ADS BY VOICE

އައިއެސްއާއި ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިސްވެ އޮވެ ހަރަކާތްތެރިވާ ކޯލިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލައިފި

- 4 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އިރާގާއި ސީރިޔާގައި ވަކި ޚިލާފަތެއް އިއުލާންކޮށްގެން ހަރަކާތްތެރިވާ އިސްލާާމިކް ސްޓޭޓް ޖަމާއަތާއި ދެކޮޅަށް އަސްކަރީ ހަރަކާތް ހިންގުމަށް އެމެރިކާ އިސްވެ އުފައްދާފައިވާ ކޯލިޝަންގެ ހަރަކާތްތައް ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލައިިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ކޮމްބައިންޑް ޖޮއިންޓް ޓާސްކްފޯސް އިން މިކަން އިއުލާންކޮށް ވަނީ ބަޔާނެއް ނެރެފައެވެ.

މި ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އައިއެސް ބަލިކުރުމަށްޓަކައި އެ ޓާސްކްފޯސްގެ އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ އެ ކޯލިޝަންގެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ފުރާނަ ހިމާޔަތްކުރުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފާއިތުވި ދެމަހުގައި ކަތާއިބު ހިޒްބުﷲ ޖަމާއަތުގެ ފަރާތްތަކުން ދެމުން ގެންދިޔަ ރޮކެޓް ހަމަލާތަކުން އިރާގުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ ފަރާތްތަކަކާއި އެމެރިކާގެ ރައްޔިތަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭގެ ސަބަބުން އެ ކޯލިޝަންގެ ސިފައިން އިރާާގުގައި ގާއިމްވެ ތިބި މަރުކަޒުތައް ގާއިމްކުރުން މުހިންމުވެ، ކޯލިޝަންގެ ބައިވެރިންނާއި އެކު ތަމްރީންތައް ބޭއްވުން ދަތިވެފައިވާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެހެންކަމުން އެ ޓާސްކްފޯސްެގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް އައިއެސް ބަލިކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ތައްޔާރުކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު