ADS BY VOICE

ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކުރުމުން އަސަރުކުރީ މިހެންވެގެންނެވެ

- 4 months ago 1

ކީރިތި ގުރުއާން ދޮގުކޮށް ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވާކުން ބޯގަންވިލާ ޝަހިންދާ އިސްމާއީލްއާއި އޭނާގެ ބައިވެރިން ތައްޔާރުކުރި "ޕްރިލިމިނަރީ އެސްސެމެންޓް އޮން ރެޑިކަލައިޒެޝަން އިން ދަ މޯލްޑިވްސް" އާއިމެދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިންގެ ހިތަށް އަސަރުކުރީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ދީނީ އިލްމުވެރިންނާ ކުދި ބޮޑު އެންމެހައި މުސްލިމު ދިވެހިން އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލީ ސަބަބެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ.

ADS BY CAFE STAND

މިރިޕޯޓްގައި ކީރިތި ގްރުއާންގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ އިސްރާއާއި މިއުރާޖްގެ މުއުޖިޒާތް ގަބޫލުނުކުރާކަމަށް ނުވަތަ ޝައްކު އުފެދޭކަމަށް ބުނުމުން އެބުނެދެނީ މުސްލިމުން ދުވާލަކު ފަސް ފަހަރު ކުރާ ނަމާދަކީ ބިލާހެއްކަމަށެވެ. ބާތިލް އެއްޗެއްކަމަށެވެ. އެއީ ﷲ ތައާލާ ބާވައިލެއްވި އަޅުކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ.

ނަމާދަކީ ﷲގެ ހަޟްރަތަށް އެކަލާނގެ އަޅާ އުފުއްލެވުމަށްފަހު، ކިހާ މަތިވެރި އުފުއްލެވުމަކަށްތޯއެވެ، މައްކާގެ މުޝްރިކުންގެ ދުއްތުރާތައް އިންތިހާއަށްގޮސް ހިތްޕުޅަށް ދަތިކަމާއި އެކަނިވެރިކަން އިހްސާސްވެވަޑައިގެންނެވި ހިނދު އެނަބިއްޔާގެ ރައްބުގެ ޙަޟުރަތުން ހިތްޕުޅު ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދެއްވުނު ޕާސަނަލް ގިފްޓެއްގެ ގޮތުގައި އަދި މީސްތަކުންނަށް ބޮޑުވެގެންވާ މުއުޖިޒާތެއްގެގޮތުގައި ހިމެނިގެންދިޔަ، އަދި އެކަލާނގެ އެއްވެސް މަޚްލޫގަކަށް ދެއްވާފައިނުވާ މަގާމެއްގައި ނަބިއްޔާއަށް ޖައްލަ ރައްބުލްއައުލާގެ މޫނުފުޅުގެ ފަރުދާތައް ދައްކަވައި ބަސްފުޅު ވަހީކުރައްވައި މިއުއްމަތަށް ދެއްވި ހަދިޔާއެކެވެ. عند سدرة آلمنتهى ، عندها جنة المأوى ، إذ ىغشى السدرة ما ىغشى ، مازاغ البصر وما طغى ، لقد رأى من ءاىت ربه الكبرى ( ނަޖްމު 14- 18 ) މާނައީ: " ސިދްރަތުލް މުންތަހާ ކައިރިންނެވެ. އެތާގެ ކައިރީގައި ޖަންނަތުލް މައުވާ ވެއެވެ. ( އެއީ މުއުމިންތަކުންގެ ފުރާނަތަކުގެ މަރްކަޒެވެ.). ސިދްރަތުލް މުންތަހާ ފޮރުވައިލި ( ފުރިހަމަ) ކަމެއް އައސް ފޮރުވައިލި ހިނދުގައެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ލޯފުޅު އެކިފަރާތްފަރާތަކަށް ނުދެއެވެ. އަދި ދެކެވަޑައިގަތުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ތަން ފަހަނައަޅައިވެސް ނުމެދޭ މެއެވެ. ހަމަ ކަށަވަރުން އެކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ބޮޑެތި ހެކިތައް އެކަލޭގެފާނު ދެކެވަޑައިގަތްކަން ކަށަވަރެވެ."

އާދެ އެއީ މިއުރާޖެވެ. މިއުއްމަތަށް ބާވައިލެއްވި ފަސްނަމާދު ބާވައިލެއްވީ މިމަތިވެރި ދަތުރުފުޅުންނެވެ. މިއީ ނަބިއްޔާގެ ދޫފުޅުން ވިދާޅުވެދެއްވާފައިވާ ވާހަކަތަކެއްނޫނެވެ. އިސްރާއާއި މިއުރާޖްގެ ވާހަކައަކީ ސީދާ ﷲ ތައާލާގެ ވަހީގެ ބަސްފުޅުން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައިވާ ވާހަކައެކެވެ.

ދެން އޮތީ އިސްރާގެ ދަތުރުފުޅުގެ ވާހަކައެވެ.

ސޫރަތުލް އިސްރާގެ ފުރަތަމަ އާޔަތުގައި އިސްރާގެ ދަތުރުފުޅުގެ ވާހަކަ ﷲ ވަހީކުރެއްވިއެވެ. " އެކަލާނގެ ހުސްތާހިރުވަންތަކަމާއެވެ. އެކަލާނގެއީ އަލް މަސްޖިދުލް ޙަރާމުން އަލް މަސްޖިދުލް އަގްސާއަށް އެކަލާގެ އަޅާ ރޭގަނޑުން ބައެއްގައި ގެންދެވި ރަސްކަލާނގެއެވެ. އެއީ އެތާގެ ވަށައިގެން ތިމަންރަސްކަލާގެ ބަރަކާތްލެއްވި ތަނެވެ. އެއީ ތިމަންރަސްކަލާގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ހެކިތަކުގެތެރެއިން ބައެއް އެކަލޭގެފާނަށް ދެއްކެވުމަށްޓަކައެވެ."

ދެންފަހެ ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ލޯބިކުރުމުގައި ތިމާގެ ނަފްސާއި އަބިދަރިންނާ މުދަލަށްވުރެ ލޯބިއިތުރުވާންޖެހޭކަމަށް އިލްމުވެރިންވިދާޅުވާތީ އެއީ އިލާހެއްގެ ދަރަޖަ ދިނުންކަމަށް ހަދައި އަދި އެއީ ހަރުކަށި ހައްދުފަހަނައަޅައިދިއުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުންކަމަށްބުނާއިރު ނަބިއްޔާގެ ޒިކްރު މަތިވެރިކުރެއްވީ ﷲ ތައާލާ ނޫންތޯއެވެ. އެކަލާނގެ ވަހީކުރެއްވިއެވެ. ورفعنا لك ذكرك : ކަލޭގެފާނަށްޓަކައި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ކަލޭގެފާނުގެ ނަންފުޅު މަތިވެރިކުރެއްވީމެވެ" ފަހެ ކީރިތި ގުރުއާންގައި އެހެންހުރިހައި ނަބީބޭކަލުންނާއި ރަސޫލު ބޭކަލުންނަށް ނިސްބަތްކުރައްވާއިރު " އޭ ނޫހު، އޭ އީސާ، އޭ މޫސާ އޭ ވަހީކުރައްވާއިރު މިއުއްމަތުގެ ނަބިއްޔާއަށް ﷲ މުޚާތަބުކުރައްވަނީ " އޭ ނަބިއްޔާއޭ " މިފަދައިންނެވެ. ނުވަތަ އެކަލާނގެ ނަންފުޅު ޒިކްރު ކުރުމާއި ވިއްދައިގެން ނަބިއްޔާގެ ނަންފުޅު ޒިކްރުކުރެވޭގޮތަށެވެ. " محمد الرسول الله " ﷲ އާއި އެކަލާނގެ މަލާއިކަތުން ނަބިއްޔާގެ މައްޗަށް އަބަދާއި އަބަދުމެ ސަލަވާތް ލައްވަތެވެ. އެފަދައިން މުއުމިނުން ކަންކުރުމަށް އަމުރުކުރެއްވީ ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތައާލާއެވެ.

އެއީ ދިވެހި އުމަތަށް ދިން ހަމަލާއެކެވެ!

އިސްރާއާއި މިއުރާޖްއަށް އިންކާރުކޮށް ރެޑިކައިލައިޒޭޝަން ނަމުގައި ޝަހިންދާއާއި އޭނާގެ ބައިވެރިން ތައްޔާރުކޮށް މިގައުމުގެ މަސްދަރުތަކުން އާއްމުކުރި ރިޕޯޓުން ބުނެދެނީ ދިވެހި މުސްލިމް އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަކީ ހަމައެކަނި ވަހުމެއްގެ މައްޗަށް އަގީދާ ބިނާކޮށްފައިވާ ބައެއްކަމަށެވެ. މުސްލިމުންގެ ނަބިއްޔާއަކީ އިތުރުފުޅު ހައްދަވާ ބޭފުޅެއްކަމެވެ. ސުބްހާނަﷲ އެވެ. އަހަރެމެންގެ ހިތަށް އަސަރުކުރީ އެހެންވެގެންނެވެ. ނުރުހުންފާޅުކުރަނީ އެހެންވެގެންނެވެ. މިއުއްމަތުގެ ފިރްއަނު އަބޫޖަހުލު އިސްރާއާއި މިއުރާޖްގެ ވާހަކަ އަހައި ނަބިއްޔާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް ބުނިބަސް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ މިދިވެހި ގައުމުގައި ދިވެއްސެއްކަމަށް ދައުވާކުރާ ބަޔަކު ބުނެގެންނެވެ. ދެރަވެ އިސްޖެހުނީ ނަބިއްޔާގެ ދިފާއުގައި ވާހަކަދައްކަން ޖެހުމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ދެއްކި އިދިކީލަ މިސާލުންނެވެ. ނަބިއްޔާ ދިފާއުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެމީހުން އަވަސްވެގަތީ އެމީހުންގެ ސަރުކާރު އެމީހުންގެ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ދިފާއުކުރުމަށެވެ. އަދި މިރިޕޯޓް ނެރުނު މީހުން ކުށްވެރިކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އަވަސްވެގަތީ އެރިޕޯޓްގައިވާ ކަންތަކާ ދެކޮޅު ހަދާ ބަސްބުނެ ހަދާ މީހުންނަކީ ބަޣާވާތްކުރަން އުޅޭ ބައެއްކަމަށް ދެއްކުމަށެވެ. އެރިޕޯޓްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަކަށް އޮތީ ނަބިއްޔާގެ ނަންފުޅު ލިޔުނު ބަޔަކު ނަންފުގެ ފަހަތުގައި ސައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމް ނުޖަހައިގެން ކަމަށް ބުނުމުން ފުދުނީތޯއެވެ. އެކަންކުރި މީހުންގެ އަމަލަކީ ލާދީނީ އަމަލެކޭ ބުނީމާ އެހެންވެއްޖިއްޔާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނު އެއަށްވުރެވެސް ބޮޑަށް ލާދީނީއޭ ބުނެ ތިޔަދެއްކެވި ވާހަކަތައް އަމިއްލަ ތިލަފަތުން ނިކަން ކިރައިލަ ބަލާށެވެ.

އަސަރު ނުކުރާނީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ. ބޯގަންވިލާ ޝަހިންދާ އިސްމާއީލާއި އޭނާގެ ބައިވެރިން ދިވެހި އުއްމަތަށް އެދިނީ ވަރުގަދަ ހަމަލާއެކެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށް އެވިދާޅުވީ، ނަސާރާއިން ނުވަވަނަ ހަސަން ރަސްގެފާނު ނަސާރާދީނަށްވައްދުވައިގެން އޭނާ ބޭނުންކޮށްގެން ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ކްރިސްޓިއަންދީން ފަތުރަން އުޅުނުގޮތަށް މިފަހަރުވެސް ދިވެހިން ބޭނުންކޮށްގެން މިކަމުގެ އަޑީގައިތިބީ އަދި ފަންޑުކުރީ ބޭރުބައެއްކަމަށެވެ.

0%

25%

75%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
1 ކޮމެންޓް

އަދިވެސް ދިވެހިން ހޭލައުގަންނާކަށް ނުވޭބާއޭ ހިތައްއަރާ ދިވެހިޤަވްމު އަހަރެމެން މުަްލިމުންއަތުން ބީކޮށްލަން ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަށް ނުފެނޭބާއޭ ދިވެހިން ހޭލާކަށް ނުވޭތަ އަދިވެސް

ހަބަރު