ފުލުހުން ހުޅުމާލޭގައިވެސް ބަލައި ފާސް ކުރަނީ

- 4 months ago 0 - އަމާލް މުހައްމަދު

މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި، ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޝަނުން ހިންގަމުން އަންނަ ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުން، ފުލުހުން މިރޭ ކުރިއަށްގެންދާ އޮޕަރޭޝަނުގެ ތެރެއިން ހުޅުމާލޭގެ ދެ ތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރަމުން އެބަދެއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

އެކަން ފުލުހުން ކަށަވަރު ކޮށްދިން ނަމަވެސް އިތުރު އެހެން މައުލޫމާތެއް ނުދެއެވެ. މި އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި އަދި އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރެއެވެ.

މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހްމަދު ރިލްވާންގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް، މަރުތައް ބަލާ ކޮމިޝަނުގެ އެދުމަށް ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން ފުލުހުން މިއަދު ހަވީރުން ފެށިގެން އަންނަނީ މާލެ، އަދި އައްޑޫ ސިޓީގެ ބައެއް ތަންތަން ބަލައި ފާސް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މާލޭގެ ދެތަނެއް މިހާރުވެސް ފާސް ކުރަމުން އަންނައިރު، މީގެ ކުރިން ފަސް ތަނެއް ބަލައިފާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިހާރު ކުރިއަށްގެންދާ އޮޕަރޭޝަަަނަކީ މަރާލާފާއިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޝަނުން ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަަ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އެކޮމިޝަނުން ބަލާ ފާސްކުރަން ބޭނުންވާ ތަންތަނާއި މީހުން ބަލާ ފާސް ކުރުމަށް ހިންގާ އޮޕަރޭޝަނެއް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މޫނު ނިވައިކޮށްގެން ތިބި ފުލުުހުން ނުކުމެ، ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރަމުން ދަނީ މަރުތައްބަލާ ކޮމިޝަނުގެ އެދުމަށް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރުތަކުގެ ދަށުން ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ފުލުހުންގެ ކްރައިމް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމެންޓާއި، ސްޕެޝަލިސްޓް އޮޕޕަރޭޝަން ޑިޕާޓްމެންޓާއި، ޑިވިޝަނަލް ޕޮލިސިން ކޮމާންޑުގެ ފުލުހުން މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ބައިވެރިވާ ކަަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، ބަލައިފާސް ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، މާލޭ އަދި އައްޑޫ ސިޓީގެ އާންމު ސަލާމަތީ ކަންކަން އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކުން މމިކަމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް މައުލޫމާތެއް ހިއްސާ ކުރަން ބޭނުންވާނަމަ، 3322111 ނުވަތަ 119އަށް ގުޅައިގެން މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރަންވެސް ފުލުހުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

މަރުކޮމިޝަނުން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލަތަކާއި ގުޅުންހުރި ތަހުގީގަށް ފުލުހުން ނުކުމެ ބަލައި ފާސް ކުރަމުން އަންނައިރު، މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހްމަދު ރިލްވާންގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ހުރިކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.  

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު