"އިންޑިއާއަށް އަދި ކިރިޔާ މިނިވަންކަން ލިބުނީ"

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

އިންޑިއާއަށް ހަގީގީ މާނާގައި މިނިވަންކަން ލިބުނީ 2014 ވަނަ އަހަރު، އިންޑިއާގެ ހަރުކަށި ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ހިންދޫ ނޭޝަނަލިސްޓް ޕާޓީ، ބީޖޭޕީން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރި ނަރެންދުރަ މޯދީ ބޮޑުވަޒީރުކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުންކަމަށް އެގައުމުން އެންމެފަހުން ގައުމީ އެވޯޑް ލިބުނު ފިލްމިސްޓަރއެއްކަމުގައިވާ ކަންގަނާ ރަނޫޓް ބުނުމާ ގުޅިގެން އެނާގެ އަތުން ގައުމީ އެވޯޑް އަތުލުމަށް އިންޑިއާގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ގޮވާލައިފިއެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާގައި އިންޑިއާގެ ރައީސް ރާމް ނާތު ކޯވިންދުގެ އަތްޕުޅުން ގައުމީ އެވޯޑް ހަވާލުކުރުމަށްފަހު އިންޑިއާގެ މީޑިއާއެއްކަމުގައިވާ "ޓައިމް ނައު" ކިޔާ ޓީވީގައި ވާހަކަދައްކަމުން ކަންގަނާ ބުނީ 1947 ގައި އިންޑިއާއަށް ލިބުނު މިނިވަންކަމަކީ ނިކަމެތި ކަމެއްކަމަށެވެ. ހަގީގީ މިނިވަންކަން އިންޑިއާއަށް ލިބުނީ 2014 ވަނަ އަހަރު ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުންކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިވާހަކަ ސިފަކުރީ އިންޑިއާގެ މިނިވަންކަމުގެ ބާނީ މަހާތުމާ ގާނދީއާއި ޖަވާހިރުލާލް ނެހެރޫއާއި ސަރުދާރު ޕަޓޭލްއާއި ބަގަތު ސިންގއާއި ޗަންދުރަ ޝޭކަރ އާޒާދާއި މިނޫންވެސް އިނގިރޭސީންގެ އަޅުވެތިކަމާ ދެކޮޅަށް ހަގުރާމަކުރި އެތައްހާސް ފްރީޑަމް ފައިޓަރުންނަށް ކުރި ފުރައްސާރައެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

މިފަދަ މީހަކަށް ގައުމުގެ އެންމެ މަތީ ޝަރަފްވެރި އެވޯޑް ހައްގު ނުވާނެކަމަށާއި އޭނާއަށް ސަރުކާރުން ދިން އެވޯޑް އަނބުރައި އަތުލެވެންޖެހޭނެކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ. ކޮންގްރެސްޕާޓީން މިކަން ސިފަކުރީ ގައުމަށް ޣައްދާރުވުންކަމުގައެވެ. މަހާރަސްޓްރާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރެއްކަމުގައިވާ ނަވާބް މާލިކް ބުނީ މިއީ މަސްތުވާތަކެތިބޭނުންކޮށް އަމަލުވެގެންހުރެ ކިޔޭ ނުކިޔޭ އެއްޗެއްކަން ނޭގޭދަރަޖައަށް އޭނާގެ ހާލަތު ގޯސްވެގެން ކީ އެއްޗެހިތަކެއްކަމަށް ދޭހަވާ ކަމަށެވެ.

މިވެސް ކިޔާލާ:

ކަންގަނާގެ މިވާހަކަތައް ބީޖޭޕީން މިހާތަނަށް ކުށްވެރިކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އިންޑިއާގެ ޚަބަރުތައް ބުނާގޮތުން މިއީ ނަރެންދުރަ މޯދީއާބެހޭގޮތުން މީހަކު ދެއްކި ވާހަކައަކަށްވީނަމަ އެމީހަކު ހިފައި ހައްޔަރުކޮށް ޖަލަށްލީހެވެ.

ކަންގަނާއަކީ ބީޖޭޕީގެ ހަރުކަށި ވިސްނުމަށް ތާއީދުކޮށް އެޕާޓީގެ ފަލްސަފާ ޕްރޮމޯޓްކޮށް ހަދާ މީހެކެވެ. އެހެންކަމުން ބީޖޭޕީގެ ސަރުކާރުން އޭނާއަށް ދިން އެވޯޑް އަނބުރައި އަތުލުމަކީ ނަރެންދުރަ މޯދީ ކުރެއްވުން ދުރުކަމެއްކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ. ފަހަކަށް އައިސް ކަންގަނާ އެންމެ ގަދަޔަށް ހިންގާ ކެމްޕެއިނަކީ ބޮލީވުޑަކީ މަސްތުވާތަކެއްޗަށްގޮސް ހުސްވެފައިވާ ތަނެއްކަމަށް ވާހަކަދައްކައި އިންޑިއާ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން މަޝްހޫރު ފިލްމިސްޓާރުން ހައްޔަރުކޮށް ހިންގާ ތަހްގީގުތަކަށް ހިއްވަރު ދިނުމެވެ.

އޭނާ ފާޅުކޮށް ހަދާ ހަރުކަށި ފިކުރުތަކާ އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކަށް ހިއްވަރުދޭ ޕޯސްޓްތަކާހެދި ޓްވީޓަރފަދަ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކުން އޭނާގެ އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކޮށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވެއެވެ.

0%0%0%

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.