ADS BY COCA COLA

ފުލުުހުންގެ އޮޕަރޭޝަން: އަދި އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ!

- 5 months ago 0 - އަމާލް މުހައްމަދު

މަރާލާފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާނުގެ މަރުގެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އއެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރު ނުކުރާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY CAFE STAND

މަރުތައް ބަލާ ކޮމިޝަނުގެ އެދުމަށް ފުލުހުން މި އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށްގެންދަނީ މާލެ، އަދި އައްޑޫ ސިޓީގައެވެ. މިހާރު، ފަސް ތަނެއް ބަލަަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވާއިރު، އެއީ ކޮން ތަންތަނެއް ކަމެއް ނުުބުނެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މާލޭގެ ސީކްރެޓް ރެސިޕީ ކައިިރިންނާއި، ސޯސަންމަގުގައި ހުރި ގެއެއްގެ ކައިރިން މޫނު ނިވައި ކޮށްގެން ތިބި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވާ މަންޒަރު ފެނިފައިވެއެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ މިހާރު ކުރިއަށްގެންދާ އޮޕަރޭޝަަަނަކީ މަރާލާފާއިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޝަނުން ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަަ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އެކޮމިޝަނުން ބަލާ ފާސްކުރަން ބޭނުންވާ ތަންތަނާއި މީހުން ބަލާ ފާސް ކުރުމަށް ހިންގާ އޮޕަރޭޝަނެއް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މޫނު ނިވައިކޮށްގެން ތިބި ފުލުުހުން ނުކުމެ، ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރަމުން ދަނީ މަރުތައްބަލާ ކޮމިޝަނުގެ އެދުމަށް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރުތަކުގެ ދަށުން ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ފުލުހުންގެ ކްރައިމް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމެންޓާއި، ސްޕެޝަލިސްޓް އޮޕޕަރޭޝަން ޑިޕާޓްމެންޓާއި، ޑިވިޝަނަލް ޕޮލިސިން ކޮމާންޑުގެ ފުލުހުން މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ބައިވެރިވާ ކަަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، ބަލައިފާސް ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، މާލޭ އަދި އައްޑޫ ސިޓީގެ އާންމު ސަލާމަތީ ކަންކަން އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކުން މމިކަމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް މައުލޫމާތެއް ހިއްސާ ކުރަން ބޭނުންވާނަމަ، 3322111 ނުވަތަ 119އަށް ގުޅައިގެން މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރަންވެސް ފުލުހުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

މަރުކޮމިޝަނުން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލަތަކާއި ގުޅުންހުރި ތަހުގީގަށް ފުލުހުން ނުކުމެ ބަލައި ފާސް ކުރަމުން އަންނައިރު، މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހްމަދު ރިލްވާންގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ހުރިކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.  

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު