ކުރިއަސް ނުކުރިއަސް ރައީސް ޔާމީން ގެންނެވި ތަރައްގީއެއް 10 އަހަރުތެރޭވެސް އިބޫއަކަށްވެސް އަދި އެހެން މީހަކަށްވެސް ނުގެނެވޭނެ. އެންމެ 5 އަހަރުތެރޭ ހާދަ ބޮޑެތި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކެއް ނިންމާ އަދި ފަށާފައޭ ހުރީ. ރައީސް ޔާމީނަށްޓަކާ ފަޚްރުވެރިވޭ

ބެދޭނެ އެއްވެސް މަޅިއެއް ނޯންނާނެ. ؟ މަޅިއެއްގަ ޔާމީން ޖައްސަން ބޭނުނ ނަމަ އެމްޑީޕީ ޖެހޭނީ ދޮގާއި މަކަރުވެރި މަޅިއެއް އުފައްދަން.

ވެރިކަން ބަދަލު ކުރަން ހެދި ދޮގާއި މަކަރު އެކަމުގެ ތެރޭގަ އަންބާ ކިޔަން އުޅުނު މީހަކަށް ވިއްޔާ އެނގޭނެތާ ދޯ؟ ކިތައްމެ ނުރުހުނަސް ޙަޤީޤަތް މަތީގައި އަތެއް ނޭޅޭނެ. ޔާމީން އަކީ ހަމަ ތަރައްޤީ ގެ ދިވެހި ޤައުމު މިހާތަނަށް ދުށް އެންމެ ފަޚުރުވެރި ބާނީ

މޯޑު ރަގަޅުތަ އަނެއްކާ؟

ހަބަރު