ADS BY COCA COLA

އެމްޓީޑީސީ ހިއްސާގެ ބާޒާރުންވެސް ގެއްލިއްޖެ

- 5 months ago 0 - ސައިޒަން

ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ހިއްސާވާ ޓޫރިޒަމް ކުންފުނި، މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން، އެމްޓީޑީސީ، ހިއްސާގެ ބާޒާރުން ގެއްލިއްޖެއެވެ.

ADS BY CAFE STAND

މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގެ ޑެއިލީ ޓްރޭޑިންގ ބޯޑަށް ބަލާއިރު، ބޯޑުގައި އެމްޓީޑީސީގެ ނަން ނެތްތާ ދެމަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެއްޖެއެވެ. ހިއްސާގެ ބާޒާރުގެ ޓްރޭޑިންގ ބޯޑުން އެމްޓީޑީސީ ގެއްލިފައިމިވަނީ އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރު ކުންފުންޏާއިމެދު އެއްގޮތަކަށްވެސް ނެތުމުންކަމަށް ކެޕިޓަލް މާކެޓްގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

" އެމްޓީޑީސީ އާއިމެދު އިންވެސްޓްރުންގެ އިތުބާރު ގެއްލިއްޖެ. އެކަމުގެ ހެއްކެއް އެއީ ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި އެމްޓީޑީސީގެ ހިއްސާ މިއަދު ގަންނާނެ އަދި ވިއްކާނެ މީހަކުނެތް. އެމްޓީޑީސީގެ ހިއްސާ ދިހަ ރުފިޔާއަށްވެސް ގަންނާނެމީހަކު މިހާރުނެތް. ޓްރޭޑިންގ ބޯޑުގައި އެމްޓީޑީސީގެ ފެންނަން ނެތީ އެހެންވެ" އެމްޓީޑީސީގެ ހިއްސާދާރެއްގެ އިތުރުން އެކުންފުނީގެ ބޯޑުގައި މީގެކުރިން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ތަމްސީލުކުރެއްވި ޑިރެކްޓަރަކު ނަން ނުޖެހުމަށް ޝަރުތުކޮށް ބުންޏެވެ.

މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި އެންމެފަހުން އެމްޓީޑީސީގެ ހިއްސާގެ މުއާމަލާތްކޮށްފައިވަނީ، މިއަހަރުގެ ޖުލައިމަހުގެ ދިހަވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި މި ފަހަކަށް އައިސް އެމްޓީޑީސީގެ ހިއްސާގެ އަގުތައްވަނީ ރެކޯޑު އަދަދަކަށް ދަށަށްގޮސްފައެވެ. އެމްޓީޑީސީގެ ހިއްސާ މީގެކުރިން 500 ރުފިޔާއާއި ކައިރިކުރާ އަދަދަކަށް ވިއްކާފައިވާއިރު، ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި މިހާރު އެކުންފުނީގެ ހިއްސާގެ އަގުތައްވަނީ 10 ރުފިޔާއަށް ވެއްޓިފައެވެ.

އެމްޓީޑީސީއަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަންފާ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ސީދާގޮތެއްގައި ހޯދައިދިނުމަށް ސަރުކާރުން 2006 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދެވި ކުންފުންޏެކެވެ. އެމްޓީޑީސީ އުފައްދައި ސަރުކާރުން ވަނީ ތަބަކަކަށް ލާފައިދޭ އުސޫލުން ރިސޯޓް ތަރައްޤީކުރަން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރަށްތައް އެކުންފުންޏަށް ދީފައެވެ. މީގެތެރެއިން ރިސޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް 8 ރަށެއް ދިނެވެ. އަދި ސިޓީހޮޓަލެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ހއ އުލިގަމުން ބޮޑު ބިމެއް ވަނީ ދީފައެވެ. ނަމަވެސް މީގެ ތެރެއިން ތަރައްޤީކުރެވިފައިވަނީ ދެތިން ރަށެކެވެ.

އެމްޓީޑީސީއަށް ޓޫރިޒަމް ވިޔަފާރިކުރަން ސަރުކާރުން ދިން ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން އެކުންފުންޏަށް ގިނަ ރަށްތަކަކުން ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެންމެބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވެނީ އުލިގަމް ސިޓީ ހޮޓަލެވެ. އުލިގަމް ސިޓީހޮޓަލުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިގެން 30 އިންސައްތަ ނިމިފައިވަނިކޮށް މީގެ 3 އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ކުރިން ވަނީ އެތަނުގެ މަސައްކަތް މުޅިން ހުއްޓިފައެވެ.

އެމްޓީޑީސީ އުފެއްދިތާ 13 އަހަރު ފުރިފައިވާއިރު، ކުންފުނި އުފެއްދި ހަޤީޤީ މަޤްސަދު އެއްވެސް ވަރަކަށް ހާސިލްވަމުން ނުދާކަމަށް އެކުންފުނީގެ އާއްމު ހިއްސާދާރުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް އަހަރީ އާއްމުޖަލްސާގައި ފާހަގަކުރެއެވެ. އެމްޓީޑީސީގެ އާއްމު ހިއްސާދާރުން ފާހަގަކުރާގޮތުގައި އެކުންފުންޏަށްވުރެ ފަހުން ޓޫރިޒަމް ވިޔަފާރިއަށް ނިކުތް ކުންފުނިތަކުން މިހާރުވެސް ދަނީ ޓޫރިޒަމް ވިޔަފާރީގައި ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ރިސޯޓްތައް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގަމުންނެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު