ADS BY VOICE

ގަދަ5: ރައީސް ޞާލިހުގެ ތަފާތު މަންޒަރުތަކެއް

- 7 months ago 10 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މިިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 17ވަނަ ދުވަހު ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިންވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ފެނިފައިވަނީ އާންމުންނާއި ވަރަށް އެކުވެރި ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ކެމްޕެއިންގެ ކުރިންނާއި ހޮވިވަޑައިގަތް ފަހުންވެސް ރައީސް ޞާލިހު ސިފަވެވަޑައިގެންފައިވަނީ އާންމުންގެ ރައީސެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ADS BY ORCHID

ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ލީޑަރަކުވެސް، އެފަރާތެއްގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ރަނގަޅުކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނެއެވެ. އެގޮތުން މިސަރުކާާރު ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ މީސް މީޑިޔާގެ ވަސީލަތްތަކާއި ވަރަށް އެކުވެރި ވެރިޔެއް ހުރި ސަރުކާރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޚުދު ރައީސް އަކީވެސް އަމިއްލަފުޅު އިންސްޓަގްރާމެއް ގެންގުޅުއްްވާ ފަރާާތެކެވެ.

މިއަދު މި ގެނެސްދެނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އިންސްޓަގްރާމުން ވޮއިސްގެ ޓީމަށް ފާހަަގަކުރެވުނު، އެންމެ ތަފާތު ފަަސް ފޮަޓޯއެވެ.

5. ކްރިކެޓްގެ މައިދާނުގައި ރައީސް ޞާލިހު:

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ދެނެވަޑައިގަންނަވާ ގިނަ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނަކީ ސްކޫލް ދައުރުން ފެށިގެން ކުޅިވަރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތެކެވެ. އެގޮތުން އެމަނިކުފާނަކީ މަޖީދިއްޔާގައި އުޅުއްވި ދުވަސްވަރު ވަރަށް މޮޅަށް ވޮލީއާއި ކްރިކެޓް ކުޅުއްްވި ބޭފުޅެއްކަމަށްވެއެވެ. އެގޮތުން މަތީގައިވާ ފޮޓޯއަކީ، މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު އިންޑިޔާގެ ޓީމަކާއި އެކު ކުޅެވުނު ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ދަނޑުމަތީގައި ހުންނެވި ތަނެވެ.


4. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި ނެގުނު ޚާއްސަ ފޮޓޯ:

މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 19 ދުވަހު ނެގިފައިވާ މި ފޮޓޯއަކީ ސަފީރުންގެ އަހަރީ ބައްދަލުވުން އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެންވިއިރު ނެގުނު ފޮޓޯއެކެވެ. ފުރަތަމަ ފްލޯގައި ހުންނަވައިގެން އެމަނިކުފާނު ހިނިފުުޅުވެލައްވައިގެން ތިރިއަށް ބަލަން ހުންނެވިއިރު، ތިރީގައި އިނގިރޭސީންެގެ ހިމާޔަތުން ދިވެހިރާއްެޖެ މިނިވަންވި އެއްބަސްވުމުގައި ބޮޑުވަޒީރު އިބްރާހިމް ނާސިރު ސޮއިކުރައްވަން އިންނެވި ފޮޓޯ އެބައިނެވެ.


3. މަތިންދާބޯޓުގެ ފަސިންޖަރުންނާާއި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުން:

މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 28ވަނަ ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުގެ އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓަށް ލެވުނު މި ފޮޓޯއަކީ މޯލްޑިވިއަންގެ މަތިންދާބޯޓެއްގައި އެމަނިކުފާނާއި ސަރުކާރުގެ ވަފުދެއް ލާމު އަތޮޅަށް ދަނިކޮށް ނެގި ފޮޓޯއެކެވެ. މި ފޮޓޯގައި އެމަނިކުފާނު އާންމު ޕްރޮޓޮކޯލް ދޫކުރައްވައި، މަތިންދާބޯޓުގެ އެހެނިހެން ފަސިންޖަރުންގެ ގާތަށް ވަޑައިގެން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން ހުންނަވައެވެ. 


2. މަގުމަތިން ދިޔަ އާއިލާއަކާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން:

މިިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 4ވަނަ ދުވަހު ނެގުނު މި ފޮޓޯއަކީ ހަވީރުގެ ވަގުުތުކޮޅުގައި މަސައްކަތް ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު، ގެއަށް ވަޑައިގެންނެވި މަގުމަތީގައި ނެގުނު ފޮޓޯއެކެވެ. އެގޮތުން ރައީސް ޞާލިހުއާއި މުލީއާގެ ދޮރުމަތިން ބައްދަލުވި އާއިލާއަކާއި ސަލާންކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައެވެ. މިއީ އާންމުގޮތެއްގައި ހުކުރު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު އެނބުރި މުލީއާގެއަށް ވަޑައިގަންނަވަމުންވެސް އެމަނިކުފާާނު ކުރައްވާ ކަމެއްކަމަށް ވެެއެވެ.


1. ސެލްފީ ރައީސްގެ ސެލްފީއެއް:

އިދިކޮޅު ގިނަ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ބުނާގޮތުގައި ރައީސް ޞާލިހަށް ކުރައްވަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ހަމައެކަނި ކަމަކީ ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ބަދަލުގައި ސެލްފީ ނެންގެވުމެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފަހުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ފޮޓޯއަކީ ރައީސް ޞާލިހު އިންޑިޔާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ނެގުނު ސެލްފީއެކެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 18ވަނަ ދުވަހު ލާފައިވާ މި ފޮޓޯއަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ވަފުދާއި އެކު އާދިއްލީން އާގަރާއަށް ވަޑައިގެންނެވިިއިރު ނެގި ސެލްފީއެކެވެ.


މިއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އިންސްޓަގްރާމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނު 5 ފޮޓޯއެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކަށް މިއީ ހަމަ ރައީސް ޞާލިހުގެ ޕީއާރު ސްޓަންޓްތަކަކަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. އަނެއްފަރާތްތަކަށް މިއީ ހަމަ އެމަނިކުފާނުގެ ސާދާ ދިރިއުޅުއްވުންކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. ގޮތް ނިންމަވާނީ ތިޔަބޭފުޅުންނެވެ.

83%

6%

9%

10 ކޮމެންޓް

މީހަކު ނަގާ ސެލްފީ އަކުން އެމީހާގެ ޞާލިހު ކަމެއް ނުދާނެ! ޢިޚްލާސްތެރި ވެރިން ވައްކަމެއް ނުކުރާނެ. ޢަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގަވެސް ބަސް ބުނާހިނދު ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމައެއް ނުވޭެ އެކަކަށްވެސް. ދެން ބަޣާވާތް ކުރީމަ ގައުމު ތަރައްގީ ވަނީ؟؟

ނަމުން صالح ދެން މިކުރާ ކޮންމެކަކީ މަސްހޫރުވާން ކުރާކަންތަށް

ތީ ހަމައެކަނި ފޮޓޮއަށް އަރުވަނީ ކުރާ ކަމެއް... އަޅުގަނޑުމެން ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގަ ހުއްޓާ އެތަނަށް ވަޑައި ގެންނެވި. އަޅުގަނޑަކީވެސް ދިވެއްސެއް.. އެކަމަކު އަޅުގަނޑު މެންނަކާ ވާހަކައެއް ނުދައްކާ.. ކީއްކުރަން ބަލާވެސް ނުލާ... އެކަމަކު އަޑު އިވޭ ކުޑަ ކުދިން ދެކެވެސް ވަރަށް ލޯބިވާ ބޭފުޅަކޯ

ތިޔަހެން ކިޔަން ތިއްބާ ގައުމު ބަޑަށް ޖެހިނިމިއްޖެ

ތިޔައީ ލާދީނީ ބައިގަޑުގެ އުޅުން ހުންނަ ގޮތެވެ.

ލީޑަރަކޭ ކިޔަންވެސް އަޅުގަނޑުމެން ލަދުގަނެއެވެ. އެކަމަކުވެސް އެކަމަކާ ފިކުރުކުރަންވެސްނޭގި ކުރަންނޭގުނަސް ކުރާކަމަކީ ސެލްސީނެންގެވުމެވެ.

މާ މޮޅޭ އަދި ސީޕީ ހަމީދު އަދި އެމް ޑީ އެންގަ ވެސް އުޅުނޯ...އިބޫ އަންހެނުން ވެސް...ކިހާ މޮޅު....

އިބުރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މީ ހަމައަސްލުވެސް ވަރައް ސޯލިހު ، ކެއްތެރި ، ހިންހެޔޮ އަދި އެންމެނާ ރައްޓެހި މިޒާޖެއްގެ ބޭފުޅެއް.

ޕީއާރު ސްޓަންޓް

ތިޔަކު މިވަގުތު މި ޤައުމަށް ބޭނުން ހިފޭނެ ގަދަ އެއްވެސް ކަމެއް. ތީ ހަމަ ޅޮހެއް

ހަބަރު