ADS BY VOICE

މީޑިއާނެޓްގެ ބިލްދެއްކުމުގެ ހިދުމަތް ޕޭޔަރއިން ތައާރަފްކޮށްފި

- 11 months ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

އެންމެ ފަސޭހައިން ބިލްތައް ދައްކާލެވޭ އެއް އެޕް ކަމަށްވާ ޕޭޔަރއިން މީޑިއާނެޓްގެ ބިލް ދެއްކޭނެ ވަސީލަތް ގާއިމުކޮށްފިއެވެ. ޕޭޔަރއިން މައުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި މި ހިދުމަތް މިވަގުތު އަދި ޕައިލެޓް ސާރވިސްއެއްގޮތުގައި ލިބިގެންދާނި ޕޭޔަރގެ އައިފޯނު އެޕްލިކޭޝަނުންނެވެ. ކަސްޓަމަރުންގެ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ބެލުމަށްފަހު ވަރަށް އަވަސް މުސްތަގުބަލެއްގައި މި ހިދުމަތް އެންޑްރޮއިޑް އެޕްލިކޭޝަނުން ލބިގެން ދާނެކަމަށް ޕޭޔަރއިން ހާމަކުރިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

"އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ކަސްޓަމަރުންގެ ފާޑުކިޔުމަށް ބެލުމަށް ފަހު، ކަސްޓަމަރުންނަށް އެއްމެ ފަސޭހައިން މި ހިދުމަތް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ޕޭޔަރ ފަރުމާކުރެވެގެން ދިޔުން." ހުސައިން އިނާދު، ޕޭޔަރގެ ކޯ ފައުންޑަރ ހާމަކުރިއެވެ.

ޕޭޔަރއިން މައުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި ބިލަށް ފައިސާދެއްކުމުގެ އިތުރުން މީޑިއާނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް ސެލްފް- ސަރވިސްގެ ހިދުމަތްވެސް ޕޭޔަރ މެދުވެރިކޮށް ލިބިގެންދާނެއެވެ. މިގޮތުން ޕޭޔަރ މެދުވެރިކް ޕެކޭޖް އަޕްގްރޭޑްކޮށް، އެޑްއޮންތައް ގަނެލެވޭނެއެވެ. އަދި މީޑިއާނެޓް އެކައުންޓް ބެލެންސް ބަލާލައި އެ ބެލެންސް ބޭނުކްކޮށްގެންވެސް ފައިސާދެއްކޭނެއެވެ.

ޕޭޔަރ އަކީ މީގެ 9 މަސް ކުރިން، ނަގުދު ފައިސާއަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު ކުޑަކޮށް، އެއްތަނަކުން ހުރިހާ ބިލަކަށް ފައިސާދެއްކޭނެ ވަސީލަތެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި ޒުވާން ޓީމެއް އެކުލަވާލައިފައިވާ އެޕްލިކޭޝަންއެކެވެ. ޕޭޔަރ މެދުވަރިކޮށް ރާސްޓަސް، ރީލޯޑް، ދިރާގު އަދި އުރީދޫގެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އިތުރަށް ލަވަފޮށި، އައިޓިޓުންސް، ގޫގަލް، ސްޕްޓޮއިފައި، ޕްލޭސްޓޭޝަން ގިފްޓްކާޑްވެސް ގަންނަންލިބެއެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު