ADS BY PIZZA KITCHEN

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ބަޔާން އިއްވުން މާދަމާ އެކެއް ޖަހާއިރު!

- 1 year ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލިފައިވާ މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ދައުވާގެ ޚުލާާސާ ބަޔާން އިއްވުން މާދަމާއަށް ތާވަލްކޮށްފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މި މައްސަަލައިގެ ޚުލާސާ ބަޔާން އިއްވުމުގެ އަޑުއެހުން އޮންނާނީ މާދަމާ މެންދުރުފަހު 1 ޖަހާއިރު، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައެވެ. މި ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިސް ޓީވީން ވަގުތުން ދުރަށް ދައްކާނެއެވެ.

މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް ދެފަރާތުންވެސް ވަނީ ޝަފައީ ހެއްކާާއި ކިތާބީ ހެކި ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް ހުށައަޅާފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ދެ ހެއްކަކު ވަނީ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހެކިބަސް ދިނުމަށް އިންކާރުކޮށްފައެވެ.

އެއީ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށައެޅި އޭސީސީގެ ކުރީގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީއާއި ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ދިފާއީ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށައެޅުއްވި އެމްއެމްއޭގެ ކުރީގެ ގަވަރނަރ ޑރ.އަޒީމާ އާދަމެވެ. މި މައްސަލައިގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ހެކިބަހަކީ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ މޫސާ ޒަމީރު، ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ދެއްވި ހެކިބަހެވެ.

ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ދައުލަތުން މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ ގއ.ވޮޑަމުއްލާގެ އެކުއިޒިޝަން ކޯސްޓްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބުނު އެއް މިލިޔަން ޑޮލަރު، އެސްއޯއެފް މެދުވެރިކޮށް އެމަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެއްވިކަމަށް ތުހުމަތުކޮށެވެ.

މި މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް ބޭއްވި ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުންތަކުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓަށް އެސްއޯއެފުން ޖަމާކުރީ ވޮޑަމުއްލާގެ ފައިސާކަން އެނގޭނެ ކަށަވަރުގޮތެއް ނެތްކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ އެ ފައިސާ ޖަމާކުރި ޗެކްތައް ފެންނަން ނެތުމާއި، ވޮޑަމުއްލާގެ ފައިސާ އެސްއޯއެފްއަށް ލިބުނު އިރުވެސް އެ ކުންފުނީގެ އެކައުންޓްގައި އެހެން ފައިސާތަކެއް ހުރުމެވެ.

އަދި އެސްއޯއެފްގެ ހުރިހާ މުއާމަލާތްތަަކަކީ ގޯސް މުއާމަލާތްތަކެއް ނޫންކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުކުމަކުންވެސް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުން ފާހަގަކުރައްވައެވެ.

0%

0%

100%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު