އެމްއާރްއެމްގެ ސަބަބުން ޕީޕީއެމްއަށް ހީނަރު ކަމެއް ނާންނާނެ: ގައްސާން

- 4 months ago 0 - އަމާލް މުހައްމަދު

އެމްއާރްއެމްގެ ސަބަބުން ޕީޕީއެމްއަށް ހީނަރު ކަމެއް ނާންނާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތ.ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޣައްސާން މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

ޣައްސާން އެހެން ވިދާޅުވީ ޗެނަލް13ގެ ނިއުސްޓޯކް ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓް(އެމްއާރްއެމް)ގެ ސަބަބުން، ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރޝިޕަށް އުނިކަން ނާންނާނެ ކަމުގެ އެއް ހެއްކަކީ ނިމިގެން ދިޔަ މަޖިލިސް އިންތިހާބު ކަމަށެވެ.

ޣައްސާން ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމް އަކީ އެއްވެސް ޕާޓީއަކާ ހަސަދަވެރިކަން އޮންނަ ޕާޓީއެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެމްއާރްއެމް އުފައްދަވައިގެން ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ކުރައްވަން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ގެންދެވުމަށް ޕީީޕީއެމްގެ ހެޔޮ އެދުންތައް އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

ޣައްސާން ވިދާޅުވީ އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކުގައި އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ދައްކަވާ އެފަދަ ވާހަކަ ތަކުގެ ސަބަބުން ހައިރާން ނުވާ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެެވެ.

ޣައްސާން ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ފެންނަނީ ވަރަށް އުޖާލާކޮށް ކަމަށާއި، ސަބަބަކީ ޕީޕީއެމްއާއި ޕީއެންސީ އޮތީ ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ކުރަން ތައްޔާރަށް ކަމަށްވުމެވެ.

ޕީޕީއެމް ދެބައިވެ، އެއް ބަޔަކު ރައީސް މައުމޫންގެ ފެކްޝަނާ އެކީގައިި ކުރިއަށްދާނން ނިންމެވިއިރު، ޣައްސާން ނިންމެވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަރިހުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާށެވެ. 

50%

50%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު