ADS BY VOICE

އިރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރަށް އދ.ގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ހާޒިރުވުމަށް ވިސާ ދޫކުރުމަށް އެމެރިކާއިން ދެކޮޅުހަދައިފި

- 6 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ހާޒިރުވުމަށް އިރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މުހައްމަދު ޖަވާދު ޒާރިފްއަށް ވިސާ ދޫނުކުރުމަށް އެމެރިކާއިން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

މިކަން ވަނީ އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލަކާއި ހަވާލާދީ އަލްޖަޒީރާއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މި ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގައި އޮތް ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ހާާޒިރުވުމަށްޓަކައި ޖަވާދު ޒާރިފް އެމެރިކާއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުވަނީ މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ފެށިގެން ރޭވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކީ އދ.ގެ ޗާޓަރ ނެގެހެއްޓުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމެވެ.

1947ވަނަ އަހަރު ގާއިމްކުރެވުނު އދ.ގެ ހެޑްކުއާޓާޒް އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގައި އދ.ގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ހާޒިރުވުމަށްޓަކައި އެމެރިކާއިން ބޭރުގެ ޑިޕްލޮމެޓުންނަށް ވިސާ ފޯރުކޮށްދެންޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް ގައުމުގެ ސަލާމަތް ފަދަ ކަންކަމަށްޓަކައި އެ ވިސާ ދޫނުކޮށް ހިފެހެއްޓުމުގެ ހައްގު އެގައުމަށް ލިިބިގެންވެއެވެ.

އިރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖަވާދު ޒާރިފްގެ ވިސާ ދޫނުކުރުމަށް އެމެރިކާއިން ނިންމި ދަނޑިވަޅަކީ އިރާންގެ ގުދުސް ފޯސްގެ ކޮމާންޑަރ ގާސިމް ސުލައިމާނީގެ މަރާއި އެކު ދެގައުމުގެ މެދުގައި ބޮޑު ނުތަނަވަސްކަމެއް އުފެދިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

0%

33%

66%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު