ADS BY VOICE

އީއީޒެޑް ފުށުއަރާ މައްސަލައިގައި މޮރިޝަސްއާއި ރާާއްޖެއިން ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓްރައިބިއުނަލަށް!

- 7 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޮޑުކުރަން އެދިފައިވާ އީއީޒެޑްގެ ސަރަހައްދާއި މޮރިޝަަސްގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދާއި ފުށޫއަރާ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓްރައިބިއުނަލަކަށް ހުށައަޅައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

މި މައްސަލަ ހުށައަޅާފައިވަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރައިބިއުނަލް ފޯ ދަ ލޯ އޮފް ދަ ސީ ނުވަތަ އިޓްލޮސްއަށެވެ.

އެ ޓްރައިބިއުނަލުން އާންމުކުރި ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ 24 ސެޕްޓެމްބަރުގައި މޮރިޝަސްއާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ދެގައުމުގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅޭ މައްސަލައެއް އިޓްލޮސްއަށް ހުށައެޅި ކަމަށެވެ. އަދި މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެދިފައިވަނީ އިޓްލޮސްގެ އާޓިކަލް ފަނަރައިގެ ދެވަނަ ޕެެެރެގްރާފްގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޚާއްސަ ޗެމްބަަރަކުން ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެހެންކަމުން މި މައްސަލަ ބެލުމަށްޓަކައި އެމަހުގެ 27ވަނަ ދުވަހު ޚާއްސަ ޗެމްބަރެއް އެކުލަވާލެވުނުކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެ ޗެމްބަރގައި ހިމެނެނީ ރައީސްއަކަށް އިންނަވާނީ ދެކުނު ކޮރެޔާގެ ބޭފުޅެކެވެ. މި މައްސަލައިގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނީ ބާރނާޑް އޮކްސްމަންއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި މޮރިޝަސްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ފަރާތެއް އަދި ކަށަވަރުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

ޗާގޯސް އައިލޭންޑް ނުވަތަ ފޯޅަވަހީގެ ރަށްތައް މޮރިޝަސްއާއި ހަވާލުކުރުމަށް އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ނެގި ވޯޓުގައި ރާއްޖެއިން މޮރިޝަސްއާއި އެއްކޮޅަށް ވޯޓުލާާފައި ނުވަނީވެސް، ދެގައުމުގެ ކަނޑުގެ ސަަރަހައްދުގެ މައްސަލަ ޖެހިފައިވުމުންނެވެ.

އޭރު ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ މި ވޯޓަކީ ރާއްޖެއިން މޮރިޝަސް ނުވަތަ އެހެން ޤައުމަކާއި ދެކޮޅަށް، ނުވަތަ އެމެރިކާއާއި އިނގިރޭސިވިލާތާއި އެއްކޮޅަށް ދިން ވޯޓެއް ނޫންކަމަށާއި މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ސަރަހައްދު ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ދިން ވޯޓެއް ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނުންނާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤާނޫނުތަކުން ލިބިދޭ ސަރަހައްދުގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ދިން ވޯޓެއް. އދގެ އާއްމު މަޖިލީހުގައިވެސް އަދި އެހެން ޕްލެޓްފޯމެއްގައިވެސް ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ސަރަހައްދަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ގޮތަކަށް ސަރުކާރުން ވޯޓެއް ނުދޭނެ" ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު