ADS BY VOICE

ރިޕޯޓުގައި އަފްރާޝީމުގެ މަރުގެ ތުހުމަތު ޝަހީމުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައެއް ނެތް: އުމަރު

- 7 months ago 0 - އައިޝަތު ސަމާ

ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އަފްރާޝީމު އަލީގެ މަރުގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް، މަރުކޮމިޝަނުން ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި އަފްރާޝީމުގެ މަރުގެ ތުހުމަތު ޝަހީމުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައި ނެތް ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

އުމަރު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އަފްރާޝީމުގެ މަރާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަރުކޮމިޝަނުން ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމު އަލީ ސައީދުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާކަމަށް ވިދަޅުވެ، މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައި ވަނިކޮށެވެ. 

އުމަރު އޭނާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައި ލިޔުއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މަރުކޮމިޝަނުން ނެރުނު 121 ސޮފްހާގެ ރިޕޯޓް އެއްކޮށް އޭނާ ވިދާޅުވިއިރު، ރިޕޯޓުގެ އެއްވެސް ބައެއްގައި ޑރ. ޝަހީމާ މެދު މަރާގުޅުންހުރި ތުހުމަތެއްކޮށްފައި ނުވާކަމަށެވެ. ހަމައެކަނި ތުހުމަތަކީ ދޮގު މައުލޫމާތެއް ދެއްވިކަމުގެ ތުހުމަތު ކަމަށާއި އެމައުލޫމާތަކީ ދޮގެއް ކަމަށްވިޔަސް އަދި ތެދެއްކަމަށް ވިޔަސް އެކަމަކީ މަރަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ފޯރާނެ ކަމެއް ނޫންކަން ރިޕޯޓުން އެނގޭ ކަމަށް އުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އުމަރު ވިދާޅުވީ ރިޕޯޓު އެއްކޮށް ވިދާޅުވުމުން އެނގުނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން ޑރ. ޝަހީމު އަމަލުކުރައްވާފައިވަނީ އިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި އުފެދުނު ހިޔާލުތަފާތުވުމެއް ނައްތައިލައި ހުރިހާ އިލްމުވެރިން އެކުވެރިކުރެއްވުމަށް ކަން ހާމަވާ ކަމަށެވެ. 

އެކަމަށް ޝަހީމަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައި އުމަރު ވިދާޅުވީ، ކަންމިހެން އޮއްވައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ރައީސް މުޅި ރިޕޯޓްގެ 121 ސަފުހާ އެއްކޮށް ވިދާޅުވުމެއް ނެތި ޑރ. ޝަހީމް ބަދުނާމުކޮށް ވާހަކަ ދެއްކެވީތީ ހިތާމަ ކުރާ ކަމަށެވެ.

އުމަރު ވިދާޅުވީ، އެއްވެސް ރިޕޯޓަކާއި މެދު އެއްވެސް ވާހަކައެއް، އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވުމުގެ ކުރިން މުޅި ރިޕޯޓް ކިޔުއްވައި ދިރާސާ ކުރެއްވުމަށްފަހު މެނުވީ އެފަދަ  ވާހަކައެއް ދެއްކެވުމީ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ކުރައްވައިގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. 

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު