ADS BY PIZZA KITCHEN

ޑީއައިޑީގެ ކޮންމެ އެޕިސޯޑަކަށް ކަރީނާއަށް 3 ކުރޯޑު ރުޕީސް

- 1 year ago 1 - ސުހޭލާ

ޑާންސް އިންޑިއާ ޑާންސް، ޑީއައިޑީގެ ކޮންމެ އެޕިސޯޑަކަށް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރަށް ތިން ކުރޯޑް ރުޕީސް ލިބޭ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުގައި ބުނެފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ޑީއައިޑީއަކީ އިންޑިއާގައި ވަރަށް މަގުބޫލް ޑާންސް ރިއަލިޓީ ޝޯއެކެވެ. މިފަހަރުގެ ސީޒަންއިން ޖަޖެއްގެ ގޮތުގައި ހުނަރުވެރި ތަރި ކަރީނާ ފެނިގެން ދިޔުމުން، ޝޯއަށް އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް ވަނީ ގެނެސްދީފައެވެ. ޖޫން 23ގައި މިފަހަރުގެ ޝޯ ޕްރިމިއަރ ކުރިއިރު، ކަރީނާއަށް ޝޯގެ ޖަޖުކަން ކޮށްގެން ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ކަމަށް ކުރިންވެސް އޮތީ ޚަބަރު ފެތުރިފައެވެ.

ކަރީނާ މިހާރު ހުރީ ލަންޑަންގައެވެ. އޭނާގެ ފިލްމު އަންގްރޭޒީ މީޑިއަމްގެ ޝޫޓިންގެ މަސައްކަތުގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ޑީއައިޑީގެ އެޕިސޯޑެއް ޝޫޓް ކުރަން އޭނާ އެނބުރި އިންޑިއާއަށް ދެއެވެ.

ކަރީނާ ވަނީ އޭނާއަށް، ޑީއައިޑީގެ ކޮންމެ އެޕިސޯޑަކަށް 3 ކުރޯޑު ރުޕީސް ލިބޭތޯ ސުވާލު ކުރުމުން އެއީ އޭނާއަށް ހައްގު މިންވަރެއް ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

"ޕޭ ޖެހޭނެ ވަރަށް ރަނގަޅު އެއްޗަކަށް ވާން. ހަގީގަތުގައި މި ކުރެވެނީ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތެއް" ކަރީނާ ބުންޏެވެ.

ކަރީނާ ބުނީ އޭނާ އަކީ މަންމައެއް ކަމަށާއި، ދަރިފުޅަށް ވަގުތު ހުސްކުރުމަކީ އޭނާއއަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ދަރިފުޅު ތައިމޫރު އަލީ ޚާން ލިބުނު ފަހުން އަށްގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނައިރު މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށްވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.  

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
1 ކޮމެންޓް

ޥަރަށްފޫހި ކަރީނާ ރަގަޅު ކޮމެންޓެއްވެސް ދޭކަށް ނޭގޭ ފާޑުފާޑުގެ ހެދުން އަޅައިގެން އިސްތިހާރު ވުން ކުރާކަމަކީ

ADS BY PET KINGS

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު