އަނިޔާގެ ވާހަކަތައް ދައްކަން ފަސްޖެހެނީ މަޖުބޫރުވެގެން!

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

ބޭރުގެ ދުނިޔެއަށް ދިވެހިރާއްޖެ އަބަދުވެސް މާކެޓް ކުރަމުންދަނީ ދުނިޔެމަތީގެ ސުވަރުގެއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެންމެންނަށް އަމާން އަދި ރައްކާތެރި، ޤުދުރަތީގޮތުން ހިތްގައިމު މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ތެދެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޤުދުރަތީގޮތުން، ބަލައި ފޫހިނުވާނެފަދަ އެތަކެއް މަންޒަރުތަކެއް ދައްކުވައިދޭ ހިތްގައިމު ތަނެކެވެ. ނަމަވެސް މި ޤައުމަކީ އެންމެންނަށްވެސް އަމާން އަދި ރައްކާތެރި މަންޒިލަކަށްވަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ ސުވާލު އުފެދެއެވެ. މުޖުތަމަޢުގެ އެންމެންނަށްވެސް ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު އަބުރުވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅުމުގެ ހައްޤު މިންވަރުވެފައިވަނީ ކިހާ ވަރަކަށްތޯ ބަލާލަން ޖެހެއެވެ.

2021ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހާއި ދިމާކޮށް ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްއިން އާއްމުކޮށްފައިވާ ޕޮޕިއުލޭޝަން ޕްރޮޖެކްޝަން ނުވަތަ އާބާދީގެ އަންދާސީ ހިސާބުން ދައްކާ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންގެ އާބާދީއަކީ 204،612 އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ޖުމްލަ އާބާދީގެ 36 އިންސައްތައެވެ.

ކަންމިހެން އޮތްއިރު އަންހެނުންނަށް އަމާޒުކޮށް ކުރެވޭ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ އަނިޔާތައް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންތިހާއަށް ގިނައެވެ. މިފަދަ މައްސަލަތައް މީޑިއާތަކުގައިވެސް އަބަދުމެ ފެންމަތިވެއެވެ. ފުލުހުންގެ ތަފާސްހިސާބުތަކާއި ހަވާލާދީ ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްއިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، 2020ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގާފައިވާ 180 ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަ ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން 125 ވިކްޓިމުންގެ އުމުރަކީ 18 އަހަރުން ދަށެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ އަންހެނުންނަށް އަމާޒުކޮށް ކުރެވިފައިވާ ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާތަކުގެ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ރިޕޯޓްކުރެވިފައެވެ.

މި އަދަދުތަކަކީ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ބޮޑު އަދަދުތަކެކެވެ. އެ އަދަދުތަކަކާއި މެދު އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވާންޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް ހަޤީގަތަކީ، އަނިޔާ ލިބިފައިވާ އަންހެނުންގެ އަދަދު މިއަށްވުރެވެސް މަތިވެދާނެކަމެވެ. ސަބަބަކީ މިފަދަ ގިނަ މައްސަލަތަކަކީ، ރިޕޯޓްނުކުރެވި ފޮރުވިގެންދާ މައްސަލަތައްކަމަށް ވާތީވެއެވެ.

އަނިޔާއެއް ލިބޭ ކޮންމެ އަންހެނަކު ނުވަތަ އަންހެންކުއްޖަކުވެސް އެ މައްސަލައެއް ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ހަމައަށް ގެންދިއުމަށް އަބަދުވެސް ބުނާތީ އިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓްކުރުމަށް އެތައް ބަޔަކު ފަސްޖެހޭ ސަބަބާއި މެދުގައިވެސް އަޑުހަރުކޮށް ވާހަކަ ދައްކަންޖެހެއެވެ.

މިވެސް ކިޔާލާ:

އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓްކުރުމަށް ފަސްޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ ވިކްޓިމް ބްލޭމިންގއެވެ. ވިކްޓިމް ބްލޭމިންގއަކީ ކަމެއް ދިމާވަނީ، އެކަމެއް ދިމާވި ފަރާތެއްގެ ކުށުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް ދެވިފައިވާ ނަމެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިފަހުން ފެންމަތިވެފައިވާ ޖިންސީ ގޯނާގެ ބޮޑެތި ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައިވެސް މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުން މިކަން ސާފުކޮށް ފެނެއެވެ. މިއީ ކޮންމެހެންވެސް ބަދަލުކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމެކެވެ. އަންހެން ކުއްޖަކު ނުވަތަ އަންހެނަކަށް އަނިޔާއާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހެނީ އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި އޭނާގެ ކުށަކުންނެއް ނޫނެވެ. އެކަން ސާފުކޮށް ޤަބޫލުކުރަން ވެއްޖެއެވެ.

ދެން އޮތީ މުޢައްސަސާތަކާއި އިންސާފުގެ ވާހަކައެވެ. އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިންނަށް ކުރެވޭ އަނިޔާތަކުގެ މައްސަލަތައް ބަލަން ޤާނޫނުން މަތިކުރެވިފައިވާ މުއައްސަސާތަކުގެ ނާޤާބިލްކަމުގެ ވާހަކަތައް އަބަދުވެސް އިވެއެވެ. މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްތައް ކޯޓުތަކުން ފަސޭހައިން ދޫވެގެންދެއެވެ. ހެކި ނެތިގެން، އުންސުރެއް ހަމަ ނުވެގެން ނުވަތަ އިިޖުރާޢަތެއް ފުރިހަމަ ނުވެގެންނެވެ. އެހެންކަމުން އެފަދަ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓްކުރުމަށް އެތައް ބަޔަކު ފަސްޖެހެއެވެ. އިންސާފަކީ، ދަތި އަދި ލިބުން އުނދަގޫ އެއްޗަކަށް ވެފައިވާތީއެވެ.

އަބަދުވެސް ދެކެވެނީ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓްކުރެވޭ މިންވަރު މަދުވާ ކަމެވެ. ނަމަވެސް އެފަދައިން ދިމާވާ ސަބަބުތަކާއި މެދު ވާހަކަދެކެވޭ މިންވަރު އަދިވެސް މަދެވެ. އަނިޔާ ނައްތާލެވެނީ، އަނިޔާގެ ވާހަކަތައް ދެއްކުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލައިގެންނެވެ. އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާތައް ނައްތާލުމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުވަހުގައި އަޒުމް ކަނޑައަޅަންވީ އެކަން ކުރުމަށެވެ.

0%0%0%

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.