ADS BY VOICE

ނިއު ލެގޫން ސްވިމިންގ ކްލަބާއި އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަން ގުޅިގެން ފެތުމުގެ ޚާއްސަ ކްލާސްތަކެއް!

- 5 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއާއި ފެތުމުގެ ދާއިރާގައި ރަން ވަނަތަކެއް ހޯދާފައިވާ ނިއު ލެގޫން ސްވިމިންގ ކްލަބާއި ގުޅިގެން ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ ޚާއްސަ ކްލާސްތަކެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

މި ހަފްތާގެ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ކްލާސް ހިންގުމަށް ހަަމަޖެހިފައިވަނީ އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަންގައި ރަޖިސްޓަރ ވެފައިވާ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން، ހިލޭ ސާބަހަށެވެ. ވޮއިސްއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ނިއު ލެގޫންސް ސްވިމިން ކްލަބްގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮގްރާމަކީ މީގެ ކުރިން، 2015ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުން ފެށިގެން މިދިޔަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅާއި ހަމައަށް ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށެވެ. ނަަމަވެސް މި ޕްރޮގްރާމް އަނެއްކާވެސް ފެށުމަށް މި ނިންމީ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

"އޭރު މި ޕްރޮގްރާމް ވަކި ހިސާބަކުން ހުއްޓާލީ ފައިސާ ލިބުން ދަތިވެގެން. ‎ނަމަވެސް މިފަހަރު މި ޕްރޮގްރާމް މި ފަށަނީ ކްލަބުން އަމިއްލައަށް ފައިސާ ހޯދައިގެން ޚަަރަދުކުރާގޮތަށް. ސަބަބަކީ މި ޕްރޮގްރާމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށްވެސް ވަަރަށް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމަކަށް ވާތީ"، އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ކްލާސްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ އެކި ބެޗްތަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. މިއިން ކޮންމެ ބެޗެއްގައި ދިހަ ކުދިން ތިބޭއިރު، ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ޚާއްސަ ކޯޗެއް ހުންނާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް އެ ކްލަބުން އުމުުރުން ހަތަރު އަހަރުން ފެށިގެން މަތީގެ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށް ހަފްތާގެ ދުވަސްތަކާއި ހަފްތާ ބަންދުގައިވެސް ޚާއްސަ ކްލާސްތަކެއް ހިންގައެވެ.

އެއީ ހަފްތާގެ ފަސް ދުވަހުގެ ހެނދުނު 6-7 އަދި 7-8، އަދި ހަވީރު 4-5 އަދި 5-6އަށް އޮންނަ ކްލާސްތަކެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ހަފްތާ ބަންދު ދެ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8-9އަށްވެސް ކްލާސްތައް އޮންނާނެކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ގަޑިތަކުގެ ބޭރުން ބޮޑެތި މީހުންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ކްލާސްތަކެއްވެސް ލެގޫން ސްވިމިންގ ކްލަބުން ހިންގައެވެ. 

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު