ADS BY PROSSIMO

ވާހަކަ: ލޯބީގެ ނަމުގައި 1

- 1 year ago 2 - ސުހޭލާ

ގަޑިން މެންދަމުން އަނބުރާ ދޭއްް ޖަހަނީއެވެ.

ADS BY PIZZA KITCHEN

ގޭގެ ސިޓިން ރޫމްގައި ހުރި ރަތްކުލައިގެ، ތަނަވަސް ސޯފާގައި އަހަރެން އޮށޯވެލައިގެން އޮތްއިރު، އަަހަރެންގެ ވަށައިގެން ވަނީ ހަމަ ހިމޭންކަމެެވެ. ގޭގައި މިދުވަސްކޮޅު އިތުރު މީހަކުވެސް ނޫޅެއެވެ. މަންމައާއި ބައްޕަވެސް ވީ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރަން މައްކާއަށް ގޮހެވެ. ވަޒީފާގައި ބުރަ ދުވަސްކޮޅެއް ނޫންނަމަ އަހަރެންވެސް ހުރީ މަންމަމެންނާއެކު ހައްޖަން ދާން ނިންމައިގެންނެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އެ ނަސީބު ނުލިބުނީ ތަނަވަސްކަން ހުރެމެ، އަހަރެންގެ ދިިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ހުރި ގޮތުންނެވެ. އޮފީހެއްގެ އިސް މަގާމެއްގައި އުޅުމަކީ ތެދުވެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރާ މީހަކަށް ކުޑަ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަހަރެންނަކީ މާލޭގެ އޮފީހެއްގައި އެންމެ އިސް ލެވެލްގައި ހީވާގި ކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ޒުވާނުންގެ ލިސްޓުން ޖާގަ ލިބޭނެ މީހެކެވެ. 26 އަހަރުވިއިރު، މަތީ މަގާމަކަށް ވާސިލްވެވުނީ އަހަރެންގެ ހިތްވަރުން ކަމުގައި ދެކެމެވެ.

ދަންވަރުގެ މިފަދަ ހަަމަ ހިމޭން ވަގުތެއްގައި ނޫނީ އަހަރެންނަށް ހަމަ ނޭވާވެސް ލެވޭކަށް ނޯވެއެވެ. ފޯނުން އިންޓަނެޓް ހާވާލައި، ދުނިޔޭގެ ކަންކަން ހިނގާ ގޮތް ބަލައިލަން ލިބޭ ވަގުތު ކޮޅަކީވެސް މިއީއެވެ. ލޯބިވެރިއެއް ނެތްކަންވެސް ނަސީބެކޭ ހިތަށް އަރައެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ މި ވަގުތު ކޮޅުވެސް އެހެން މީހަކަށް ހުސް ކުރަން ޖެހުނީހެވެ. އަހަރެންގެ ހިތުގައި ހާއްސަ މީހަކަށް ޖާގަ ދެވިފައިވާ ނަމަވެސް، އެއީ އަހަރެންގެ ކައިރީގައި ފެންނަން ހުންނަ ފަރާތެއް ނޫނެވެ.

އަހަރެންގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ އަހަރެންނާ ވަކިވެ ދިޔަތާ ފަސް އަހަރުވެއްޖެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ހަނދާންތައް އަދިވެސް އަހަރެންގެ ހިތުން މުޅިން ފިލައިގެން ނުދެއެވެ. އޭނާގެ މަތިން ހަނދާންކޮށްފައި ލޮލުން ކަރުނަ ނައިނަމަވެސް، އެ ނަން އިވޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު އަދިވެސް ގައިން ހީބިހި ނަގައެވެ.

އަދިވެސް ޒަހުނާގެ ފޮޓޯތައް އަހަރެންގެ ފޯނުގައި އެބަހުއްޓެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު އެ ފޮޓޯތަކަށް ނުބެލިޔަސް، އެ ޑިލީޓް ކޮށް ނުލާ މިހުންނަނީ އޭނާގެ ހަނދާންތަކާ ދުރަށް ނުދެވޭތީއެވެ. ހޯދާ ހޯދާވެސް ޒަހުނާ ކަހަލަ އަންހެން ކުއްޖެއް އަހަރެންނަކަށް ނުފެނުނެވެ. ޒަހުނާ އަކި ސާދާ މިޒާެއްގެ ވެރިއެކެވެ. ހިތްހެޔޮ ކުއްޖެކެވެ. އަދި އެހާ ރީތިވެސް މެއެެވެ.

ޒަހުނާގެ ހިޔާލަށް ގެއްލިފައި އޮއްވާ އަހަރެން ކުއްލިއަކަށް ސިއްސައިގެން ދިޔައީ ދޮރުގެ ރަނގަބީލު އެޅި އަޑަށެވެ. އަހަރެންނަށް ބޭއިހްތިޔާރުގައި ބަލާލެވުނީ ގަޑިއެވެ. އޭރު ގަޑިން ދެގަޑި ބައިވަނީއެވެ. މިގަޑީގައި އަންނާނީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ މިގަޑީގައި އަހަރެން ހޯދަން އަންނާނެ މީހެއް ނުހުންނާނެކަން ޔަގީނެވެ.

އަހަރެން ތެދުވެ ދޮރާ ދިމާއަށް ހިނގައިގަތީމެވެ. ދޮރު ހުޅުވުމުގެ ކުރިން ޑޯ ހޯލްއިން ގެއަށް އައީ ކާކުތޯ ބަލާލީމެވެ. އެއީ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. އިތުރު ހައިރާންކަން ލިބުނީ އެއީ އަހަރެން ދަންނަ ކުއްޖަކަށް ނުވާތީއެވެ. ވަރަށް ރީތި، ބުޅި އިސްތަށިގަނޑެކެވެ. ދޮން މޫނެކެވެ. އެއްވެސް މޭކަޕެއް ކޮށްފައި ނެތަސް ބަލާލަން ރިީއްޗެވެ. ލައިގެން ހުރީ ރަތްކުލައިގެ ހެދުމެކެވެ. އަތުގައި ކުޑަ ދަބަހެއްވެސް އޮތެވެ. އޭނާ ހަމަ ޔަގީނނުންވެސް އެ ހުރީ ދިޮރު ހުޅުވާނެ ކަމުގެ އިންތިޒާރުގައެވެ.

އަހަރެންގެ ހިތަށް އެެރިއެވެ. މިއީ އަނެއްކާ ޖިންނިއެއް ނޫންބާއެވެ؟ ލައިގެން ހުރީވެސް ރަތްކުލައިގެ ހެދުމެކެވެ. ދެން ހިތަށް އެރިއެވެ. ޖިންނިއެއް އަަހަރެން ހޯދަން އަންނާނީ ކީއްކުރަންހެއްޔެވެ؟ އެހެންވިއްޔާ އެއީ ޖިންނިއަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ކޮންމެއަކަސް، ވަރަށް ވިސްނުމަށްފަހު އަހަރެން ދޮރު ހުޅުވައިފީމެވެެެ. އެ އަންހެން ކުއްޖާ ގޭތެރެއަށް ކުޑަކޮށް ނަޒަރު ހިންގައިިލިއެވެ. އަދި އަހަރެންނާ ދިމާއަށް ކުއްލިއަކަށް ބަލައިލިއެވެ.

"އިޒްކާން އަކީ ތިއީތަ؟" އެ އަންހެން ކުއްޖާ އަވަސް އަވަހަށް އެހިއެވެ.

އަހަރެންގެ ނަން އެކުއްޖާއަށް އެނގުނީތީ ހައިރާންވިއެވެ. އެއީ އަހަރެން ދަންނަވެސް ކުއްޖެއް ނޫންވީމައެވެ.

"އާން.. މީ އިޒްކާން. އަހަރެން ތި ހޯދަނީ؟" ޝައްކެއްގެ މަތީގައި ހުރެ އަހަރެން އަހާލީމެވެ.

އެވަގުތު އެ އަންހެން ކުއްޖާގެ މޫނުމަތިން ފެނުނީ ރަކި ހިނިތުންވުމެކެވެ.

"އާން. ތި އިޒްކާން ހަމަަ މި ހޯދަނީ" އެ އަންހެން ކުއްޖާ ބުނެލިއެވެ.

(ނުނިމޭ.....)

33%

0%

66%

ADS BY COCA COLA
2 ކޮމެންޓް

މި ވާހަކައިގެ ފެށުން ވަރަށް ރީތި އަނެއްކާ މި ވާހަކަވެސް ފުރަތަމަ ވާހަކަ ވައްތަރަށް ވަކި ހިސަބަކުން ހުޓާ ނުލާތި.

ADS BY COCA COLA

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު