ބަދަލު ދިނުމުގެ ނަމުގައި މުޅި ދައުލަތް ދަރުވާލައިފި: ރައީސް ޔާމީން

- 10 months ago 0 - އައިޝަތު ސަމާ

އެކި ފަރާތްތަކަށް ބަދަލު ދިނުމުގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުން ދިވެހި ދައުލަތް ދަރުވާލައިފި ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިރެ ''ދަރުވާލައިފި'' ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން ދަރަނި ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ބުނެ، މިހާރު ދައުލަތް ދަރުވާލާފައިވާކަމަށެވެ. 

ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން ހިލޭ މާލޭގެ ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނަމުގައި ކޮންމެ ގެޔަކުން އުކާލާ ކުނީގެ އަގު އެގެއެއްގެ ކަރަންޓް ބިލުގައި ހިމަނައިގެން ނަގާ ގޮތަށް އޮތް އޮތުން އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގައި އުވާލާފައިވާކަމަށެވެ. 

ރައީސް ޔަމީން ވިދާޅުވީ މިއަދު ސަރުކާރުން ބަދަލު ދިނުމުގެ ނަމުގައި ކުރާ ކަމަކީ ބަދަލު ދިނުމުގެ ނަމުގައި ގާތް ރައްޓެހިންގެ ޖީބަށް ބަރުކުރަން ބަޖެޓް ފުނޑާލަނީ ކަމަށެވެ. 

''މިއަދު ކުރާ ކަމަކީ ގާތް ތިމާގެ މީހުންނަސް ރައްޓެހިންނަށް ބަދަލު ދިނުމުގެ ނަމުގައި ސަރުކާރު ހަމަ ފުނޑާލަނީ. ބަޖެޓް ފުނޑާލައިފި. ލާރި ނަގައި 300 މިލިއަނުން 400 މިލިއަނުން 500 މިލިއަނުން މީހުންނަށް ލާރި ދެނީ.'' ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގައި ހިންގި އެއްވެސް މަޝްރޫޢުއަކަށް އެދަދަށް ހަރަދު ނުދާ ކަމަށާއި އޭރު މަޝްރޫޢުތައް ހިންގީ ގާނޫނީ ލަފާ ހޯދައިގެން ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މިސަރުކާރުން އެގޮތަށް ކަންކަން ކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރުން ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އެއްވެސް ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ތަރައްގީ ނުގެންނަކަން ފާހަގަކުރައްވައި ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، މިސަރުކާރަކީ ''ކަނދޮޅު'' އިންދާ ސަރުކާރެއް ކަމަށެވެ.


0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު