ސަރުކާރުގެ ވައުދުތައް ދިޔައީ އިބިލީހުގެ ކައިވެންޏަށް: އާދަމް ޝަރީފު

- 8 months ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

ވެރިކަމަށް އައުމަށްޓަކައި މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ވީ ވައުދުތައް ވެގެންދިޔައީ ''އިބިލީހުގެ ކައިވެންޏަށް'' ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އާދަމް ޝަރީފު ވިދާޅުވީ، ވެރިކަމަށް އައުމަށް ކުރި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައްޔިތުންގެ ގާތު، މިއަދުގެ ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުން ވަރަށް ގިނަ ވައުދުތައް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހާއްސަކޮށް ޒުވާނުންނަށް ގިނަ ވައުދުތަކެއް ވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި އާދަމް ޝަރީފު ވިދާޅުވީ، ރިސޯޓުތަކުގެ ޒުވާނުން ހާއްސަކޮށްގެން އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރައެއް ކަނޑައެޅުމާއި ރިސޯޓުތަކުގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ މީހުންނަށް އަނބިން ކާރިޔަށް ކޮންމެ ރެޔަކު ރޭކުރަން ދެވޭނެ ކަމަށް ބުނެ، ފޮނި ވައުދުތަކެއް ވެދިން ކަމަށެވެ.

''ވަރަށް ގިނަ ވައުދުތަކައެކު ވެރިކަމަށް އައީ. ހާއްސަކޮށް ޒުވާނުންނަށް، ރިސޯޓުތަކުގައި ތިބޭ ޒުވާނުންނަށް އަނބިދަރިން ކާރިޔަށް ރޭކޮށްލަން، ނިދާލަން ދެވޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައިދޭނަމޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިދިޔައީ ދަރިފުޅު ކައިރިޔަށް އަނބިމީހާ ކައިރިއަށް ރޭކޮށްލަން އާދެވޭނެ ގޮތަކަށް އޮތީ ހަމައެކަނި ދަބަސް ގަނޑު ހިފައިގެން ވަޒީފާއިން ކެނޑިގެން އައުމޭ. ފެންނަމުން މިދަނީ ޒުވާނުންނަށް މިގޮތަށް ކަންތައްތައް ވަމުންދާތަން. ފެނިގެން މިދަނީ ހަމަ ހުރިހާ ވައުދުތަކެއް އިބިލީހުގެ ކައިވެންޏަށް ދުއްވާލައިގެން ދިޔަތަން.'' ހޮނޑައިފުށި ރިސޯޓުން ޒުވާނަކު ވަކިކުރުމަށްފަހު އޭނާ ފޮނުވައިލި ހާދިސާއަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި އާދަމް ޝަރީފު ވިދާޅުވިއެވެ.

އާދަމް ޝަރީފު ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް އޯގާތެރި ވެރިކަމެއް ކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ވައުދައެކު، އައިސް ވެރިކަމަށް އަހަރެއް ވެގެންދިޔައިރުވެސް އޯގާތެރިކަން ނުފެންނަ ކަމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ހުރި އެއްވެސް ކަމެއް ކުރާތަން ނުފެންނަ ކަމަށެވެ.

އަދި މިސަރުކާރުގައި އިހުލާސްތެރިކަމެއް ހުރި ނަމަ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ ބާނީ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރަންޖެހޭ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު