ސިފައިންގެ މައިމަރުކަޒަށް ބިދޭސީއަކު ވަދެ އިންޒާރު ދިނުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއްނޫން: ހަސަންޓޭ

- 9 months ago 0 - އައިޝަތު ސަމާ

ސިފައިންގެ މައިމަރުކަޒަށް ބިދޭސީއަކު ވަދެ އިންޒާރު ދިނުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއްނޫން ކަމަށާއި ގައުމު މިއޮތީ ނުރައްކާތެރި ހާލަތެއްގައިކަމަށް އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން އަހުމަދު (ހަސަންޓޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނަށް ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖީހާނު މަހަމޫދު ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހުގެ ބަހުސް މަރުހަލާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން އަހުމަދު ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުން މިއަދު އެންމެ ކަންބޮޑުވާ އެއް މައްސަލައަކީ ރާއްޖޭގައި އެކަށީގެން ނުވާ މިންވަރަށް، އަދި ގަވައިދާ ހިލާފަށް އެތައް ހާސް ބިދޭސީން ދިއުޅޭ މައްސަލަ ކަމަށެވެ.

ހަސަންޓޭ ވިދާޅުވީ، މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނެސް ބިދޭސީންގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށް މިހާރު މާ ބޮޑަށްވެސް ލަސްވެއްޖެ ކަމަށެވެ.

ގާނޫނަށް އެފަދަ އިސްލާހެއް ގެނައި ނަމަވެސް، އެގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތަކުން ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމުގައި އިސްކަންދޭން ޖެހޭ ކަމަށައި ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ގާނޫނު ތަންފީޒު ނުކުރެވޭނަމަ އެފަދަ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ހަސަންޓޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ގާނޫނު ހަދައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެގާނޫނެއް ތަންފީޒު ކުރެއްވި ނަމަވެސް ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާތަން ފެންނަނީ ވަރަށް މަދުން ކަމަށެވެ.

ބަންޑާރަކޮށި ތެރެއަށް ވެހިކަލެއްގައި ބިދޭސީއަކު ވަދެ ތަން ގޮއްވައިލާނެ ކަމަށް ބުނި މައްސަލަ ފާހަގަކުރައްވައި ހަސަންޓޭ ވިދާޅުވީ މިއީ އާދައިގެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެފަދަ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވަނީ ހެދިފައި ހުރި ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒު ނުކުރެވޭތީ ކަމަށެވެ.

''ސަލާމަތީ ހިދުމަތްދޭ މަރުކަޒަކަށް ބިދޭސީއަކު ވޭނެއްގައި ވަދެ އިންޒާރުދިން މައްސަލަ، މިއީކީ އާދައިގެ ކަމެއްނޫން. މިއީ ބަލަހައްޓައިގެން ތިބެވޭނެ ކަމެއްނޫން. އެކަމަކީ ވާހަކަ ނުދައްކައި ބަލަހައްޓައިގެން ތިބެވޭ ވަރަށްވުރެ މާ ނުރައްކާތެރި ހާލަތެއްގައި މިރާއްޖެ މިއޮތީ.'' ހަސަންޓޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބިދޭސީންގެ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވީ އިއްޔެއަކު މިއަދަކު ނޫންކަން ފާހަގަކުރައްވައި ހަސަންޓޭ ވިދާޅުވީ، ބިދޭސީން ރާއްޖެ އަންނަ ތާރީޚު އިމިގްރޭޝަނަށް އެނގޭ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން ބިދޭސީ މީހާ ގެންނަ ފަރާތުން މަސައްކަތް ނިމުމުން އެމީހަކު ދޫކޮށްލާ ކަމަށެވެ. އޭގެފަހުން ލިޔެލިޔުންތައް ގެއްލި، ބިދޭސީން އެތަން މިތަނުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

0%

100%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު