ADS BY VOICE

ބަޖެޓު2020: ރ ވާދޫ ތަރައްޤީގެ މަސްރޫއުތަކަށް 10 މިލިއަން ރުފިޔާ!

- 6 months ago 0

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރެވޭ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޕީއެސްއައިޕީ) ޕްރޮޖެކްޓްސް ގޮތުގައި ރ. ވާދޫ އަށް 10.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

އިއްޔެ މި ބަޖެޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރެވެ.

ޕީއެސްއައިޕީގެ ދަށުން ރ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހިމަނާފައިވާއިރު ވާދޫ 5 މަސްރޫއެއް ހިންގަން ރާވާފައިވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނެނީ

ރ.ވާދޫ ސްކޫލް 2 ބުރި އިމާރާތް

ރ.ވާދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ސްޓޯރ، ގަރާޖް އަދި ލޯންޑްރީ ހެދުން

ރ.ވާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން

ރ.ވާދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން (ހިގަމުންދާ)

ރ.ވާދޫގައި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން

37.5 ބިލިޔަން ރުފިޔާގެ މި ބަޖެޓަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބުރަނުވާނެފަދަ ގޮތަކަށް ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުމަކަށް މަގު ކޮށައިދޭނެ ބަޖެޓެއްކަމަށް މިނިސްޓަރ އަމީރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިއީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ކުރިއަރުވައި، މިހާތަަނަށް ރެކޯޑްކުރެވުނު އެންމެ ބޮޑު ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް ހިމެނޭ ބަޖެޓުކަން އަމީރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު