ADS BY VOICE

ރައީސް ނަޝީދަށް އެއްވެސް އިރެއްގައި ގެއްލުމެއް ދޭން ނޫޅެން: އަދީބު

- 4 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އެއްވެސް އިރެއްގައި ގެއްލުމެއް ދޭން މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާނެކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

އެބޭފުޅާ މިހެން ވިދާޅުވީ ޑރ.އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަހުމަދު ނާޒިމް މަރުތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޝަންގެ ތަހުގީގަށް ދެއްވި ބަޔާނަށް ރައްދުދެއްވައި، އާއިލާ މެދުވެރިކޮށް ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާނެއްގައެވެ.

އަދީބު ވިދާޅުވީ ނާޒިމް ދެއްވާފައިވާ ބަޔާނަކީ ސިޔާސީ މަންފާއެއް ހޯދުމަށާއި އަދި ސިޔާސީ ގޮތުން ބަދަލު ހިފުމުގެ ރޫހުގައި ދެއްވާފައިވާ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ޒާތީ ތައައްސަބުން ފުރިގެންވާ ބަޔާނެއްކަަމަށާއި އެބަޔާންތަކުގައި އަދީބްގެ ނަން ބޭނުން ކޮށްގެން ދައްކާފައި ވަނީ ސާބިތު ނުހިފޭ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށެވެ.

"އަހުމަދު އަދީބަކީ ރައީސް ނަޝީދަށް އެއްވެސް އިރެއްގައި ގެއްލުމެއް ދޭން އުޅުނު ފަރާތެއް ނޫނެވެ"، ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެ ޓީވީ އާއި ބެހޭ ގޮތުން އެސްއެމްއެސްއެއް ފޮނުވި ވާހަކަ އަކީ ވެސް ދޮގު ވާހަކައެއްކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. ނާޒިމްގެ މިބަޔާނަކީ އަދީބާއި މެދު ނަފްރަތު އުފައްދަން ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމުގައި އާއިލާއިން ދެކޭކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެ އާއިލާާއިން ބުނިގޮތުގައި ޑރ އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރުގެ ތަހުގީގު ރިޕޯޓުން ސާފުވި އެއް ކަމަކީ އަހުމަދު ނާޒިމް އާއި ސިޔާސީ އެހެން ފަރާތްތަކުން މީގެ ކުރިން އަދީބްގެ ބޮލުގައި ޑރ އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރާއި ގުޅޭގޮތުން އަޅުވަމުން ދިޔަ ސިޔާސީ ދޮގު ތުހުމަތުތަކަކީ ސާބިތު ނުހިފޭ ތުހުމަތުތަކެއް ކަމަށެވެ.

އަދި ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ސިޔާސީ މަންފާ ހޯދުމަށް އަހްމަދު އަދީބްގެ ނަން ބޭނުން ނުކުރުމަށާއި އަދި ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއްގައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުން ސިޔާސީ ގޮތުން ގުރުބާން ކުރެވޭ ކަންބަޅިއަކަށް އަހުމަދު އަދީބު ނުހެދުމަށް އާއިލާގެ ފަރާތުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު