ADS BY COCA COLA

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލައިވްކުރަނީ އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓުންނަށް ދައްކަން: ސައީދު

- 6 months ago 0 - ރިމާހް އިސާ

ކުރީގެ ރައީިސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ޝަރީއަތް ޓީވީން ދުރަށް ދައްކަމުންގެންދަނީ އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓުންނަށް ދެއްކުމުގެ ނިޔަތުގައިކަމަށް މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY CAFE STAND

ވޮއިސްއަށް ދެއްވި ޚާއްސަ އިންޓަރވިއުއެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ސައީދު ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ދުރަށް ދެއްކުމުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ސައީދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ހަމައެކަނި ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލައިވްކުރުމުން އެއީ ސިޔާސީ ކަމެއްކަމަށް ހާމަވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސިޔާސީ ގޮތުން އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓުންނަށް އެއްޗެއް ދައްކަން މަސައްކަތްކުރާކަން އެނގޭކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިފަދަ ހައްސާސް މައްްސަލައަކީ އެންމެ ގާޒީއަކު އިނދެގެން ބެލުމަށް އެކަށީގެންވާ މައްސަލައެއްތޯ ސައީދު ވަނީ ސުވާލުއުފައްދަވާފައެވެ. އެގޮތުން މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ގާނޫނެއްވެސް ފުރަތަމަ އައީ، ރައީސް ޔާމީންގެ ދައުރުގައި ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

"އެހާ އާ ގާނޫނެއްގެ އެހާ ގްލޯބަލް ބޮޑު އިޝޫއެއް މަނީ ލޯންޑްރިންގަކީ. މިކަހަލަ ކަމެއްގައި މި މައްސަލަ އެސެސް ކުރާއިރު ބެންޗެއް، ތިންމީހުންގެ ބެންޗެއް ހަމަ އާންމު އުސޫލުން އޮންނަހެން ބާއްވަދޭށޭ ރިކުއެސްޓް ކޮށްފައިވާނީ ވަކީލުންގެ ފަރާތުން"، ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސައީދު އިތުރަށް ވަނީ އެ މައްސަލަ ބައްލަވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްގާޒީ އަހުމަދު ހައިލަމަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދެއްކެވި ބައެއް ވާހަކަތަކުގައި މަދުވާ ޕޮއިންޓްތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ވަކީލުން ރައްދު ދެއްވަމުން ދިޔައިރުވެސް، އެކަމަށް އިސްގާޒީ ހައިލަމް ސަމާލުކަމެއް ދެއްވާފައިނުވާކަމަށް ސައީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

"ގާނޫނީ ގޮތުން ފުންނާބުއުސް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ޕްރޮސެކިއުޓް ކުރުމުގެ ފަންނު ގާޒީ ބޮޑަށް އެކްސަސައިޒް ކުރެއްވި ތަން ފެނިގެންދިޔަކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މައުލޫމާތު ލިބިގެންދަނީ" އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު