މާލެ- ނޮވެމްބަރު 12، 2021: "މިނިވަންކަމުގެ ދިފާއުގައި" ގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ހިނގާލުމުގެ ބައިވެރިން ރަތްކުލައިގެ ޓީޝާޓު ލައިގެން ގައުމީ ދިދަ ހިފައިގެން ތިބެ، ރާއްޖޭގައި އުޅޭ އިންޑިއާގެ ސިފައިން ފައިބަން ގޮވާލައި އަޑުއުފުލަނީ.---ފޮޓޯ: ފަޔާޒު މޫސާ/ މިހާރު

"އިންޑިއާ އައުޓް" ގައި އެމްޑީޕިއަނުން ބައިވެރިވާންފަށައިފި

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

ރާއްޖޭގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީއާއި ވަތަނީ ހަރަކާތްތެރިން ގުޅިގެން ފަށާފައިވާ " އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިން ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ވަރުގަދަވެ ކުލަގަދަވެ އޭގެ އަޑު ރާއްޖޭގެ އަސްކަނިން ބޭރުވެ، ބައިނަލްއަޤުވާމީ މީޑިއާތަކާއި އިންޑިއާގެ މީޑިއާތަކުގައި ވާހަކަދެކެވޭ ކަމަކަށް މިހާރު މިވަނީ ވެފައެވެ.

ކުރިން ހީކުރެވިފައިވަނީ މިކެމްޕެއިން ފެށުމުގައި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ބައިވެރިވުން ބޮޑުކަމުން މިއީ ރައީސް ޔާމީން ދޫކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ޕްރެޝަރު ކުރުމަށާއި ޔާމީންގެ ޝަރީއަތަށް އިންޑިއާއިން އަޑީގައި އޮވެގެން ނުފޫޒުފޯރުވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭތީ އެކަމާ ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ގޮތުން ކުރާކަމެއްގެ ގޮތުގައިކަމަށްވިޔަސް، މިކެމްޕެއިނާ ގުޅިގެން ތިލަވެ ފާޅުވަމުންދާ ކަންތައްތަކުގެ ސީރިއަސްކަމާއި އެކަންތައްތަކާއި ގުޅިފައިވާ ޤައުމީ މަސްލަހަތު ބޮޑުކަމުން ކެމްޕެއިނާމެދު ދެކޭގޮތް މިހާރުމިވަނީ މުޅިން ބަދަލުވެފައެވެ. ޤައުމީ ކެމްޕެއިނެއްގެ ދަރަޖައަށް ބަދަލުވެފައެވެ.

އުތުރު ތިލަފަޅުގައި ( ޔޫޓީއެފް)ޑޮކްޔާޑެއް ހަދަން އިންޑިއާއާއެކު ރައީސް ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ ސިއްރު އެއްބަސްވުމާއި، ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކުގައި ހައިޑްރޯގްރަފީ ސާވޭއެއް ހަދަން އިންޑިއާއާއެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި ޑޯނިއާ މަތިންދާބޯޓް އިންޑިއާއިން ހޯދުމަށް ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމާއިގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމެޓީގައި ދިފާއީ ވަޒީރު މާރިއާދީދީއާއި އާރމީ ޗީފް ޝަމާލްއާއި އަދިވެސް ސިފައިންގެ އިސްޖެނެރަލުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން ގިނަބަޔަކަށް ސިހުން ލިބުނެވެ.

އިންޑިއާއިން އެންމެފަހުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރިކަމަށް ބުނެވޭ ޑޯނިއާ ކުޑަކުޑަ ބޯޓެއް ދުއްވަން އިންޑިއާ ސިފައިންގެ 25 މީހުންނާއި، އިންޑިއާގެ ހެލިކޮޕްޓަރެއް ދުއްވަން އިތުރު 50 ސިފައިން ތިބޭކަމަށް ސިފައިންގެ ޖެނެރަލުން ވިދާޅުވެ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް މިހާވަރަށް ސަރުކާރުން ކަންކަން ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް ހިތަށްވެސް ގެނެވުނު ކަންކަމެއްނޫނެވެ.

