އަރަބިއްޔާ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް: ދަރިވަރުންނަށް ނުރައްކާތެރި، އިމާރާތް ހުސްކުރޭ!

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

އިމާރާތް ކުރިތާ ކުރު މުއްދަތެއްގައި އިންސާނުން ވަދެނިކުމެ އުޅުމަށް ރައްކާތެރި ނޫން މިންވަރަށް އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ އިމާރާތުގެ ހާލަތުވަނީ ގޯސްވެފައެވެ. އެ އިމާރާތުގެ އެކި ތަންތަނުގައި ލާފައިވާ ބޮޑެތި ރެނދުތަކާއި ކޮންކްރީޓްގަނޑު ކަނޑައިގެން ގޮސްފައިވާ ތަންތަން ފެނުމުން އެ އިމާރާތަކީ އިންސާނުން ވަނުމަށް އެކަށީގެންވާ ފަދަ ތަނެއް ނޫންކަން ސާފުވެއެވެ.

2013 ވަނަ އަހަރު ބޭނުންކުރަން ފެށި މި އިމާރާތަށް މިހާބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެފައިވާތީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ އެ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި އެ ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިން ކުރަމުން އަންނަތާ އެތައް ދުވަހެއް ވެއްޖެއެވެ. ޝަކުވާ ބޮޑުވުމުން، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކާއި ގުޅިގެން އެ އިމާރާތުގެ ވިޝުއަލް އިންސްޕެކްޝަނެއް ހެދިއެވެ. ފަހުން ވަނީ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން ވެސް އިތުރު އިންސްޕެކްޝަންއެއް ހަދާފައެވެ.

އިއްޔެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އަރަބިއްޔާ އިމާރާތުގެ މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެންް މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރު އަހުމަދު ހައިތަމް ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އިމާރާތުގައި ރެނދުލާފައި ހުރިކަން ފާހަގަވެގެން، ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ އާއި އިންޖިނިއަރުންނާ ގުޅިގެން  މިދިޔަ އަހަރު އެތަނުގެ ވިޝުއަލް އިންސްޕެކްޝަނެއް ހަދާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރިޕޯޓުވެސް މިހާރު ލިބިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރާ ގޮތުން އަދި ދަރިވަރުންނަށް ގެއްލުމެއް ނެތް" މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އިމާރާތަށް ލިބިފައި ހުރި ގެއްލުންތައް އަންދާޒާ ކުރެވޭނީ އެތަނުގެ ސްޓަރަކްޗަލް އެސެސްމެންޓަކަށް ފަހުއެވެ. ސްޓަރަކްޗަލް އެސެސްމެންޓް ހެދުމުގައި ލަސްވެގެން ދިޔައީ އެކަން ކުރާނެ ދިވެހި ބަޔަކު ނުލިބިގެން ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެ އިންސްޕެކްޝަން ރިޕޯޓުގައި މައިގަނޑު ކަމަކަށް ފާހަގަކޮށްފައި އޮތީ ވިޝުއަލް އިންސްޕެކްޝަނަކުން އިމާރާތުގައި ހުރި ގެއްލުންތައް އަންދާޒާކުރަން ނޭނގޭނެކަން ކަމަށެވެ. އެހެންވެ އެތަނުގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ގަބޫލުކޮށް އެ މަސައްކަތް މިހާރު ފަށާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރާ ގޮތުގައި އަދިއެއް ދަރިވަރުންނަކަށް ގެއްލުމެއް ނެތް. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ކްލޯޒްލީ މޮނިޓަރ ކުރަމުން މިދަނީ، ކިރިޔާވެސް ދަރިވަރުންނަށް ނުރައްކާވާކަން އަޅުގަނޑުމެނަށް ހަމަ އެނގޭ ހާލަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެތަނުން ކުދިން ނެރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ " މިނިސްޓަރ އައިޝަތު ޢަލީ މިއަދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރުގެ މިވާހަކަފުޅުގައި އަލިއަޅުވާލެއްވި ވިޝުއަލް އިންސްޕެކްޝަންގެ ރިޕޯޓު "ވޮއިސް" އަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

ވިޝުއަލް އިންސްޕެކްޝަންގެ ރިޕޯޓު

އެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރު ކުރި ބޭފުޅުން ރިޕޯޓުގައިވަނީ ރިކަމަންޑޭޝަންތަކެއް ދީފައެވެ. އެގޮތުން، ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ، އިމާރާތަށް މިހާރު ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތަކާއި އެތަނުން ފާހަގަވި މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު، އެ އިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް އިންޓަގްރިޓީ ރަނގަޅަށް ދެނެގަނެވެންދެން އިމާރާތް ހުސްކުރުމަށް ލަފާދޭކަމަށެވެ.

ރިޕޯޓުގެ އެ އިބާރާތަށް ބަލާއިރު މިނިސްޓަރު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ހެއްދެވީ ކަނޑައެޅިގެން އިތުރުފުޅެކެވެ.

ރިޕޯޓުގެ ރިކަމަންޑޭޝަންތަކުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް، މިނިސްޓަރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވި ފަދައިން، އެ އިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމުގެ މުހިންމުކަން ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

މިވެސް ކިޔާލާ:

ނަމަވެސް، ދެވަނަ ކަމަކަށް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ އެ އިމާރާތް ހުސްކުރަން ލަފާދޭކަމަށެވެ.

ދެވަނައަށް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ އެ މައްސަލަ މިނިސްޓަރަށް މުހިންމު ނުވީ ކީއްވެކަމާއިމެދު ސުވާލު އުފެއްދިދާނެއެވެ. އިމާރާތް ކުރުމުގައި ހުރި މައްސަލަތަކެއްގެ ސަބަބުން މިހާރު ފެންނަމުން އެދާ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު، ނުރައްކާތެރި ކުއްލި ހާދިސާއެއް ހިނގުމަކީ ވަރަށް ގާތްކަމެއްކަމަށް ކަމާގުޅޭ ތަޖުރިބާކާރުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

އެސެސް ކުރަން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިފަދަ މައްސަލަ ބޮޑު ކުންފުންޏަކަށް!

ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ އެންމެ މުހިންމުވާހަކަ ކަނޑައެޅިގެން އިތުރުފުޅަކާއިއެކު މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއިރު، އިތުރަށް މި މައްސަލަ ބެލުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ނައިބް ރައީސް އީވާގެ ފިރިކަލުން ސާބެގެ ކުންފުނި ރިޔަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ.

ސްޓްރަކްޗަރަލް އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމަށް ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރި ބަޔަކަށް ހަވާލުކުރުމަށް މި ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވާއިރު މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ރިޔަން ކުންފުންޏަކީ ސްޓްރަކްޗަރަލް އެތަކެއް މައްސަލައެއް އެ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތަކުން ފެނިފައިވާ ކުންފުންޏެއްކަމަށް އެޑިއުކޭޝަންގެ އޮފިޝަލެއް ވޮއިސްއަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ދެއްވާފައެވެ.

އެގޮތުން 2019 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި އެޑިއުކޭޝަންގެ ފަރާތުން ގިނަ ސްކޫލް މަދަރުސާތަކެއްގައި ހޯލު ޑިޒައިންކުރަން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ރިޔަން ކުންފުންޏާއިކަމަށާއި، މި ހޯލްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ފެށިފައިވާއިރު، ސްޓްރަކްޗަރަލް މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެ ބެލި ބެލުމުން ވަނީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ފާހަގަވެފައެވެ.

ރިޔަން ކުންފުނިން ޑިޒައިންކުރި ހޯލުގައި ހުރި ބޮޑެތި ސްޓަކްޗަރަލް މައްސަލައަކާއި ހެދި އިތުރު 2 ކޮލަމް ޖަހަނީ

އެގޮތުން އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް ހޯލް އިމާރާތްތަކަށް ވަނީ އިތުރު ދެ ކޮލަމް ޖަހަން ޖެހިފައެވެ. މިމަސައްކަތް އޭރު އިމާރާތްކުރަމުން އައި ހުރިހާ ހޯލަކަށް ކުރަން ޖެހިފައިވެއެވެ. އެކަމާއި ގުޅޭ ފޮޓޯތައް ވޮއިސްއަށް ލިބިފައިވާއިރު މިއީ މިފަދަ ފެންވަރު ދަށްކަމުގެ މައްސަލަތައް ފެންމަތިވެފައިވާ

ރިޔަން ކުންފުނިން ޑިޒައިންކުރި ހޯލުގައި ހުރި ބޮޑެތި ސްޓަކްޗަރަލް މައްސަލައަކާއި ހެދި އިތުރު 2 ކޮލަމް ޖަހަނީ

ކުންފުންޏަކަށް އަރަބިއްޔާގެ މައްސަލަ އެސެސްމެންޓް ހެދުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ކޮން އުސޫލަކުންތޯ ސުވާލު އުފައްދަން ޖެހޭފަދަކަމެކެވެ. ބިޑަކާއި ނުލައި އަށްލައްކަ ރުފިޔާގެ މި މަސައްކަތް ރިޔަންއާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު ކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ހަދާ އިންސްޕެކްޝަނާމެދުވެސް މިވަނީ ސުވާލު އުފެދިފައެވެ.

0%66%33%

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.