ADS BY NO PLASTIC MALDIVES

ޝަރީއަތް ނިމެންދެން އަމީން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އަމުރުކޮށްފި

- 9 months ago 0 - ރިމާހް

ނިރުބަވެރި ޖަމާއަތްތަކާާއި ގުޅުން އޮތްކަމަށްބުނެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ޏ. ފުވައްމުލަކު ކަރިއްޔާވިލާ، މުހައްމަދު އަމީން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ދައުލަތުގެ އެދުމުގެ މަތިން ކޯޓުން މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ މިއަދެވެ.

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގާ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކަށާއި، ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން މީހުން ރެކްރޫޓްކޮށް، ހަނގުރާމައަށް މީހުން ފޮނުވަން އަމަލީ ގޮތުން ހަރަކާާތްތެރިވެ، އެކަަމަށް އެހީތެރިވެ ވާގިވެރިވެދީ ހެދުން ފަދަ ކަންކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ވަނީ ދައުވާ އުފުލާާފައެވެ.

ފާާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި އަމީނަކީ ޓެރަރިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާއިން ފާހަގަކޮށް، އޭނާގެ މައްޗަށް ވަނީ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުވެސް އަޅާފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ޓްރެޜަރީ ޑިޕާރޓްމެންޓްގެ އޮފީސް އޮފް ފޮރިން އެސެޓްސް ކޮންޓްރޯލުން ބުނިިގޮތުގައި އަމީނަކީ އައިއެސް-ކޭ ނުވަތަ އައިއެސް ޚުރާސަން ނުވަަތަ އަފްޣާނިސްތާނާއި ޕާކިސްތާނުގައި ހަރަކާތްތެެރިވަމުންދާ އައިއެސް ޖަމާއަތުގެ ގޮތްޕަށް މީހުން ރެކްރޫޓް ކޮށްދޭ މީހެކެވެ. އަމީން ވަނީ 700 ޑޮލަރުގެ މުސާރައެއް ލިބޭގޮތަށް އެ ޖަމާއަތުގެ ޑިޖިޓަލް މީޑިޔާ ގޮފީގައި އުޅޭ ދިވެއްސަކަށް އަފްޣާނިސްތާނަށް ދިއުމަށް އެދިފައިކަމަށް އެމެރިކާއިން އާންމުކުރި މައުލޫމާތުގައި ވެއެވެ.

އެއީ އެ ޖަމާއަތުގެ މީޑިޔާ ގްރޫޕުން ބޭނުންވެގެން އަމީނަށް ލިޔުންތަކެއް ތަރުޖަމާކޮށްދިނުމަށްކަމަށް ބުނެއެވެ.

އެމެރިކާއިން ބުނިގޮތުގައި އަމީންއަކީ އޭނާގެ ކައިރި މީހުންނާއި ގުޅިގެން އައިއެސް ޖަމާއަތަށް މީހުން ހޯދުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ފަރާތެކެވެ. އެގޮތުން އަމީންގެ ދަށުން ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ހަފްތާއަކު ގާތްގަނޑަކަށް ދިހަ ރެކްރޫޓްމެންޓް ސެޝަންތައް ދީނީ ކްލާސްތަކުގެ ނަމުގައި މާލޭގައި ބާއްވަމުންދިޔަ ކަމަށްވެއެވެ. މީގެން ބައެއް ގަޑިތައް އަމީންގެ ގޭގައިވެސް ނެގިކަމަށް ވަނީ ފާހަަގަކޮށްފައެވެ.

އަމީންއާއި އޭނާގެ ގްރޫޕުން ރާއްޖޭގެ ގޭންގްތަކުގެ ތެރެއިން އައިއެސްއަށް މީހުން ނަގަމުންދާކަމަށް އެ އޮފީހުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި ކުރިން މި ފަރާތްތައް ސީރިޔާއަށް ފޮނުވިކަމުގައިވިޔަސް، މިހާރު ފޮނުވަނީ އަފްޣާނިސްތާނަށްކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މުހައްމަދު އަމީނަކީ 2007 ވަނަ އަހަރު ސަލްޓަން ޕާކުގައި ބޮން ގޮއްވި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވުނު އެކަކެވެ. މި މައްސަލައިގައި އޭނާ ހައްޔަރު ކުރަން އުޅުމުން އަމީން ވަނީ ލަންކާއަށް ގޮސްފައެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކުރުމަށް އިންޓަރޕޯލް ރެޑް ނޯޓިސެއް ނެރެފައިވަނިކޮށް އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ 2011ވަނަ އަހަރުގައެވެ.

ލަންކާއިން އަމީން ހައްޔަރުކޮށް މާލެ ގެނައުމަށްފަހު އޭނާ ދެ މަސް ވަންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓިއެވެ. ނަމަވެސް 2012 ވަނަ އަހަރު އޭނާ ވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު