ADS BY VOICE

ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތައް ކަމަށް ބެލެވޭ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ލިސްޓު ރައީސް ޢާއްމުކުރައްވައިފި

- 8 months ago 12 - އިނާޒް މޫސާ

ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތް ކަމުގައި ބެލެވޭ ލިސްޓެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އާޢްމުކުރައްވައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2015/32 (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) 18 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތައް ކަމަށް ބެލެވޭ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ލިސްޓު، ޤައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ މަޖިލީހުގެ އިރުޝާދާއެކު ސިފައިން ބަލަހައްޓަންވާނެކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވެއެވެ.

އެ ޖަމާޢަތްތަކަކީ،

 • އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިސިލް/އައި.އެސް.އައި.އެސް/އައިސިސް)
 • އަލް ޤައިދާ
 • ޖަބްޙަތުއް ނުޞްރާ (ޖަބްޙަތުއް ފަތަޙް އަލް ޝާމް ނުވަތަ ނުސްރާ ފްރޮންޓް)
 • ލަޝްކަރޭ ޠައިބާ
 • އަލް ޤައިދާ އިން ދި އަރަބިއަން ޕެނިންސިއުލަރ
 • އަލް ޤައިދާ އިން ދި އިސްލާމިކް މަޣްރިބް
 • އަބޫ ސައްޔާފް ގްރޫޕް
 • ބޮކޮ ހަރަމް/ ބޯކޯ ހަރަމް
 • އަލް ޝަބާބް
 • އަލް ޤައިދާ އިން ދި އިންޑިއަން ސަބްކޮންޓިނެންޓް
 • ތެހްރިކޭ ޠާލިބާން ޕާކިސްތާން (ޓީ.ޓީ.ޕީ)
 • ޙަރަކާތުލް ޖިހާދު އަލް އިސްލާމީ
 • ޖައިޝޭ މުޙައްމަދު
 • އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް އިން ޢިރާޤް އެންޑް ލާވަންޓް – ޚުރާސަން ޕްރޮވިންސް (ވިލާޔާ ޚުރާސަން)
 • ނޭޝަނަލް ތައުޙީދް ޖަމާޢަތް
 • ޖަމާޢަތު މިއްލަތޭ އިބްރާހީމް
 • ވިލާޔަތް އަލް ސޭލާނީ

ރައީސް ވިދާޅުވީ މިލިސްޓް ޢާއްމުކުރުުމުން ރާއްޖޭގެ އެކި ފަރާތްތަކުން ބޭރުގެ އެކި ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގާ ޓެރަރިސްޓު ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް ބާރަކަށް ވެގްނދާނެކަމަށެވެ.


50%

27%

22%

12 ކޮމެންޓް

އިންޑިއާ އަދި އސްރާއިލް މަދު ތި ލިސްޓުގަ

ޓިޔަ ލިސްޓަށް މިނިވަން ފިކުރު ނައީ ކީއްވެތޯ؟

ތިޔަލިސްގައް އެމްޑީޕީ އެޑް ކޮއްލަން ފެނޭ...

ޢެމީހުން ދެން ނަންތައް އުވާލާނެ ސޯލިހުބެ ބުނީމަ

ތި ލިސްޓުގެ ކުރީގައި އިންނަން ވާނީ އަންނި ނަން އިގޭތޯ

ތި ލިސްޓްގަ އިޒްރޭލްގެ ނަން ޖަހަން ނުކެރުނިތީ ހިތާމަކުރަން %100 އިސްލާމް ނަމުގަ ކަމުގަ ޔަހޫދީ

ތިޔަ ލިސްޓަ އަންނިގެ ނަންވެސް ޖަހާލިނަމަ

ކޮބާހޭ އިޒްރާއީލުގެ ނަން ތިޔަ ލިސްޓުގަ!!!

ހަބަރު