ADS BY VOICE

"ދީނުގައި ހެޔޮމަގު ދައްކާއިރު އެހެން ގޮތެއް ހޯދަނީ ކީއްވެ؟"

- 8 months ago 0 - އަމާލް މުހައްމަދު

މާތް ވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނުގައި ހެޔޮ މަގު ދައްކާއިރު، ސަގާފަތުން ހެޔޮ ގޮތް ހޯދަން އުޅެނީ ކީއްވެގެން ކަމާމެދުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ޝިޔާމް މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

މެމްބަރު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި އެހެން ވިދާޅުވީ ދިވެހިން، ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާ އެއްގޮތަށް ހެދުން ނާޅާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ރައީސް، އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އެމަނިކުފާނު އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރައްވާފައިވަނީ، ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ސްޓޫޑެންޓް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް ދިނުމުގެ ހަފްލާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އިހުގައި ދިވެހިން ހެދުން އަޅަމުން ދިޔަގޮތާއި މިހާރު ދިވެހިން ހެދުން އަަޅަމުންދާގޮތް ވަރަށް ތަފާތުކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިސާލެއްގެ ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނުގެ މަންމާފުޅު ބުރުގާ އެޅުއްވުން ރައީސް ނަޝީދު ނެންގެވިއެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މަންމާފުޅު ވަކި ހިސާބަކުން ހެދުން އަޅުއްވަން ފެއްޓެވީ މާމާފުޅު ހެދުން އަޅުއްވަމުން ދިޔަ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ.

ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅާ ގުޅިގެން ބައެއް ދީނީ އިލްމުވެރިންވެސް މީސްމީޑިއާގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެއްވިއެވެ. ޝިޔާމްވެސް ވަނީ އެފަދަ މޭރުމަކުން ޓްވީޓް ކުރައްވާފައެވެ.

"ކީކޭބާ އަނެއްކާ މި ވިދާޅުވަނީ؟" ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ. 

0%

100%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު