ADS BY VOICE

ޑައިވަރުން ޑީކޯވުން އިތުރުވާތީ ޖާބިރު ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި

- 7 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މަސްވެރިކަމަށް އެން ހޯދުމަށް ފީނާ މީހުން ޑީކޯވުން އިތުރުވާތީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

ޖާބިރު މިއަދު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރައްޔިތުންނަކީ މިއަދުވެސް މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބައެއް ކަމަށާއި މަސްދޯނި ފަހަރަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އެން ލިބެން ނުހުންނަ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ޑައިވްކޮށްގެން އެން ހިފަން މަޖުބޫރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޖާބިރު ވިދާޅުވީ އެންހިފަން ޑައިވުކުރަން ފައިބާ މީހުން ޑީކޯވާ މިންވަރު މިހާރު އިތުރުވަމުންދާކަމަށާއި އެކަމަށް ދޭނެ އަވަސް ފަރުވާ ވެސް އަތޮޅުތަކުގައި ނެތް ކަމަށެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ބައެއް މަސްވެރިންގެ ފުރާނަ ގެއްލި، ބައެއް މީހުން ނުކުޅެދޭ ހާލަތަށް ގޮސް، ހިތްދަތި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެންޖެހިފައިވާކަމަށް ޖާބިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން މި މައްސަލައިގެ ސީރިއަސް ކަމާމެދު މަޖިލީހުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބަހުސްކޮށް، މި މައްސަލަ ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ޖާބިރު ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

ޖާބިރު ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ވަނީ ބަލައިގެންފަ އެވެ.

މިފަދަ މައްސަލައެއް ޖާބިރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި އިރު އިއްޔެ ފީނަން ފެބި ދެ މީހަކު ޑީކޯވެގެން ގދ. ތިނަދޫ އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ދެވެންނެތިގެން ރޭ މެންދަމު އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި ވަނީ މާލެ ގެނެސްފައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު