ދިވެހި ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު

ދިވެހިރާއްޖެ ސަރަޙައްދީ ފުޓްބޯޅައިގައި ގަދަ ބާރެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް؟

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

ސަރަޙައްދީ ފުޓްބޯޅައިގައި ދިވެހިރާއްޖެ ވާދަކުރަން ފެށީއްސުރެ މި ސަރަޙައްދުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ބާރެއްގެ ގޮތުގައި އޮތީ އިންޑިޔާއެވެ. ނަމަވެސް 1999 ވަނަ އަހަރު ނޭޕާލްގައި އޮތް ސާފު ގޭމްސްގައި ލަންކާ އަތުން 4-0 ދިވެހިރާއްޖެ މޮޅުވިހިސާބުން މި ސަރަޙައްދުގެ ފުޓްބޯޅައިގައި ރާއްޖެ ގަދަބާރެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވެން ފެށިއެވެ.

ހަލުވި ދުވެލީގައި ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ ކުރިއަރައިގެން އަންނަތަން ފެނި ސަރަޙައްދުގެ އެހެން ޤައުމުތަކުން ޖެހިލުންވާންފެށިއެވެ. 2000 ވަނަ އަހަރު މި ސަރަޙައްދުގެ ގަދަބާރު އިންޑިޔާގެ މައްޗަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެހިން ކުރިހޯދި އެވެ. ސަރަޙައްދީ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން ދެ ފަހަރަށް ދިވެހިން ހޯދީ ފައިނަލްގައި އިންޑިޔާ ބަލިކޮށްފައެވެ.

މޮންގޯލިއާ ކޮޅަށް 12 ގޯލް، ލަންކާ ކޮޅަށް 10 ގޯލް ، އަފްޣާނިސްތާން ކޮޅަށް 09 ގޯލް އަދި ބޫޓާން ކޮޅަށް 08 ގޯލް ޖެހިއެވެ. ބަންގުލަދޭޝް އަތުން 5-0 މޮޅުވިއިރު ނޭޕާލް ފަސޭހަކަމާއި އެކު ބަލިކުރެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އާސިޔާންގެ ވަރުގަދަ ބާރުތައްކައިރީ ދިވެހިން މޮޅަށްކުޅެ ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ހޯދިއެވެ. ވިއެޓްނާމް 3-0 ބަލިކުރި އެވެ. ސީރިޔާ، ޔަމަން، ފިލިޕިންސް، އަދި ކިރިގިސްތާން ފަދަ ޤައުމުތައް ދިވެހިންގެ އަތްދަށުވިއެވެ.

ސައުތު ކޮރެއާ އާއި އެއްވަރުކޮށް ދުނިޔެ ސިއްސުވާލިއެވެ. ޗައިނާ، އިރާން އަދި ޤަޠަރު ފަދަ ޤައުމުތަކާއި ރަގަޅު ފައިޓެއް ދިނެވެ.

އޭރުގައި ޤައުމީ ޓީމު ކުޅުންތެރިން ކުޅެނީ ވެލިދަނޑުގައެވެ. ލީގުގައި ވާދަކުރަނީ 06 ޓީމެވެ. ހޯމް އެންޑް އަވޭ މެޗުތަކެއް ނުކުޅެއެވެ. ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރައެއް ނުލިބެއެވެ. ވަސީލައްތައް މިހާރަށްވުރެ މާބޮޑަށްވެސް މަދެވެ. ނަމަވެސް ޤައުމީ ޖާޒީގައި ތަފާތު ރޫހެއްގައި ކޮންމެ މެޗެއްގައިވެސް ފަހުވަގުތާއި ޖެހެންދެން ދިވެހިން ހިއްވަރު ކުރެއެވެ.

ނަމަވެސް މިހާރު އެއީ މާޒީއެވެ. މި ސަރަޙައްދުގެ ޓީމުތައް މެޗުފެށުމުގެ ކުރިން ރާއްޖެ ބަލިކުރާނެކަމަށް ބުނަން ފަށައިފިއެވެ. ކުރިން ރާއްޖެއިން ފަސޭހަކަމާއި އެކު ބަލިކުރި ޓީމުތައް، މިހާރު ރާއްޖެއަށް ހަދަނީ ހަދާނެ އެއްޗެކެވެ. ނޭޕާލްގެ ޒުވާން ޓީމު ދިވެހި ފަސްގަނޑުގައި ރާއްޖެ ބަލިކޮށްފިއެވެ. ރާއްޖެ 4 ލަނޑުގެ ލީޑެއްގައި ވަނިކޮށް ފަހަތުން އަރާ ބޫޓާން އިން 03 ގޯލްޖަހައިފިއެވެ. ލަންކާއި ފަހަތުން އަރާ 04 ގޯލްޖަހައި ދިވެހިން ލަދުގަންނަވާލައިފިއެވެ.

މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން ބަލިކުރާނެކަމަށް ބުނެ، 18 އަހަރުގެ ފަހުން ބަނގުލަދޭޝުން ދިވެހިން ބަލިކޮށްފިއެވެ. މިހާރު ވަސީލައްތަކަށް ބަލާނަމަ މިސަރަޙައްދުގެ އެންމެ ކުރީގައި އުޅެނީ ރާއްޖެއެވެ. ލީގުގައި ކުލަބުތަކަށް ކުޅުންތެރިން ކުޅެނީ މުސާރައަށެވެ. ޤައުމީ ޓީމުގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަދެއެވެ. ދިވެހި ދައުލަތުން ފުޓްބޯޅައަށް ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރެއެވެ.

މިވެސް ކިޔާލާ:

2000 ގެ އަހަރުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއި އެކު ކުރިއަރައިގެން އައި ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ ވަޅުޖެހެން ފެށީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ.؟ ދައުލަތުން ފުޓްބޯޅައަށް ބޮޑު ހޭދައެއްކުރާއިރު އެކަށީގެންވާ ކުރިއެރުމެއް ނާންނަނީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ.؟ ޖަވާބު އެންމެނަށް ވެސް އެގެއެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް މީހަކު އެވާހަކަ ދައްކާކަށް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. ސިޔާސީ ނުފޫޒު ދިވެހި ކުލަބުތަކަށާއި އެފް.އޭ.އެމްގެ އެތެރެއަށް ވަދެފައި އޮތީ އިންތިހާއަށެވެ.

ކުޅުންތެރިން ސިޔާސީވެ، ޤައުމީ ރޫހުވަނީ ގެއްލިފައެވެ. ނަތީޖާ ނުނެރެވުނަސް ޒިންމާވާނެ ފަރާތެއްނެތެވެ. މުޅިންވެސް މަކަރާއި ހީލަތެވެ. ދައުލަތުގެ ސިޔާސީ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގައި ޤައުމީ ޓީމު ބޭނުން ކުރަނީއެވެ. ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ވަޒީރު ޤައުމީ ޖާޒީގައި ކުޅެންފެށީއެވެ. ޤައުމީ ސްކޮޑް އެކުލަވާލުމުގައި ސިޔާސީ އެކްޓިވިސްޓުން ސްކޮޑުގައި ހިމެނުމަށް މަޖުބޫރުވެއްޖެއެވެ.

މުބާރާތްތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށް އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތައް މިހާރުކުޅެނީ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުން ހޮވާލެވޭ ޓީމުތަކާއި ބޮޑެތި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ރިސޯޓުތައް އިސްތިހާރުކޮށްދިނުމަށް ރޭވޭ މެޗުތަކެކެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް އެކަށީގެންވާވަރަށް ތައްޔާރު ނުވެވޭތީ މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިނުވެ އެބަހުއްޓެވެ. ވީއިރު މިހާރުވެސް އެގޮތް އޮންނާނެއެވެ. ދިވެހިން މިގޮތަށް ލަދުގަންނަވާނުލާށެވެ. އީރާނުން ދިވެހިރާއްޖެ ކޮޅަށް 17 ގޯލްޖެހި އިރުވެސް މިހާލަދެއްނުގަނެއެވެ. އޭރު އެއީ އަހަރެމެންގެ ފެންވަރެވެ. ނަމަވެސް މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ދިވެހިރާއްޖެއަކީ މި ސަރަޙައްދުގެ ގަދަބާރެކެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އެހެން ބުނެވިދާނެ ހެއްޔެވެ.؟

52%23%23%

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލުތައް

  1. Vaagothaky kulhun therein ves beynunvany eh kulhun theri akah vure aneh kulhun theri Aku molhethi kohtun kohteythw vari Hama kulhuntheri Aku eyriya therey Huskoh Huhtas ekani kaan beynunvany kohme kulhuntheri akuves mee Hageegathaky misaalakah Hampu 3 kulhuntheri kohtaafa dhiya than feni Akoo vejje 4 kulhuntherin koh taafa dhaan dhen aneh kolhun difence linega kulhey kulhun therein varah faruvaa kudakoh kulhen ulhey than fennany ekamge nathyjaa ehge gothun Miss take Hedhi idhikolhu team kulhuntherinnah goal nagaane furusathu thakeh magufahi vegen eba dhey Hageegathuga ves raajje teamge difence varah faruvaa ah kulhey kulhun therein varah faruvaa kuda Kan faahaga kohlan shukuriyya

  2. ޚަލޭމެން ވޮއިސް ކޮންމެ ކަމެއް ސިޔާސީ ކޮއްލާތި
    ފިތުނަ އުފެއްދުން ނޫން ކަމެއް މި ވޮއިސް ގެ ނެތީބާ؟؟؟؟؟

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.