ADS BY VOICE

ހާފިޒުކަމުގެ ސަނަދު ހާސިލްކުރެއްވި 16ފަރާތަކަށް ޝަރަފުދީފި

- 8 months ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކޮށްގެން 16ފަރާތަކަށް ހާފިޒްކަމުގެ ސަނަދު އަރުވައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

މި ޝަރަފު އެފަރާތްތަކަށް އަރުވާފައިވަނީ މިރޭ ކުރިއަަށްގެންދިޔަ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ އަތްޕުޅުންނެވެ.

ހާފިޒުކަމުގެ ސަނަދު ލިބުނު ފަރާތްތައް:

1. އާސިޔަތު އާދަމް، ފެހިގެ/ ގއ. މާމެންދޫ

2. ހަސަން އާހިލް، އިރުދޭމާގެ/ ތ. ގުރައިދޫ

3. ޒޫނާ އިސްމައިލް، ގަސްކަރަ/ ކ. ގުޅި

4. އަބްދުﷲ އަލްޔަސައަ ބިން ޒަމްޒަމް، މއ. ރިހިރާޅު

5. ސިބްއަތުﷲ އަހުމަދު، ރަޝީދާ މަންޒިލް/ ފ. ނިލަންދޫ

6. މުހައްމަދު ރަފާހު އަހުމަދު، މ. ބަބުކެޔޮގަސްދޮށުގެ

7. މާޒިނާ އަބްދުއްރަހީމް، ކިނާރާ/ ނ. ލަންދޫ

8. މަރިޔަމް މިކްޔާސް ސަލްމާން، އަޅިފަށުވިގެ/ ގއ. ގެމަނަފުށި

9. އަހުމަދު ނާޒިލް މުހައްމަދު، ހުވަނދުމާގެ/ ޅ. ނައިފަރު

10. އުރްޖުވާން މުހައްމަދު، މ. މެޑެލްމާގެ

11. މުހައްމަދު ޒާއިން އަޝްރަފު، އާބަހާރުގެ/ ކ. ކާށިދޫ

12. މާއިޝާ އަބްދުއްރަހީމް، ކިނާރާ/ ނ. ލަންދޫ

13. ފާތިމަތު ޝާޔާ ޒާހިރު، މއ. އަސާސް

14. ފާތިމަތު ޝުއާއު ޝާހު، ދަފްތަރު ނަންބަރު 1519

15. މަރިޔަމް ހުސެއިން، ޝެމްރޮކް/ ސ. ހިތަދޫ

16. މޫސާ މާއިޝް މާޖިދު، މ. ޝޭޑީރެސްޓް ދެކުނުބައި، މިއެވެ.

މި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ކުޑަކުދިން ހިމެނޭކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

0%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

މަރްޙަބާ

ހަބަރު