ADS BY VOICE

ސަރުކާރަށް އެންމެ ގިނަ ވޯޓް ދިން އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމުން މެންބަރުން ފިލައިފި

- 9 months ago 5 - އިނާޒް މޫސާ

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އައްޑޫގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ހޫނުވެ ބައެއް މަޖިލިސް މެންބަރުން ބައްދަލުވުން ދޫކުރައްވައި ނިކުމެވަޑައިގެންފި އެވެ.

ADS BY GOPRIME

ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު، ރޮޒައިނާ އާދަމާއި، މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް (މަވޯޓާ) އާއި ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ރަޝީދުގެ އިތުރުން ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް، ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް، ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ނާޒިލް ހިމެނެއެވެ.

މިބައްދަލުވުން ހޫނުވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ބައްދަލުވުމުގައި ހިޔާލު ފާޅުކުރި ފަރާތްތަކުން މިހާރުގެ ސަރުކާރުން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކަންތައްކޮށްނުދޭ ކަމަށް ބުނެ ދެއްކެވި ވާހަކަތައް، ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މަޖިލިސް މެންބަރުން ދޮގުކޮށް ސަރުކާރު ދިފާއު ކުރުމުންކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

ބައްދަލުވުން ހޫނުވުމުން ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ މެމްބަރުން ވަނީ ބައްދަލުވުން ދޫކުރައްވާ ވަޑައިގެންފައެވެ.

މިރޭގެ ޖަލްސާގައި އައްޑޫގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ޝަކުވާކޮށްފައިވަނީ އައްޑޫގައި ރަނގަޅު ސިއްހީ ނިޒާމެއް އަދި ތައުލީމީ ގޮތުން ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ނެތުމާއި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު މަދުވުމުގެ ސަބަބުން މާލެ ދިއުމަށް މަޖުބޫރުވާ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށް ބުނެއެވެ.

85%

7%

7%

5 ކޮމެންޓް

އައްޑޫ މީހުން މީ މިގައުމުގެ ހަލާކު. ކިތަންމެ ކަމެއް ކޮއްދިނަސް މިވެރިންނަށް ނުފެންނާނެ

އައްޑޫ ރައްޔިތުންވަރުގެ ކޮސްބަޔަކު މިޤައުމުގަވެސް ނުތިބޭނެ އަންނިގޮސް މިވެރިން ގުބޯ ހައްދައިގެން ވޯޓު ހޯދާފަ ސަރުކާރުލިބުނީމަ އަޅާވެސް ނުލި އަދި ނުވިތާކަށް މަޖިލީހުގެ އައްޑޫގެ ހުރިހާ ދާއިރާއެއްވެސް ދިނީ ދެންތިބޭ އަތްޖަހަން ތިޔޮތީ ތަރައްގުތް ވެފަ ދެން ލަލަލާ، ލަލަލާ

އައްޑޫގަ ކިޔަވައިން ތިބި މީހުން އެބަ ތިބި، ވަރުގަދަ ވިޔަފާރިވެރިން އެބަ ތިބި، ކޮންމެ ފީލްޑަކަށް ބެލިޔަސް ގާބިލު މީހުން އެބަތިބި. އެއްވެސް ސަރުކާރަކަށް އައްޑޫ ތަރައްގީ ކުރަން ނުކެރެނީ ގަންނަ ބިރެއްގެ ބޮޑު ކަމުން!

އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަކީ އަބަދުވެސް ހައްގު ބަސް ބުނަން ދެކޮޅު ނަހަދާނެ ބައެއް

ހަބަރު