ADS BY VOICE

އައިޝާ ކުރާ ކަމެއް ކުރައްވާނީ ތެދުވެރިކަމާއެކު- ގާސިމް

- 10 months ago 0 - އަމާލް މުހައްމަދު

ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާއަކީ ކުރައްވާ ކަމެއް ތެދުވެރިކަމާއެކީގައި ކުރައްވާނެ ކަނބަލެއް ކަމަށް ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެެވެ.

ADS BY ORCHID

ޖޭޕީއާ އަލަށް ގުޅުނު މެމްބަރުންގެ ފޯމު ހަވާލު ކުރުމަށް މ.ކުނޫޒުގައި މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ގާސިމް ވަނީ އަނބިކަނބަލުން އައިޝާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފު ކުރައްވައިފައެވެ. ގާސިމް ވަނީ މިނިސްޓަރު އައިޝާ ބަދުނާމު ކުރުމުގެ ގޮތުން ލީކު ކުރި އޯޑިއޯ ނެރުނި މީހުން އަތަށް ގޮވައި، އެކަމަނާއަށް އެތައް ބައެއްގެ ލޯބި ލިބިއްޖެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސަންގު ޓީވީން ވަނީ، ސްޓާފް މީޓިންއެެއްގައި އައިޝާ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކެއް ލީކު ކޮށްފައެވެ. ޕާޓް ވަން އޮފް ތްރީގެ ނަމުގައި އާންމު ކުރި އޯޑިއޯގައި މިނިސްޓަރު އައިޝާ ކޯފާ އިސްކުރައްވައި ވިދާޅުވީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ފަރުވާ ކުޑަ ކުރާ ކަމަށްވާނަމަ، ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ގާސިމް ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު ވަނީ، ސަރުކާރުގެ ތެރެއިންވެސް، ގާނޫނީ ދާއިރާގެ ތެރެއިންވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައި ކަމަށާއި ވެރިއަކު މާ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރާނަމަ، އެމީހަކު ދެކެ މީހުން ރުޅި އަންނާނެ ކަމަށެވެ.

"ވަރަށް ހިތާމައާއެކީ މި ދަންނަވަނީ. އަމާ ބުނީމަ ފަރަށްދާހެން ކަންކަން ކުރާ މީހުން އުޅޭ" ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގާސިމް ވިދާޅުވީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ވަޒީފާއިން ވަކި ނުކުރެވޭނެ ބައެއް ނޫން ކަމަށާއި، ގާބިލު ބައެއް ނޫންނަމަ ގާނޫނުގެ ތެރެއިން އެމީހުން ވަކި ކުރެވިދާނެ ކަމަށެވެ.

"ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓަރު ކުރައްވަނީ ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް. އެކަމަނާ މީހަކަށް އަނިޔާއެއްދޭން ކަމެއް ނުކުރައްވާނެ. ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރަށް ޝުކުރާއި އައްސަރިބަހާ ސާބަސް ދަންނަވަން" ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ. 

50%

50%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު