އިންޑިއާ ޓީޗަރުގެ މައްސަލަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބަލަނީ

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

"ކަލާންގެ ވޮޑިގެން ނުވާކަމަށާއި ކީރިތި ގުރުއާނަކީ "ހިޔާލީ ފޮލާ"އެއް ކަމަށް ބުނެ ވާޙަކަ ދެއްކި އިންޑިއާ ޓީޗަރުގެ މައްސަލަ އެޑިއުކޭޝަންް މިނިސްޓްރީން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގާ އެމައްސަލަ މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލްކަމަށް އައި ހިސާބުންް ފެށިގެން އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ. އެ ޓީޗަރު މިހާރު ވަނީ ދަރިވަރުންނާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުން އެކަހެރިކޮށްފައިކަމަށްވެއެވެ.

އެ ޓީޗަރު ވަނީ، "މާތް ﷲ އަކީ ކަލަކު ކަމަށް ދެކުމަކީ ހިޔާލީ ފޮލާއެއް" ކަމަށް މިސާލު ޖަހާފައެވެ. އަދި ނިރުބުވެރިންނަށް ވިސްނިފައި އޮންނަ އުސޫލުން ރާއްޖޭ މީހުންގެވެސް ސިކުނޑި ދޮވެ ﷲ އަކީ ކަލަކު ކަމަށް ގަބޫލުކޮށްދީފައިވާކަމަށާއި، އަދި ކީރިތި ޤުރުއާނަކީވެސް މީހުން ދޮގު ވާހަކަތަކެއްގެ މައްޗަށް ލިއެފައިވާ ފޮތެއް ކަމަށް އެޓީޗަރު ބުނި ކަމަށް ވެއެވެ.

މިވެސް ކިޔާލާ:

އަދި ދީން ގަބޫލުކުރެވެނީ ކުޑައިރުން ފެށިގެން މައިންބަފައިން ކުދިންގެ ބޮލަށް ވައްދާފައިވާ ވިސްނުންތަކުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ޓީޗަރު ވަނީ ﷲ ވޮޑިގެންވާކަމަށް ހެކިކޮށްދިނުމަށް ކުދިންގެ ކިބައިން އެދިފައެވެ.

މި މައްސަލަ ބަލަމުންދާކަމަށް ސްކޫލުންވެސް ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެވެ.

0%0%0%

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.