ADS BY VOICE

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަކީ ބޭނުންވީމައި ލަފުގައި ހިފައި އެއްލައިލެވޭ މަގާމެއް ނޫން: ޑރ. ޖަމީލު

- 8 months ago 0 - އައިޝަތު ސަމާ

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަކީ ސިޔާސީ ލީޑަރުން ބޭނުންވީމައި ލަފުގައި ހިފައި އެއްލައިލެވޭ މަގާމެއް ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ ޖަސްޓިސް މިނިސްޓަރުކަން ކުރައްވާފައިވާ އަދި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

ސަރުކާރުން ޖުޑިޝަރީއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ މައްސަލައިގައި ޑރ. ޖަމީލު ވަނީ މީގެކުރިންވެސް ސަރުކާރަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީ އިސްލާހު ކުރުމުގެ ނަމުގައި އެމްޑީޕީން ވެރިކަމަށް އައިސް ޖުޑިޝަރީ ސިޔާސީ ކޮށް، އަދި ފަނޑިޔާރުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވައި ޖަމީލު ވނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފައެވެ.

އުއްތަމަ ފަނޑިޔަރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް ޖޭއެސްސީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައި، ޑރ. ޖަމީލު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަކީ ސިޔާސީ ލީޑަރުން ބޭނުން ވުމުން ނަގައި އެއްލައި ލެވޭ މަގާމެއް ނޫން ކަށެވެ.

އަދި އެއީ ޣައުރު ދުސްތޫރީ މައްސަލައެއް ކަމަށްވެސް ޖަމީލު ވިދާޅުވިއެވެ. 

"މިއަދު ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް އޮތް ބިރުވެރިކަން 1932 ގައި ޤާނޫނުއަޞާސީގެ ވެރިކަން ފެށުނުއިރަށް ވުރެ ގޯސް. އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަކީ ސިޔާސީ ލީޑަރުން ބޭނުންވީމައި ލަފުގައި ހިފައި އެއްލައިލެވޭ މަޤާމެއް ނޫން. ތިޔައީ މުޅިން ޣައިރު ދުސްތޫރީ ޢަމަލެއް. ތިޔަ އިލޮށިގަނޑު އަދި ލޮލަށް ހެރޭނެ" ޖަމީލްގެ ޓްވީޓުގައި ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޖޭއެސްސީ އިން އިއްޔެ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޒު އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ އާއި ބެހޭ ގޮތުން އެ ކޮމިޝަނުން ތަހުގީގުކުރި މައްސަލަތަކުގެ ބާވަތައް ބަލައި، ޝަރުއީ ދާއިރާގެ އިތުބާރު ނެގެހެއްޓުމުގެ އަސާސްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެ ދެ ފަނޑިޔާރުން، ފަނޑިޔާރު ކަމުން ވަގުތީ ގޮތުން ދުރު ކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށެވެ.

ޖޭއެސްސީން އެގޮތަށް ނިންމައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިއްޔެ ހުށަހެޅުމުން މަޖިލީހުން މިހާރުވަނީ ދެ ފަނޑިޔާރުން މަގާމުން ދުރުކުރުމުގެ މައްސަލަ މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކޮށްފައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު