ADS BY VOICE

ގެއްލުނު ވެކްސިން ތައްގަނޑު ފެނުނީ ގދ.އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށަކުން

- 6 months ago 3 - ރިމާހް އިސާ

އައްޑޫސިޓީގެ ދަަމަނަވެށިން ގެއްލުނު ވެކްސިން ތައްގަނޑު ގދ.އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށަކުން ފެނިއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

އައްޑޫލައިވް ނޫހުން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުގައި މި ތައްގަނޑު ފެނިފައިވަނީ ގދ.ނަޑެއްލާ ކައިރީގައި އޮންނަ ކުރިކޭމާާހުއްޓާ ކިޔާ ފަޅު ރަށަކުންނެވެ. މި ރަށަކީ ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފެއްެގެ ނަންމަތީގައި އޮންނަ ރަށެކެވެ.

މި ތައްގަނޑު ފެނުމާއި އެކު ނަޑެއްލާ ކައުންސިލަށް ގުޅާ، އެރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒާއި އެ ތައްގަނޑު ހަވާލުކުރަން އެދިފައިވާނެކަމަށް އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

ފުލުުހުން ބުނީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫގައި ހުންނަ ދަމަނަވެށިން ވައްކަން ކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފައިވާ ކަމަށާއި އެ ތައްގަނޑު ޖެނުއަރީ މަހުގެ 4ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ފެނުނު ކަމުގެ މައުލޫމާތު މިއަދު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ ފެންމަތިވި އިރު ވެކްސިން ނުޖަހާ ކުދިން ވައްދާ ސްކޫލެއް އަައްޑު އަތޮޅުގައި ހިންގާ ކަމަށް ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރު، ޑރ. އަހުމަދު ފައިސަލް ވަނީ ތުހުމަތުކުރައްވާފައެވެ.

ފޮޓޯ: އައްޑޫލައިވް

0%

100%

0%

3 ކޮމެންޓް

އުދުހޭތައްގަޑެއް

ހަބަރު