ސަބަބަކީ ދޭތެރެދޭތެރެއިން ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުތަކުގައި ދިވެހި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤުލާލަށް ކުޑަވެސް ބުރުލެއް އަރާފާނެފަދަ ކަމެއް އެމަނިކުފާނު ނުކުރައްވާނެކަމަށް ވެވަޑައިގަންނަވަމުންދާ ވަޢުދުތަކަށް ކުރެވޭ އިތުބާރެއްގެ ގޮތުންނެވެ.

އެކަމަކު އެންމެފަހުން ފަޅާއެރި ކަންތައްތަކާއެކު ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކުން ދިވެހިން ޤައުމިއްޔަތުގެ ރޫޙު ކެކިގެންދިޔައެވެ. ޕާޓީ ޕޮލިޓިކްސްއާއި ނުބެހި ދުރުގައި އޮތް ދިވެހިންގެ ސައިލެންޓް ކޮމިއުނިޓީގެތެރެއިން ގުގުމައިގެންދިޔަ އަޑަކީ "ހިންދު އެމާ ކަނޑުތެރޭ، އަލި ރަންމުންހެން ދިރޭ، މީމަގޭ އުފަން ބިމޭ" މި ޤައުމީ ޅެމުގެ ޢިބާރާތްތަކެވެ.

ދިވެހި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާ އިސްތިޤުލާލާއިމެދު މި އުފެދުނު ނުތަނަވަސްކަމުގެ ރާޅު ވެރިކަންކުރާ އެމްޑީޕީގެތެރެއަށްވެސް ފެތުރިގެންދިޔައެވެ. ހަސަން ކުރުސީގެ ނަމުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ޓުވިޓަރ އެކައުންޓުން އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިނަށް ނިސްބަތްކޮށް ލިޔެފައިވަނީ އިންޑިއާ މީހުން އެމީހުންގެ ޓާސްކް ( ރާއްޖޭގައި ) ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ފައިބައިގެންދާނެކަމަށެވެ. އެކަމަށް ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތެއް އޮންނާނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މިހަސަން ކުރުސީއަށް ރިޕްލެއިކުރި ގިނަ މީހުން އޭނާ ފާހަގަކުރަނީ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ގޮތުގައެވެ. ހަސަން ކުރުސީ މިބުނާ ޓާސްކަކާއި ބާއްވަން ރާވާފައިވާ ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތަކީ ކޮބައިކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަކީ އޭނާ ދައްކާ ޕްރޯ އިންޑިއާ ވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ތިބުމަށް ފާޅުގައި ތާއީދުކުރައްވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރެވެމުން އައިސްފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

މިވެސް ކިޔާލާ:

ހަސަންކުރުސީއަށް ރިޕްލެއިކުރި އެމްޑީޕީގެ އެއް ފައުންޑަރ ގޯގޯ ލަތީފުގެ ދަރިފުޅު ޖެނިފާ ލަތީފު ބުނެފައިވަނީ ދިވެހި ރާއްޖެއިން ފައިބައިގެންދިއުމުގެ އިންޓެންޝަނެއް އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ނެތްކަމަށެވެ. އެއީ އެމީހުން ކަންކުރާނެ ގޮތެއް ނޫންކަމަށާއި އިންޑިއާއިން ބޭނުންވަނީ ދިވެހި ރާއްޖެއަށް އެމީހުންގެ ނުފޫޒު ގަދަކޮށް އެމީހުންގެ ސްޓެރެޓެޖިކް ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ހަދަން ކަމަށެވެ.

