ލީބިޔާގެ ރިޔާސީ ރޭހަށް ޤައްޒާފީގެ ދަރިކަލުން ސައިފުލް އިސްލާމް!

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި ލީބިޔާގައި ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް، އެޤައުމުގެ ކުރީގެ ޒަޢީމް މުޢައްމަރުލް ޤައްޒާފީގެ ދަރިކަލުން ސައިފުލް އިސްލާމް ޤައްޒާފީ ނަން ހުށައަޅައިފިއެވެ.

އެތައް އަހަރެއްގެ ހަމަނުޖެހުމާއި ޤާނޫނީ ނުތަނަވަސްކަމަށްފަހު ލީބިޔާގައި ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ސައިފުލް އިސްލާމް އޭނާގެ ނަން ހުށައަޅާފައިވަނީ އެޤައުމުގެ ދެކުނުގެ އަވަށެއްކަމަށްވާ ސަބްހާގައި ހުރި އިންތިޚާބީ މަރުކަޒަކަށެވެ.

މި މަރުކަޒަށް ހާޒިރުވުމަށްފަހު ސައިފުލް އިސްލާމް ކަމާއިބެހޭ ލިޔުންތައް ހުށައަޅާ ވީޑިއޯތައް މީސް މީޑިއާގައި މިހާރު ދަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ. މިއީ އެތަކެއް އަހަރުތަކެއްގެ ފަހުން ލީބިޔާގެ އާއްމުންނަށް ސައިފުލް އިސްލާމް ފެނިގެންދިޔަ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

2011 ވަނަ އަހަރުގެ އަރަބި ބަހާރުގެ އިންޤިލާބުގެ ތެރެއިން، ލީބިޔާގައި އޭރު ހިނގައިދިޔަ ވެރިކަން ވެެއްޓާލުމަށް ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ތެރެއިން ޒިންތަން ސަރަހައްދަށް ނިސްބަތްވާ ހަނގުރާމަވެރިންތަކެއް ސައިފުލް އިސްލާމް އަތުލައިގަތެވެ.

އެއަށްފަހު އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ހަނގުރާމައިގެ ކުށްތަކުގެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އޭނާ މެރުމަށް ލީބިޔާގެ ޓްރިޕޮލީގެ ކޯޓަކުން ހުކުމްކުރިއެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމުގައި އޭނާ ބައިވެރިވީ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށެވެ. ނަމަވެސް 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ޒިންތަންގެ ހަނގުރާމަވެރިން އޭނާ ބަންދުން ދޫކުރިއެވެ.

މިއަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ސައިފުލް އިސްލާމް ވަނީ، އޭނާ މިހާރު ދިރިއުޅެމުންދާ ޒިންތަން ސަރަހައްދުގައި ހުރެ އެމެރިކާގެ ނިޔުޔޯކް ޓައިމްސްއަށް އިންޓަރވިއެއް ދީފައެވެ.

މިވެސް ކިޔާލާ:

އެ އިންޓަރވިއުގެ ތެރެއިންވެސް އޭނާ ވަނީ ލީބިޔާ އެއްބައިވަންތަކުރުވުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކައި، ސިޔާސީ މައިދާނަށް އަލުން އަނބުރާ އަތުވެދާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ކޮށްފައެވެ.

ބައްޕާފުޅު މުޢައްމަރުލް ޤައްޒާފީގެ ވެރިކަމުގެ ތެރެއިން ސައިފުލް އިސްލާމް ފެނިގެންދިޔައީ އިސްލާހީ އަދި އުއްމީދީ ވާހަކަތަކެއް، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފޯރަމްތަކާއި މީޑިއާތަކުގައި ދެއްކެވި ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި ޤައްޒާފީއަށްފަހު ލީބިޔާގެ ވެރިކަމަށް ދެން އަންނާނީ ސައިފުލް އިސްލާމް ކަމަށްވެސް ގިނަބަޔަކު ދެކުނެވެ. ނަމަވެސް ޤައްޒާފީގެ ވެރިކަން ވެއްޓުމުގެ ހަމަނުޖެހުން ހިނގަމުންދިޔަ ދުވަސްވަރު އޭނާ ވަނީ މީހުން މެރުން ކުރިއަށްދާނެކަމަށް ބުނެ ފާޅުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ.

ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 24ވަނަ ދުވަހުގައި ބޭއްވުމަށް ތާވަލްކުރެވިފައިވާ ލީބިޔާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އަދިވެސް ހަމަޖެހިފައި ނުވާއިރު، އިންތިޚާބުގެ ކަންކަމަށް ހުރަސްއަޅާ ފަރާތްތަކާއި މެދު ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމައުގެ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މި އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭނެ ޝަރުތުތަކެއް މިހާތަނަށް ކަނޑައެޅިފައި ނުވާއިރު، ސައިފުލް އިސްލާމް ފަދަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖިނާއީ ކޯޓުން ހޯދަމުންދާ މީހަކަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެވޭގޮތް ވުމަކީ ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއް ނޫންކަމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުރާސިލުން ބުނެއެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ލީބިޔާގައި އިންސާފާއި ސުލްހަ ޤާއިމްކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ހުރަސް އެޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމަށްވެސް އެފަރާތްތަކުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

0%0%0%

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.