އާރިޔާން ޚާންގެ މައްސަލާގައި ބޭނުންކުރަނީ ފޭކު ހެކިތަކެއް ކަމަށް އެންމެފަހުން ކޯޓުން ބުނެފި

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

ބޮލީވުޑްގެ ސްޕަރ ސްޓަރ ޝާހްރުޚް ޚާންގެ 23 އަހަރުގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އާރިޔަން ޚާންއާގުޅޭ ޑްރަގް މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ އިންޑިއާގެ ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯއިން ބޭނުންކުރާ ވަޓްސްއަޕް މެސެޖަކީ މައްސަލައާއި އެއްވެސް ގުޅުމެއް ހުރި މެސެޖެއް ނޫންކަމަށް މުމްބާއީގެ ޚާއްޞަ ކޯޓަކުން ބުނެފިއެވެ. މިމައްސަލާގައި އަރިޔާން ޚާންއާއި އޭނާގެ ރަހުމަތްތެރިންނަށް ޑްރަގް ފޯރުކޮށްދޭކަމަށް އެންސީބީން ތުހުމަތުކޮށް ހައްޔަރުކުރި އާޗިތު ކުމާރް ބެއިލްއަށް ދޫކޮށްލުމަށް ކޯޓުން ނެރުނު ތަފުސީލު އޯޑަރުގައި ބުނެފައިވަނީ އެވަޓްސްއަޕް މެސެޖުން މި ކުމާރަކީ އަރިޔާން ޚާންއަށް މަސްތުވާތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭ މީހެއްކަން އެނގޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނެތްކަމަށެވެ.

މި ޑޮކިއުމަންޓްގައި ޖަޖު ނެރެފައިވާ ރޫލިންތަކަށް ބަލާއިރު އާރިޔާން ޚާން ހައްޔަރުކުރުމަށް އެންސީބީން ރާވައިގެން ދޮގު ހެކިތަކެއްގެ މައްޗަށް ހިންގާ ތަޙުޤީޤަކާއި ވައްތަރުގޮތް މާބޮޑެވެ. އެންސީބީން ބޭނުންކުރާ ހެކިތަކަކީ އަމިއްލައަށް އުފައްދާފައިވާ އަދި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝައްކު އުފެދޭފަދަ ހެކިތަކެއްކަމަށްވެސް ކޯޓުން ބުނެފައިވެއެވެ. މިހެކިތަކަށް ބަލައި ކުމާރް ބެއިލްއަށް ކޯޓުންވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ.

މިކުމާރުގެ ގެއިން އެންސީބީގެ ތަޙުޤީޤު ޓީމުން 2.6 ގްރާމް ގަންޖާއާއި އަދިވެސް މަސްތުވުމަށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތެއް ހޯދާފައިވާކަމަށް އެއިދާރާއިން ބުނެއެވެ. އަދި މިކުމާރު ގަންޖާއާއި މަސްތުވުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އާރިޔާން ޚާންއަށާއި އޭނާގެ ރަހުމަތްތެރިންނަށް ސަޕްލައިކޮށްދޭކަމަށް އެންސީބީން ތުހުމަތު ކުރެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޯޓުން އެންސީބީން ހުށަހެޅި ހެކިތައް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ބުނީ އޭނާއަކީ މަސްތުވާތަކެތި ސަޕްލައިކޮށް ހަދާމީހެއްކަން އެނގެން ނެތްކަމަށެވެ. އޭނާއާއިގުޅޭ މިފަދަ އެއްވެސް ހާދިސާއެއް މީގެކުރިން ރިޕޯޓްކުރެވިފައި ނުވާކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އޭނާއާއި އާރިޔާން ޚާންއާއި އަދި މިމައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ އެހެންމީހުންނާވެސް އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮތްކަން އެނގެން ނެތްކަމަށެވެ.

މިވެސް ކިޔާލާ:

ބޮލީވުޑްގެ ތަރިންގެ މައްޗަށް ފަހަކަށް އައިސް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ތުހުމަތުކޮށް ތަޙުޤީޤު ހިންގާ އެންސީބީގެ ޒޯނަލް ޑައިރެކްޓަރ ސަމީރު ވަންކަޑޭއަކީ މިތަޙުޤީޤުތަކުގެ ތެރެއިން ބޮލީވުޑްގެ ތަރިން ބިރުވެރިކަމެއްގެތެރޭގައި ބައިތިއްބައިގެން އެމީހުންގެ އަތުން ނަހަމަގޮތުގައި ފައިސާ ހޯދާމީހެއްކަމުގެ ތަހުމަތު ކުރެވި އޭނާގެ މައްޗަށް މިހާރުދަނީ ތަޙުޤީޤު ހިގަމުންނެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިންނަށް ޝާހްރުޚް ޚާންގެ ދަރިފުޅުގެ މައްސަލަ ބޮޑަށް ވައްތަރީ އިންޑިއާއިން ހައްޔަރުކޮށް ޖާސޫސްކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުކުރި ދިވެހި ދެ އަންހެނުންކަމުގައިވާ މަރިޔަމް ރަޝީދާއާއި ފައުޒިއްޔާގެ މައްސަލައާއެވެ. ދިވެހި ދެ އަންހެނުން އިންޑިއާގެ ބިރުވެރި ޖަލުތަކުގައި ތަޅުވައި ކާން ނުދީ ބޯން ނުދީ އެތައް އަޒާބެއް ދައްކުވައި މުޅި އިންޑިއާ ގުޑުވައިލި ޖާސޫސްކުރުމުގެ ބޮޑު ކުށް ސާބިތުވާވަރަށް ހެކި އުފައްދައި އެމީހުން އެއްބަސްކުރުވައި ކޯޓުން އެދެމީހުން ޖާސޫސްކުރިކަމަށް ސާބިތުވެ ޖަލުގައި އެތައް ޒަމާނެއް ހޭދަކުރުމަށްފަހު ދިވެހި ސަރުކާރަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދިން ލުއެއްގެ ގޮތުން އެދެއަންހެނުން މިނިވަންކުރުމަށްފަހު މިހާރު ކިޔަނީ އެއީ ހުސްދޮގުތަކެއް މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފޭކު ހެކިތަކެއް އުފައްދައިގެން އިންޑިއާގެ ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކުން ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާއެއްކަމަށެވެ.

50%33%16%

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.