ދިވެހިން ނުކުމެ އެމީހުން ފައިބައިގެންދާނެގޮތް ހަދާނެކަމަށް ޖެނިފާ ބުނެފައިވެއެވެ. ނިންމަމުން އޭނާ ގޮވީ " އިންޑިއާ އައުޓް" އެވެ. އެމްޑީޕީގެ ލީޑަރޝިޕްގެ ބޭފުޅެއްކަމުގައިވާ ޙަސަން ލަތީފް ޓުވީޓާގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރާއްޖެއިން އިންޑިއާއާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ސާފުކޮށްދިނުމަކީ މުހިންމުކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީގެ އެހެން އެކްޓިވިސްޓަކު ބުނީ 2023 ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައްޔިތުން ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މުހިންމު މައުޟޫޢަކަށް މިކަންވެގެންދާނެކަމާމެދު މިހާރުދެން ޝައްކެއްވެސް ނެތްކަމަށެވެ. ދިވެހިންގެތެރޭގައި ނުތަނަވަސްކަން ބޮޑުވެފައިވާ މިންވަރީ ހޮޓާހޮޓަލުގެ ސައިމޭޒު ދޮށުގައިވެސް މީހުން ވާހަކަދައްކާހަދާ މައުޟޫޢަކަށްވެފައިވުމެވެ.

އިންޑިއާ  ސިފައިން ރާއްޖެއިން ގެންދިއުމަށް ބާރުއަޅައި ވަރުގަދަވެ ބޮޑުވަމުންދާ އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިންގައި ގިނައަދަދެއްގެ އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓުން ބައިވަރުވަމުންދާތަން ފެންނަމުންދެއެވެ.

ދުވަހަކަށްވުރެ ދުވަހެއް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ތެލާއި ފެނާއި އެއް ނުވާނެފަދައިން އެމްޑީޕީއާއި ޕީޕީއެމްގެ އެކްޓިވިސްޓުން އެއްމަޤްޞަދެއް ހާސިލުކުރުމަށް މިގޮތަށް ކޮނޑާއި ކޮނޑުޖައްސައި އަތާއި އަތާއި ގުޅާލާނެކަމަށް މީގެކުރިން އެއްގޮތަކަށްވެސް މީހަކު ޚިޔާލަކަށްވެސް ނުގެންނާނެއެވެ.

މިހާރު ފެންނަމުންދާ މަންޒަރުތަކުން ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި، އިންޑިއާ އައުޓް.. އިންޑިއާ އައުޓް ގޮވަމުންދާ ވަތަނީ މޫވްމަންޓްގެ އަޑު ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުން ގަދަވަމުންދާނެއެވެ. މިއީ ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ގެންނަން އުޅޭ މޫވްމަންޓެއްކަމަށް ބުންޏަސް ނުވަތަ ރައީސް ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅޭ ބައެއް ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރިޔަސް ނުވަތަ ރައީސް ނަޝީދު ސިފަކުރައްވާފައިވާ ހަރުކަށި ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ބައެއްކަމަށް ސިފަކުރިއަސް، ފެއްސާއި ރަތާއި ހުދުގެ ޤައުމީ ދިދައިގެ ދަށުގައި ޤައުމީ ލޭ ހޫނުވަމުންދާ މިމޫވްމަންޓް އަޑު ދިވެހި ޖައްވުން ކަނޑުވައިލުމަކީ ދެން އެހާ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާނެއެވެ.

އެއް އަޑަކުން އެމީހުން ގޮވަނީ ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުވެ ތިބި އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ ސިފައިން މިފަސްގަނޑުން ފައިބައިގެންދިއުމަށް ގޮވާ "އިންޑިއާ އައުޓް" އެވެ.

58%29%11%

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލުތައް

  1. އިންޑިއާގެ އަޅުވެތި ކަމުގާ ތިބުމަށް ވުރެ ބަނޑަށް މަރުވުނ ވެސ މާހިތފަސޭހަ ވެފާ އުފާވާނެ.

  2. ޕާރޓީ އެއްކޮށް ޚަރާބު.! މަވެސް މީ ހަމަ ތިބުނާ އެމް ޑީ ޕީ ޑައި ހާޑް ފޭން އެއް.! މޮޅު ވާހަކަ ދައްކާ ބައެއް.! އެމްޑީޕީ އަށް އޮތް ތާއީދު އެއްކޮށް ނަގައިފިން.! ރައީސް ޔާމިން ވަރެއްް ހަމަ ނެތް.!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.